نمونه رای مطالبه خسارت نیم در هزار از شرکت بیمه

19 بهمن 1402 0 735
رای مطالبه خسارت نیم در هزار از شرکت بیمه

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مطالبه خسارت نیم در هزار از شرکت بیمه برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مشهد صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ماده ۳۳ قانون بیمه اجباری، قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال 1395، رای مطالبه خسارت نیم در هزار از شرکت بیمه

مطلب مرتبط: نمونه رای مطالبه خسارت از بیمه به جهت ترکیدگی لاستیک خودرو

چکیده رای مطالبه خسارت نیم در هزار از شرکت بیمه

در دعاوی علیه شرکت بیمه گر پس از صدور رای قطعی به نفع زیان دیده و در صورت تاخیر در پرداخت از سوی شرکت بیمه گر، شرکت موظف به پرداخت خسارت نیم هزارم از دیه به ازای هر روز تاخیر می باشد.

مطلب مرتبط: نمونه رای مرور زمان دعاوی ناشی از بیمه

رای دادگاه

دادنامه شماره: 140225390013200013 تاریخ تنظیم: 20-10-1402

در خصوص دعوی خواهان ها به اسامی 1. ... فرزند تاج محمد 2. خانم ... فرزند صمد هر دو با وکالت آقای ... به طرفیت خوانده شرکت سهامی بیمه ... با وکالت خانم ... به خواسته مطالبه جریمه معادل نیم در هزار به ازای هر روز تاخیر موضوع ماده ۳۳ قانون بیمه اجباری از تاریخ قطعیت حکم لغایت اجرای حکم با توجه به پرداخت های مقطعی توسط شرکت بیمه ... به شرح دادخواست تقدیمی با استعلام از شعبه 13 اجرای احکام کیفری مشهد و عنداللزوم با جلب نظر کارشناس و مطالبه خسارات دادرسی؛ نظر به اینکه حسب دادنامه کیفری شماره 140025390002612027 صادره از شعبه 143 دادگاه کیفری دو مشهد در پرونده کلاسه 9909985122701251 در حادثه تصادف به رانندگی آقای محمد ... منتهی به قتل غیرعمدی مورث خواهان ها مرحوم احمد ...در ماه حرام گردیده است. با توجه به پرونده اجرایی تحت کلاسه 0000626 شعبه 13 اجرای احکام کیفری مشهد، با وجود قطعیت رای شعبه 143 دادگاه کیفری دو مشهد در مورخ 22-03-1400، و با وصف مراجعات مکرر خواهان ها و اخطاریه های مکرر شعبه اجرای احکام کیفری، شرکت بیمه ... هیچ اقدامی جهت پرداخت دیه فوت مورث خواهان ها نکرده است و در نهایت در روزهای پایانی سال در مورخ 26-12-1400 بخشی از دیه مغلظ به مبلغ 440 میلیون تومان را نزد بانک ملی ایران شعبه دادگستری مشهد واریز مینموده و الباقی دیه مغلظ را پرداخت ننموده که مآلاً در تاریخ 24-05-1401 الباقی دیه مغلظ به مبلغ حدود 268 میلیون تومان را واریز نموده است. لذا استحقاق خواهانها به مطالبه جریمه نیم در هزار محرز است. دادگاه جهت مشخص شدن مدت تاخیر شرکت بیمه گر و مشخص شدن جریمه تاخیر نیم در هزار آن موضوع را به کارشناسی ارجاع نموده است. که با وصول نظریه کارشناس منتخب بدوی و اعتراض به آن از سوی شرکت سهامی بیمه ... موضوع به هیات کارشناسی سه نفره ارجاع گردیده است که بر اساس نظریه هیات کارشناسی سه نفره چنین اظهارنظر گردیده است: «... با عنایت به تاریخ قطعیت دادنامه که مورخ 22-03-1400 می باشد مطابق با ماده 32 قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب سال 1395 شرکت بیمه ... (خوانده) موظف بوده ظرف مدت 20 روز از تاریخ قطعی شدن مبلغ خسارت، مبلغ خسارت را تا تاریخ 12-04-1400 به زیان دیده پرداخت نماید و در صورت عدم مراجعه وی در مهلت مذکور مبلغ را نزد صندوق تودیع و قبض واریز را به مراجع قضائی مربوط تحویل دهد در غیر اینصورت مطابق با ماده 33 قانون مذکور به پرداخت جریمه ای معادل نیم در هزار به ازای هر روز تاخیر در حق زیاندیده یا قائم مقام وی محکوم می شود. بنابراین تاریخ شروع تکلیف شرکت بیمه ... پس از فرجه قانونی 12-04-1400 می باشد که میزان جرائم نیم در هزار به شرح ذیل بر مبنای دیه متعلقه به میزان 136/033 درصد محاسبه می گردد: 1- اولین پرداختی بیمه گر در تاریخ 25-12-1400 به مبلغ 4.400.000.000 ریال معادل 91.66 درصد دیه با 256 روز تاخیر بوده است. 3/272/000=0.0005*6/544/400 ؛ 837/632/000=256*3/272/000 ؛ اولین پرداختی بیمه گر در تاریخ 25-12-1400 به مبلغ 4.400.000.000 ریال که معادل 91.66 درصد دیه می باشد و با احتساب کل دیات که 136.033 درصد بوده، 44.67 درصد دیات پرداخت نگردیده است. بنابراین با توجه به نرخ دیه در سال 1400 معادل 2.144.160.000 ریال از مبلغ خسارت پرداخت نگردیده است که مبلغ جریمه آن تا پایان سال به مدت 4 روز به شرح ذیل محاسبه می گردد: 1/072/080=0.0005*2/144/160/000 ؛4/288/320=4*1/072/080 ، با عنایت به ورود به سال 1401 و عدم پرداخت 44.67 درصد از دیات متعلقه، باقی مانده دیه به نرخ سال 1401 معادل 2.680.000.000 می باشد که با توجه به پرداخت مرحله دوم شرکت بیمه گر در تاریخ 24-05-1401، با 127 روز تاخیر صورت گرفته است. بنابراین میزان جریمه به شرح ذیل محاسبه می گردد: لازم به توضیح می باشد با توجه به یوم الادا شدن دیه در سال 1401 شرکت بیمه بیست روز مهلت داشته اند که دیه را پرداخت کنند در صورت عدم پرداخت جریمه نیم در هزار از تاریخ 20-01-1401 باید محاسبه گردد. 1/340/000=0.0005*2/680/000/000 ؛ 170/180/000=127*1/340/000 نتیجه گیری و ارائه نظریه کارشناسی: با توجه به محاسبات انجام شده به شرح مندرج در مباحث کارشناسی که مطابق با ماده 33 قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال 1395 محاسبه گردیده است، پرداخت جریمه تاخیر توسط شرکت بیمه ... (خوانده) به شرح ذیل اعلام می گردد مبلغ 837.632.000 ریال بابت جریمه 256 روز تاخیر در اولین پرداخت بیمه گر، مبلغ 4.288.320 ریال بابت جریمه 4 روز تاخیر نسبت به 44.67 درصد دیه از اولین پرداختی بیمه گر مبلغ 170.180.000 ریال بابت 127 روز تاخیر نسبت به 44.67 درصد دیه تعدیل شده در سال 1401، در نتیجه مجموع کل جرائم محاسبه شده به میزان 1/038/900/320 ریال می باشد. بنابراین مطابق محاسبات انجام شده، شرکت بیمه ... (خوانده) می بایست مبلغ 1.012.100.320 ریال تحت عنوان جریمه تاخیر در پرداخت دیه متعلقه، به وراث مرحوم (خواهان ها) پرداخت نماید.»

با توجه به مراتب فوق و اینکه وصول نظریه هیات کارشناسی سه نفره به طرفین ابلاغ شده و در مهلت قانونی مصون از تعرض طرفین باقی مانده است. لذا دادگاه دعوی خواهان ها را موجه و ثابت تشخیص و به استناد مواد 30، 31، 32، 33 و 36 از قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسائل نقلیه مصوب 1395 و مواد 1 و 2 از قانون مسئولیت مدنی و مواد 198، 515 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت شرکت سهامی بیمه ... به پرداخت خسارت نیم در هزار تاخیر در پرداخت دیه فوت مورث خواهان ها به مبلغ 1.012.100.320 ریال طبق نظر هیات کارشناسی سه نفره بابت اصل خواسته به انضمام هزینه های دادرسی متعلقه و حق الوکاله وکیل خواهان ها برابر تعرفه قانونی از باب تسبیب در حق خواهان ها صادر می نماید. ضمنا با توجه به اینکه خواسته مشخص نبوده و طبق بند 14 از ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین با جلب نظر کارشناس مشخص شده است. لذا خواهان ها مکلف هستند قبل از صدور اجرائیه هزینه های دادرسی متعلقه به مبلغ 33.423.510 ریال را به حساب درآمد دادگستری نزد خزانه داری کل واریز نمایند. رای صادر شده حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان خراسان رضوی می باشد.

قاضی شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.


امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل