نمونه رای مطالبه خسارت از بیمه به جهت ترکیدگی لاستیک خودرو

30 دی 1402 0 314
نمونه رای مطالبه خسارت از بیمه به جهت ترکیدگی لاستیک خودرو

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مطالبه خسارت از بیمه برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: بند پ از ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، محکومیت شرکت بیمه به پرداخت دیه، ماده 32 قانون بیمه اجباری، پرداخت خسارات بدنی به قیمت یوم الاداء، مطالبه خسارت از بیمه، شخص ثالث در تصادفات رانندگی، رای مطالبه خسارت از بیمه به جهت ترکیدگی لاستیک

بیشتر بخوانید: آیا تصادف منجر به فوت در حکم قتل غیر عمد است؟

چکیده رای مطالبه خسارت از بیمه

متوفی چون در حین رانندگی با وسیله نقلیه موضوع حادثه نبوده بلکه خودرو برابر مستندات تقدیمی پارک و متوفی مشغول تعمیر لاستیک آن بوده است، بنابراین وی نسبت به حادثه به وقوع پیوسته در برابر وسیله نقلیه ثالث محسوب می گردد. لذا شرکت بیمه مسئول پرداخت دیه به وراث متوفی می باشد.

 

رای دادگاه

در خصوص دعوی خواهان ها ... و ... به طرفیت شرکت سهامی بیمه ...، به خواسته مطالبه دیه مورث خود مرحوم ... به انضمام خسارات دادرسی، بدین شرح که خواهان ها بیان داشته اند مورث آنها مرحوم ... در تاریخ 02-01-1397 در حالیکه مشغول باد نمودن لاستیک خودروی خود بوده بر اثر ترکیدن ناگهانی لاستیک خودرو مجروح و مصدوم گردیده و به بیمارستان اعزام و بر اثر شدت جراحات وارده فوت می نماید و خودروی وی در زمان حادثه دارای بیمه نامه معتبر شخص ثالث بوده لیکن شرکت خوانده به این عذر که حادثه فوت خارج از تعهدات بیمه بوده و مشمول حوادث رانندگی نمی گردد از پرداخت دیه متوفی تاکنون امتناع نموده و لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر اجابت خواسته را نموده اند. دادگاه با توجه به بررسی اوراق و محتویات و مستندات پرونده و استماع اظهارات و دفاعیات طرفین، اولاً وقوع حادثه منجر به فوت مورث خواهان ها (مرحوم) را برابر مستندات ابرازی آنها محرز می داند. ثانیاً در مستندات تقدیمی به ویژه جواز دفن صادره از پزشکی قانونی علت فوت متوفی ورود ضربات متعدد به بدن در اثر اصابت جسم سخت اعلام گردیده است. ثالثاً وراثت خواهان ها نسبت به مورث خود برابر گواهی حصر وراثت ابرازی ثابت بوده و النهایه اینکه خودروی موضوع حادثه در تاریخ وقوع حادثه دارای بیمه نامه معتبر شخص ثالث از شرکت خوانده بوده است. بنا به مراتب فوق قانون حاکم بر موضوع در تاریخ وقوع حادثه (02-01-1397) قانون بیمه اجباری خسارات وارده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه سال 1395 بوده و برابر بند پ از ماده یک از قانون مزبور حوادث مشمول این قانون به هرگونه سانحه ناشی از وسایل نقلیه موضوع بند ث همین ماده و محمولات آنها از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش سوزی یا انفجار یا هر نوع سانحه ناشی از وسایل نقلیه بر اثر حوادث غیر مترقبه اطلاق می گردد و همچنین برابر بند ت از ماده مذکور از قانون یاد شده شخص ثالث نیز به هر شخصی که به سبب حوادث موضوع این قانون دچار خسارت گردیده گفته می شود و با وصف مراتب فوق متوفی چون در حین رانندگی با وسیله نقلیه موضوع حادثه نبوده بلکه خودرو برابر مستندات تقدیمی پارک و متوفی مشغول تعمیر لاستیک آن بوده است، نسبت به حادثه به وقوع پیوسته در برابر وسیله نقلیه ثالث محسوب می گردد و در این خصوص تفاوتی میان دارنده (مالک) یا راننده خودرو و یا هر رهگذر دیگری که بر اثر انفجار با حریق یا واژگونی خودرو دچار صدمه شود، وجود ندارد و راننده هم نسبت به خودروی پارک شده و متوقف ثالث محسوب می گردد. در نتیجه برابر ماده 4 از قانون مذکور، خسارات وارده به وی باید از محل بیمه نامه خودرو توسط شرکت بیمه گر جبران شود و مقنن در ماده مزبور به زیان دیده یا قائم مقام وی حق اقامه دعوی علیه شرکت بیمه گر را پیش بینی نموده است، بنابراین تردیدی در شمول بیمه نامه شخص ثالث وسیله نقلیه موضوع حادثه به متوفی وجود ندارد و امتناع شرکت خوانده از پرداخت دیه متوفی مستند به قانون و متکی به دلیل نبوده و با توجه به اینکه شرکت خوانده برابر ماده 32 از قانون بیمه اجباری خسارات وارده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه سال 1395، مکلف است ظرف مدت 20 روز از تاریخ قطعیت خسارت و ارائه مدارک از ناحیه زیان دیده و یا قائم مقام وی نسبت به جبران خسارت اقدام و یا آن را نزد صندوق دادگستری تودیع نماید، اما بدین وظیفه خود عمل ننموده و این عدم پرداخت مستند به فعل بیمه گر بوده و میزان مسئولیت وی مقید به تعهدات مندرج در بیمه نامه شخص ثالث در سال وقوع حادثه نمی باشد، بلکه از باب قاعده اقدام مشمول پرداخت دیه به نرخ یوم الاداء است. فلذا ضمن وارد دانستن دعوی خواهان ها و غیرموجه تشخیص دادن مدافعات وکیل شرکت خوانده، مستنداً به مواد 198، 515 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 4 و 36 از قانون بیمه اجباری خسارات وارده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 و تبصره ذیل ماده 36 از قانون مرقوم حکم بر محکومیت شرکت خوانده به پرداخت دیه یک مرد مسلمان به قیمت زمان تادیه در حق خواهان ها به عنوان اولیای دم متوفی (هر یک به میزان سهم الارث) و نیز پرداخت خسارات دادرسی، صادر و اعلام میدارد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره

افزودن دیدگاه

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل