سرقفلی چیست و نحوه مطالبه آن چگونه است؟
حق سرقفلی

سرقفلی چیست؟

سرقفلی واژه ای است که مطمئناً بارها آن را در سر در مغازه ها دیده و یا درباره آن شنیده اید. سرقفلی که در قدیم با نام حق کسب و پیشه شناخته می شد، حقی است که قانونگذار مخصوص مستاجرین اماکن تجاری مقرر کرده است و در مورد اماکن مسکونی کاربردی ندارد.

بطور مثال وقتی فردی مغازه ای را از فرد دیگری اجاره می نماید و در آن مغازه اقدام به فروش جنسی نموده و بواسطه شهرت و فروش او ارزش مغازه و شهرت آن نیز بیشتر می شود لذا زحمات و تلاش مستاجر در قالب حق سرقفلی مطرح می گردد.

حق سرقفلی بصورت خودکار برای مستاجر ایجاد نمی گردد و در صورتی که مستاجر، خواهان سرقفلی است می بایست در هنگام تنظیم قرارداد اجاره، این موضوع با توافق طرفین قید گردد.

داشتن حق سرقفلی به خودی خود باعث تمدید قرارداد اجاره نمی شود و در صورتی که موجر و مستاجر قرارداد اجاره را تمدید نکنند، مستاجر حتی با داشتن حق سرقفلی باید ملک را تخلیه نماید.

بیشتر بخوانید: بررسی خیار غبن در معاملات

حق سرقفلی چگونه ایجاد می گردد؟

حق سرقفلی بر مبنای یکی از سه حالت ذیل ایجاد می گردد:

 • در زمان تنظیم قرارداد اجاره، مستاجر مبلغی را تحت عنوان خرید سرقفلی به مالک می پردازد و این مبلغ در قرارداد نوشته می شود. در این صورت در زمان تخلیه ملک، مالک باید سرقفلی را به نرخ روز محاسبه کرده و به مستاجر پرداخت نماید.
 • در زمان تنظیم قرارداد اجاره، مالک و مستاجر توافق می کنند که مالک ملزم است هر ساله در صورت تمایل مستاجر، مورد اجاره را به او با همان قیمت پیشین اجاره بدهد، در این حالت اگر با اتمام قرارداد، مالک خواهان تخلیه ملک باشد باید مبلغی را تحت عنوان سرقفلی به مستاجر پرداخت نماید.
 • در زمان تنظیم قرارداد اجاره، مالک و مستاجر توافق می کنند که مالک، هر ساله مورد اجاره را با نرخ اجاره متعارف به همین مستاجر اجاره بدهد در اینصورت اگر مالک خواهان تخلیه ملک باشد باید مبلغی را تحت عنوان سرقفلی به مستاجر پرداخت نماید.

 

مبلغ سرقفلی چگونه تعیین می گردد؟

مبلغ سرقفلی توسط دادگاه با توجه به موقعیت ملک، طول مدت اشتغال مستاجر در مورد اجاره و حسن شهرت او تعیین می گردد.

حق سرقفلی
حق سرقفلی – عدالت سرا

نحوه مطالبه سرقفلی

در قراردادهای اجاره موضوع قانون روابط موجر و مستاجر سال ٧۶، اگر مالک بر اساس حکم تخلیه اقدام به تخلیه ملک نماید، مستاجر در مواردی که مستحق دریافت سرقفلی است، می تواند همزمان با دادخواست تخلیه با پس از آن، سرقفلی را مطالبه نماید.

دادگاه در جلسه رسیدگی با ارجاع پرونده به کارشناس، ارزش سرقفلی را به نرخ روز محاسبه و تعیین نموده و مالک را به پرداخت آن محکوم می نماید.

خواهان دعوا، مستاجر ملک است و خوانده دعوا مالک ملک می باشد.

اگر مبلغ سرقفلی کمتر از ٢٠ میلیون تومان باشد، شورای حل اختلاف محل وقوع ملک یا اقامتگاه خوانده صالح به رسیدگی است اما اگر مبلغ سرقفلی بیش از ٢٠ میلیون تومان باشد در دادگاه محل وقوع ملک یا اقامتگاه خوانده، قابل طرح می باشد.

مطلب مرتبط: نحوه مطالبه اُجور معوقه (اجاره بها) به چه صورت است؟

چگونگی صدور اجراییه

پس از صدور رأی مبنی بر محکومیت مالک به پرداخت سرقفلی و قطعیت آن، اجراییه صادر و به مالک ابلاغ می شود که ظرف ١٠ روز از تاریخ ابلاغ نسبت به پرداخت سرقفلی اقدام نماید، در صورت عدم پرداخت مالک ظرف مهلت مقرر، مستاجر می تواند اقدام به توقیف اموال مالک نماید.

حق سرقفلی
حق سرقفلی – عدالت سرا
نکات مهم در ارتباط با دعوای مطالبه سرقفلی
 • مستاجر می تواند ضمن دادخواست مطالبه سرقفلی، خسارت تأخیر تأدیه را نیز مطالبه نماید.
 • تخلفات مستاجر در قرارداد اجاره مثل تعدی و تفریط در ملک و یا … تأثیری در میزان سرقفلی ندارد.
 • اگر مستاجر اول ملک را به مستاجر دیگری اجاره بدهد و از او مبلغی را تحت عنوان سرقفلی دریافت نماید، مستاجر دوم در هنگام تخلیه ملک، حق مطالبه سرقفلی از مالک را ندارد.
 • اگر بعد از قرارداد اجاره، مالک، ملک را بفروشد، در اینصورت تعهد پرداخت سرقفلی به مالک جدید منتقل می شود.
 • مطالبه سرقفلی توسط مستاجر قبل از فسخ قرارداد اجاره و تخلیه محمل قانونی ندارد.
 • اگر حق کسب و پیشه به دلیل تخلف مستاجر از قوانین ساقط شود موجب سقوط حق سرقفلی نیز خواهد بود.
 • انتقال سرقفلی با صلح نامه رسمی به عمل می آید و به سند عادی در دادگاه ترتیب اثر داده نمی شود.
 • چنانچه ملک موضوع دادخواست توسط دیگری بازداشت شده باشد، از آنجا که بازداشت اعم از عرصه و اعیان و منافع متصور تلقی می‌گردد، تا قبل از رفع
 • بازداشت دعوی الزام به تنظیم سند اجاره و انتقال رسمی سرقفلی به مستاجر ملک قابل استماع نیست.
 • حق سرقفلی قابلیت توقیف و فروش دارد و هر یک از مالکین مشاعی می‌تواند تقاضای فروش سرقفلی و پرداخت حق خود را بنماید.
 • مستاجرین مشاعی محل کسب نمی‌توانند الزام شریک دیگر به فروش و انتقال سرقفلی (و منافع استیجاری) به غیر را تقاضا نمایند. صلاحیت خاص دادگاه به صدور دستور فروش مال غیر قابل افراز، در این باره موضوعیت ندارد.
 • دستور فروش مال مشاع اختصاص به عرصه و اعیان اموال دارد و در مورد سرقفلی صادر نمی‌شود.
 • درمانگاه پزشکی همچون محل کار پزشکان فاقد وصف تجاری است و به این محل‌ها سرقفلی تعلق نمی‌گیرد و اجاره آنها مشمول قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ نیست. لذا با پایان مدت اجاره موجر حق تخلیه ملک را دارد.
 • تفاوتی بین حق کسب و پیشه و تجارت و حق سرقفلی در چارچوب قانون موجر و مستاجر ۱۳۵۶ وجود نداشته و لذا تفکیک بین آن دو در اجاره مشمول آن قانون متصور نیست. لذا مطالبه وجهی به عنوان سرقفلی سوای از آنچه در هنگام صدور حکم تخلیه به علت انتقال بدون مجوز قانونی به غیر و بر اساس نظریه کارشناسان به عنوان حق کسب و پیشه و تجارت تعیین شده (نصف حق کسب و پیشه) از توجیه قانونی برخوردار نیست.
 • اگر ترکه سرقفلی مغازه‌ای باشد، باید در دعوای تقسیم ترکه، مالک عین مستاجره نیز در عداد خواندگان قرار گیرد و الّا قرار عدم استماع دعوا صادر می‌گردد.
  دعوای تنظیم سند رسمی حق سرقفلی توأم با دعوی تنظیم سند رسمی اجاره امکان ‌پذیر است و اقامه آن به صورت مستقل قابل استماع نیست.
 • تقاضای دستور فروش سرقفلی مشاعی از سوی شریک علیه دیگر شرکای صاحب سرقفلی مسموع نیست و تنها دعوی انتقال اجاره و سرقفلی به طرفیت شرکا و موجر قابل طرح است.
 • دعوای مطالبه سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت، مربوط به حقوق ناشی از رابطه قراردادی بوده بنابراین رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است.
 • مال عنوان و حقیقت عرفی دارد و ملاک مالیت در یک شیئ تمایل عامه به تحصیل و انتفاع از آن است و شارع در عنوان مالیّت تصرفی ندارد الّا در منافع محلّله آن، بر این اساس سرقفلی مغازه یک مال ثابت موجود و مسلّم است و ثمره آن حق تسلیط مستاجر بر عین مستاجره بوده ولو حق اختصاصی هم تلقی گردد طبق موازین شرعی وقف آن بلااشکال است و ایراد به قبض و اقباض هم با توجه به حق تسلیط منتفی است.
 • اگر قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ بر اجاره حاکم باشد در صورت ارتکاب تخلف یا تعدی یا تفریط، موجر می‌تواند با پرداخت قیمت روز سرقفلی نسبت به تخلیه مورد اجاره اقدام نمایند و موارد فوق، از موجبات زوال حق سرقفلی نیست.
حق سرقفلی
حق سرقفلی – عدالت سرا
مستندات قانونی در دعوای مطالبه سرقفلی

ماده ۶ قانون روابط موجر و مستاجر سال ٧۶

“هرگاه مالک، ملک تجاری خود را به اجاره واگذار نماید می تواند مبلغی را تحت عنوان سرقفلی از مستاجر دریافت نماید.

همچنین مستاجر می تواند در اثناء مدت اجاره برای واگذاری حق خود مبلغی را از موجر یا مستاجر دیگر به عنوان سرقفلی دریافت کند، مگر آنکه در ضمن عقد اجاره حق انتقال به غیر از وی سلب شده باشد.

تبصره ١- چنانچه مالک سرقفلی نگرفته باشد و مستاجر با دریافت سرقفلی ملک را به دیگری واگذار نماید پس از پایان مدت اجاره مستاجر اخیر حق مطالبه سرقفلی از مالک را ندارد.

تبصره ٢- در صورتیکه موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستاجر منتقل نماید، هنگام تخلیه مستاجر حق مطالبه سرقفلی به قیمت عادله روز را دارد.”

 

ماده ٧ قانون روابط موجر و مستاجر سال ٧۶

“هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود، تا زمانیکه عین مستاجره در تصرف مستاجر باشد مالک حق افزایش اجاره بها و تخلیه عین مستاجره را نداشته باشد و متعهد شود که هر ساله عین مستاجره را به همان مبلغ به او واگذار نماید در این صورت مستاجر می تواند از موجر و یا مستاجر دیگر مبلغی بعنوان سرقفلی برای اسقاط حقوق خود دریافت نماید.”

 

ماده ٨ قانون روابط موجر و مستاجر سال ٧۶

“هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود که مالک عین مستاجره را به غیر مستاجر اجاره ندهد و هر ساله آن را به اجاره متعارف به مستاجر متصرف واگذار نماید، مستاجر می تواند برای اسقاط حق خود و یا تخلیه محل مبلغی را به عنوان سرقفلی مطالبه و دریافت نماید.”

 

ماده ٩ قانون روابط موجر و مستاجر سال ٧۶

“چنانچه مدت اجاره به پایان برسد یا مستاجر سرقفلی به مالک نپرداخته باشد و یا این که مستاجر کلیه حقوق ضمن عقد را استیفاء کرده باشد هنگام تخلیه عین مستاجره حق دریافت سرقفلی نخواهد داشت.”

 

ماده ١٠ قانون روابط موجر و مستاجر سال ٧۶

“در مواردی که طبق این قانون دریافت سرقفلی مجاز می باشد هرگاه بین طرفین نسبت به میزان آن توافق حاصل نشود با نظر دادگاه تعیین خواهد شد.

تبصره – مطالبه هرگونه وجهی خارج از مقررات فوق در روابط استیجاری ممنوع می باشد.”

جهت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری به صفحه تماس با ما مراجعه فرمائید.

مقالات زیر را مطالعه کنید

1 دیدگاه دربارهٔ «سرقفلی چیست و نحوه مطالبه آن چگونه است؟»

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to Top