نمونه دادخواست خلع ید ملک مشاع

10 دی 1398 0 3536
نمونه دادخواست خلع ید ملک مشاع

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست خلع ید ملک مشاع برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید.

بیشتر بخوانید: چگونگی طرح دعوای خلع ید

دادخواست خلع ید ملک مشاع

خواهان: خانم/ آقای .../ کد ملی: .../ نشانی: ...

خوانده: خانم/ آقای .../ کد ملی: .../ نشانی: ...

وکیل یا نماینده قانونی: خانم/ آقای .../ کد ملی: .../ نشانی: ...

خواسته: 1. خلع ید (تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به خلع ید ملک مشاعی به مساحت ... مترمربع به پلاک ثبتی ... به نشانی ... مقوم به 210/000/000 ریال و ارزش منطقه ای ... ریال)

2. اجرت المثل اموال (تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ ... (فوت مورث) تا زمان خلع ید و اجرای حکم فعلا مقوم به 51/000/000 ریال) با جلب نظر کارشناس

3. مطالبه خسارات دادرسی (مطالبه کلیه خسارات قانونی موضوع ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی (اعم از هزینه دادرسی، حق الزحمه کارشناس و ...)) با جلب نظر کارشناس

دلائل و منضمات دادخواست:

  1. گواهی مصدق حصر وراثت
  2. تصویر مصدق سند مالکیت ملک موروثی
  3. تصویر مصدق قیم نامه
  4. کپی مصدق گواهی فوت
  5. تامین دلیل به شماره ... مورخ ... صادره از ...
  6. عنداللزوم استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک
  7. عنداللزوم جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری

بیشتر بخوانید: نحوه طرح دعوای استرداد مال

ریاست محترم دادگاه

با سلام و تقدیم احترام

1- بدین وسیله به استحضار عالی می رساند با عنایت به اینکه آقای ... در تاریخ ... فوت نموده است و ایشان دارای یک باب منزل مسکونی واقع در ... به پلاک ثبتی ... فرعی از ... الی ... و ... اصلی مفروز می باشند. همچنین باستناد گواهی انحصار وراثت ضم دادخواست بین ورثه ایشان مشترک است و نیز به استناد تامین دلیل انجام گرفته ملک مشترک در تصرف خانم ... می باشد.

فلذا با تقدیم این دادخواست تقاضای خلع ید از ملک مشاعی فوق الذکر و همچنین اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ فوت تا زمان اجرای حکم و خسارات دادرسی را خواستارند.

2- ... فرزند ... با قیومیت خانم ... به نشانی خوانده ردیف اول.

3- نماینده محترم دادستان در امور محجورین.

مستندات قانونی مرتبط با دادخواست خلع ید ملک مشاع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: 1366/96/7 شماره پرونده: 1551-1/3-95 تاریخ نظریه: 1396/06/14

در اجرای حکم خلع ید از ملک مشاعی ملک مورد حکم خلع ید و بر خلاف مقررات ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی در تصرف محکومٌ له مالک قسمتی از ملک مشاع قرار می گیرد پس از خلع ید و تصرف کامل محکومٌ له دیگر شرکاء محکومٌ علیهم در اقدامی مجرمانه مجدداً ملک مذکور را عدواناً متصرف شده و پس از تشکیل پرونده کیفری بر اساس ماده 693 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 به رفع تصرف و تحمل حبس محکوم می گردند: با عنایت به اینکه وفق ماده 550 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 اجرای احکام رفع تصرف عدوانی و ... مطابق مقررات اجرای احکام مدنی است و ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی تصرف محکومٌ له در ملک خلع ید شده را مشمول مقررات املاک مشاعی می داند قاضی اجرای احکام کیفری از چه تکلیف قانونی برخوردار است؟ آیا می تواند تخلف از مقررات ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی را به قاضی اجرای احکام مدنی تذکر داده و منتظر اقدام قانونی از آن مرجع باشد یا باید خود راساً بر اساس ماده 550 قانون آئین دادرسی کیفری ناظر به ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی عمل نموده و پس از رفع تصرف تصرف در ملک را مشمول مقررات املاک مشاعی بداند و یا اینکه معتقد باشیم در هر حال ملک مشاعی هر چند با اجرای نادرست حکم خلع ید در تصرف محکومٌ له قرار گرفته است لذا با توجه به سابقه تصرف قاضی اجرای احکام کیفری بایستی از ملک مورد حکم رفع تصرف نموده و در تصرف کامل محکومٌ له قرار دهد (اعاده وضع به حال سابق)؟

اولاً در اجرای حکم خلع ید برابر مقررات مربوط از جمله ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی فقط از محکوم علیه خلع ید می شود و تصرف محکوم له تابع مقررات مربوط به تصرف در اموال مشاع است (مواد 576 تا 582 قانون مدنی) که مستلزم رضایت شرکاء است. بنابراین در اجرای حکم خلع ید اجرای احکام نمی تواند ید محکوم له را جبراً بر مال مشاع وضع و مسلط کند. ثانیا در فرض سوال که برابر ماده 693 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 حکم مبنی بر رفع تصرف و تحمل حبس صادر شده است، قاضی اجرای احکام کیفری تکلیفی جز اجرای این حکم ندارد و نمی تواند راجع به اجرای نادرست حکم خلع ید از سوی اجرای احکام مدنی اقدامی به عمل آورد. بدیهی است شرکاء ذی نفع می توانند از قاضی اجرای احکام مدنی مربوط درخواست صدور دستور مبنی بر رفع اشتباه در اجرا را بنمایند./

با وجود این دادخواست خلع ید ملک مشاع که از نظر قضایی کامل می باشد اما در هر حال با توجه به متفاوت بودن هر پرونده و دارا بودن نکات و ظرائف خاص خود لذا این دادخواست شما را از مشاوره با وکیل بی نیاز نمی نماید.


امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل