نمونه دادخواست الزام به ایفای تعهد قراردادی

01 دی 1398 0 1239
نمونه دادخواست الزام به ایفای تعهد قراردادی

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست الزام به ایفای تعهد قراردادی برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید.

 

نمونه دادخواست الزام به ایفای تعهد قراردادی و تامین خواسته

خواهان: خانم/ آقای .../ کد ملی: .../ آدرس: ...

خوانده: شرکت ... به نمایندگی آقای ... بعنوان مدیرعامل/ شناسه ملی: .../ نشانی: ...

وکیل: خانم/ آقای .../ کد ملی: .../ آدرس: ...

خواسته: الزام به ایفای تعهد (تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به ایفای تعهد (پرداخت حق الزحمه بازرسی به مبلغ ١١٨/٠٠٠/٠٠٠ تومان)) و بدواً تقاضای صدور قرار تامین خواسته بانضمام خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل

دلایل: کپی مصدق قرارداد / اظهارنامه شماره .../ سند عادی/ وکالتنامه وکیل

بیشتر بخوانید: مطالبه ضرر و زیان تخلف از انجام تعهد به چه صورت است؟

ریاست محترم دادگاه

با سلام و عرض ادب

احتراما اینجانب ... به وکالت از خواهان دعوا ... باستحضار می رساند: مطابق با قرارداد همکاری مورخ ۰۸/۱۲/۱۳٩۶ فیمابین موکل اینجانب بعنوان بازرس که با شرکت ... به نمایندگی آقای ... بعنوان مدیر عامل بمدت یک سال شمسی منعقد گردیده است.

موکل اینجانب متعهد به انجام موضوع قرارداد بازرسی مطابق با ماده یک قرارداد مذکور بوده اند و بر طبق اسناد و مدارک موجود در هر مرحله به تمامی تعهدات خود تماما عمل نموده اند و گزارش عملکرد خود را در هر مرحله نیز تقدیم نموده اند اما متاسفانه پس از انقضای مدت قرارداد و با وجود انجام تعهدات از طرف موکل اینجانب، تاکنون شرکت محترم به ایفای تعهدات خود مطابق با ماده ٥ قرارداد مذکور، مبنی بر پرداخت حق الزحمه بازرسی عمل ننموده اند.

لازم به ذکر است موکل اینجانب با ارسال اظهارنامه نیز خواستار مطالبه طلب خود گشته اند اما متاسفانه شرکت مذکور تاکنون به تعهد خود عمل ننموده اند. لذا مطابق با توضیحات داده شده بدواً تقاضای صدور قرار تامین خواسته و هم چنین صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به ایفای تعهد مطابق با مواد ٢١٩ و ٢٢٠ قانون مدنی مورد استدعاست.

 
مستندات قانونی مرتبط با دادخواست الزام به ایفای تعهد قراردادی

صورتجلسه نشست قضائی استان مرکزی/ شهر اراک مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲

آیا در فرض صدور حکم بر محکومیت خوانده به ایفای تعهد و عدم اقدام ایشان علی رغم صدور اجرائیه؛ با توجه به تصریح قانونگذار در مواد 1 و 3 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، امکان جلب و بازداشت محکوم علیه وجود دارد یا خیر؟

نظر هیئت عالی

با توجه به نص صریح ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال 94 که مقرر داشته: "هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود ..." در صورتی امکان جلب و بازداشت محکوم علیه بنا به تجویز ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی وجود دارد که محکوم به پرداخت وجه یا تحویل مال یا استرداد عین مال (اعم از منقول یا غیرمنقول) باشد؛ بنابراین؛ در موردی که موضوع حکم و مفاد اجرائیه اجرای تعهد باشد در صورت امتناع محکوم علیه از اجرای حکم، امکان اعمال مقررات ماده 3 قانون مذکور و بازداشت ممتنع وجود ندارد.

نظر اکثریت

با عنایت به اینکه در فرض سوال (امکان انجام عمل توسط شخص دیگری)، به موجب حکم ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی در صورت عدم انجام تعهد توسط محکوم علیه، محکوم له مخیر به انجام تعهد تحت نظر دادورز توسط دیگری یا وصول هزینه اجرای تعهد بدون انجام تعهد موضوع حکم است و هزینه های مذکور به ترتیب وصول محکوم به نقدی است و از طرفی عبارت مال و قید "هر" ماقبل آن در ماده 1 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی افاده معنای عام مال را می نماید که اعم از عین و دین و منفعت، حق مالی، ذمه، وجه و غیره است و انجام عمل نیز نوعی ذمه به معنای دقیق فقهی آن و از مصادیق حقوق مالی است و قید عبارت "محکوم به عین معین نباشد" در این ماده موید این معنی از مال و شمول تعهد مالی بر مال است و نیز تعهدات ارزش مالی داشته؛ شامل معنی مال می گردند و از طرفی در مقابل ممتنع از اجرای احکام مالی امکان حبس وجود دارد که ماده یک قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی نیز عنوان داشته است. محکوم به مالی مطابق قانون اجرای احکام مدنی استیفاء یا وصول گردد و نیز باید دقت شود که قواعد و مقررات قانونی ابزار اجرای عدالت توسط دستگاه قضایی است و در اینگونه مطالبات و دعاوی حقوقی هدف احقاق حق است والا صرف ارائه یک حکم غیر قابل اجرا خواسته خواهان را اجابت ننموده و موید احقاق حق و فصل خصومت نیست و با وجود اصول حاکم بر اجرای حکم مبنی بر اجرای سریع حکم، وصول محکوم به، به نفع محکوم له عملی نشده، شان و اعتبار دستگاه قضایی را نیز خدشه دار می نماید، صرف نظر از اینکه تبدیل تعهد به وجه، نوعی تبدیل تعهد قهری و قانونی است که مبتنی است بر قاعده اقدام محکوم علیه از عدم اجرای تعهد موضوع حکم، لذا وجه تعیین شده بابت معوض تعهد موضوع حکم اولیه محکوم به مفروض قانونی است که مطالبه آن مستلزم طرح دعوای مستقل نیست. بنابراین؛ امکان اعمال حکم ماده 3 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی، مبنی بر جلب محکوم علیه جهت هزینه های اجرای تعهد مذکور وجود دارد.

نظر اقلیت

با وجود نظریه های مشورتی شماره 1932/7 مورخ 13/07/94 و 1719/7 مورخ 31/06/94 و چون ظاهر ماده 1 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی منصرف به مال مادی و عینی است نه حقوق و تعهدات مالی و نیز قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی یک قانون خاص و امکان جلب محکوم علیه امری استثنائی است که تفسیر موسع آن جایز نیست و مواد 221 و 222 قانون مدنی شرایط ایفاء تعهد را مشخص نموده اند و توجهاً به پاسخ اداره حقوقی به دادرس اجرای احکام حقوقی مشهد، در صورتی که بابت انجام تعهد هزینه آن بر مبنای ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی تعیین شود امکان جلب محکوم علیه بابت وجه مذکور وجود ندارد.

با وجود این دادخواست الزام به ایفای تعهد که از نظر قضایی کامل می باشد اما در هر حال با توجه به متفاوت بودن هر پرونده و دارا بودن نکات و ظرائف خاص خود لذا این دادخواست شما را از مشاوره با وکیل بی نیاز نمی نماید.


امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل