نمونه قرارداد شراکت

27 آبان 1399 0 4909
نمونه قرارداد شراکت

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه قرارداد شراکت برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم این نوع قرارداد آشنا شوید.

 

قرارداد شراکت

«بنام دادآفرین دادگستر»

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

ای کسانیکه ایمان آورده اید به عهد و پیمانهایتان وفا کنید.

 

قرارداد مشارکت مدنی ذیل بر مبنای ماده 10 قانون مدنی و بنا به توافق و تفاهم کامل طرفین فی مابین:

طرف اول قرارداد شراکت: خانم/ آقای ................... فرزند آقای ................... دارای شناسنامه شماره ................... صادره از ................... متولد ................... ساکن: ......................................................... تلفن: ...................

طرف دوم قرارداد شراکت: خانم/ آقای ................... فرزند آقای ................... دارای شناسنامه شماره ................... صادره از ................... متولد ................... ساکن: ......................................................... تلفن: ...................

ماده 1- موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از مشارکت (شراکت) طرفین بالمناصفه و متساویاً (یا مطابق سهم شراکت) جهت راه اندازی و کسب و کار مغازه/ سوپرمارکت/ فست فود/ خدمات رایانه ای/ پوشاک/ کارگاه/ فروشگاه/ و ...

ماده 2- تابعیت قرارداد

این مشارکت از هر لحاظ دارای تابعیت ایرانی است.

ماده 3- مکان اجرای قرارداد شراکت

مکان و مرکز اصلی این شراکت در تهران/ اصفهان/ شیراز/ ... به نشانی خیابان ........................................................... (آدرس مکان و کسب و کار) می باشد.

ماده 4- مدت قرارداد

مدت این شراکت از تاریخ ............... ماه یکهزار و سیصد و ............... شمسی به مدت ............... سال تمام خورشیدی می باشد.

ماده 5- سرمایه و مبلغ کل قرارداد

کل سرمایه این مشارکت مبلغ ........................ ریال است که تماماً و نقداً و بالمناصفه و بالنسبت سهم از طرف مشارکت کنندگان مرقوم تادیه و به قرار زیر پرداخت گردیده است.

شریک اول خانم/ آقای ................ فرزند ................ به شماره شناسنامه ................ مبلغ به عدد ................ ریال به حروف ......................................................................... ریال سهیم شده است.

شریک دوم خانم/ آقای ................ فرزند ................ به شماره شناسنامه ................ مبلغ به عدد ................ ریال به حروف ......................................................................... ریال سهیم شده است.

ماده 6- ارزش هر سهم مشارکت

با توافق طرفین شراکت، هر یک سهم به مبلغ ...................... ریال تعیین شده است و تعداد کل سهام .............. عدد سهم ...................... ریال از مبلغ کل تعیین شده است.

ماده 7- میزان سهم شرکاء

سهم هر شریک با توجه به ماده 6 به قرار زیر است.

شریک اول خانم/ آقای ....................... تعداد .................. سهم از کل سهم در شراکت می باشد.

شریک دوم خانم/ آقای ....................... تعداد .................. سهم از کل سهم در شراکت می باشد.

ماده 8- شرکاء با توافق و همکاری و هماهنگی طرفین نسبت به استفاده از مبلغ سهام شراکت در رهن و اجاره و خرید و تجهیز ملزومات و کالا و محصولات و مجوزهای کاری محل کسب و کار به قرار زیر اقدام کرده اند.

شریک اول خانم/ آقای ................ از سهم شراکت خود مبلغ ................ ریال بایت رهن و اجاره مکان کسب و کار و مبلغ ................ ریال بابت ................ و مبلغ ................ ریال بایت ................ پرداخت کرده است.

شریک دوم خانم/ آقای ................ از سهم شراکت خود مبلغ ................ ریال بایت تجهیز وسایل و ملزومات محل کسب و کار و مبلغ ................ ریال بابت ................ و مبلغ ................ ریال بایت ................ پرداخت کرده است.

بیشتر بخوانید: نمونه قرارداد معاوضه

ماده 9- تقسیم و سود و زیان شراکت

هر یک از شرکاء در پایان هر ماه کاری و پایان مدت قرارداد پس از کسورات هزینه های انجام شده و با توجه به تعداد سهم خود هم در سود شراکت و هم در زیان شراکت بالمناصفه متعهد و متضمن پرداخت نسبت به طرفین می باشند.

تقسیم سود علی الحساب هر یک از شرکا پس از کسر کسورات و هزینه های انجام شده به قرار زیر است.

سود شریک اول خانم/ آقای ........................ ریال ماهانه

سود شریک دوم خانم/ آقای ........................ ریال ماهانه

تبصره: پرداخت و تقسیم سود قطعی هر یک از شرکاء هر سه ماه یکبار بعد بررسی و تراز دفاتر و فاکتورها و اسناد حسابداری و سایر هزینه ها و سود و زیانهای انجام شده به طرفین شراکت پرداخت و تادیه می شود.

ماده 10- وظایف شرکاء

وظایف شرکاء عبارت است از:

 1. شرکاء متعهد به همکاری و مدیریت مستمر و دائم در این مشارکت در مدت مرقوم در مکان کسب می باشند.
 2. شرکاء متعهد به افتتاح حساب جاری مشترک نزد یکی از بانکهای کشور بنام طرفین.
 3. شرکاء متعهد به تمرکز عملیات ریالی این مشارکت در حساب جاری مزبور.
 4. شرکاء متعهد به تهیه و خرید و ساخت و توزیع و فروش در مرکز اصلی این مشارکت نسبت به امور موضوع این قرارداد.
 5. شرکاء متعهد به تادیه هزینه های ناشی از انجام موضوع قرارداد اعم از دستمزد، کارمزد، بهای خرید و سایر هزینه های جنبی و بالاسری با توافق طرفین.
 6. شرکاء متعهد به تادیه مالیات، عوارض، بیمه، هزینه های مصرفی آب و برق و گاز و تلفن و حمل و نقل و تدارکات و سایر هزینه های پیش بینی نشده با توافق طرفین می باشند.
 7. شرکاء متعهد به حفاظت از ابواب و اموال جمعی و تحت تصرف در رابطه با موضوع این قرارداد با قید اینکه برای حفاظت مزبور ضامن می باشند.
 8. شرکاء متعهد به جلوگیری از تضییع و تفریط و اسراف و تصریف و همچنین ضامن اموالی که در رابطه با این قرارداد تحویل همدیگر می شود از ابتدای کار لغایت تا زمان تسویه حساب خواهند بود.
 9. شرکاء متعهد به بستن حسابهای این مشارکت در پایان هر سال شمسی از مدت و نیز در پایان این قرارداد و تنظیم و امضای ترازنامه عملیات سالانه در پایان هر سال شمسی و صورت حساب های سود و زیان می باشند.
 10. شرکاء متعهد به ضمیمه نمودن صورت موجودی برداری از نقدینگی های ریالی و جنسی و اعم از مواد اولیه و کالاها و محصولات در حال فروش یا انبار شده و یا ساخته شده به قیمت خرید در دفاتر و فاکتورهای تعیین شده برای عملیات ترازنامه دفتری ماهانه و سالانه می باشند.
 11. تسلیم سهم سود ماهانه و سالانه این مشارکت در ازای دریافت رسید کتبی و درج در دفاتر مشترک در پایان هر ماه و هر سال شمسی باشد.
 12. شرکاء متعهد به تصفیه حساب کامل در پایان مدت قرارداد و با دریافت گواهی کتبی مفاصا حساب و بیمه و مالیات و سایر هزینه های جاری انجام شده محل کسب و کار می باشند.
 13. شرکاء متعهد می شوند انجام سایر امور پیش بینی نشده در رابطه با حسن جریان این قرارداد همکاری بامنصفانه انجام دهند.

ماده 11- دارندگان حق امضاء کلیه چکهای صادره عهده حسابهای مشترک موضوع بند (2) ماده 10 این قرارداد، طرفین این قرارداد می باشند که صرفاً و فقط حق برداشت از آن حساب متفقاً با طرفین است.

ماده 12- کلیه عملیات محاسباتی و حسابداری و مالی این مشارکت باید در دفاتر به طریقه حسابداری ثبت گردد که صفحات اول و آخر دفاتر مزبور قبل از ثبت هر عمل حسابداری باید با قید تعداد صفحات داخل آن دفاتر و شماره گذاری کردن به امضاء طرفین برسد و ارائه هر دفتر حسابداری یا دفاتر دیگر از سوی هر یک از طرفین که صفحات اول و آخر آن به شرح بالا به امضای طرفین نرسیده باشد، فاقد اعتبار است.

ماده 13- شرکاء حق هیچگونه اعمال خدشه، تراشیدگی، پاک کردن، الحاق و نظایر آنرا که از مصادیق جعل به شمار می رود در دفاتر و صورتحساب های موجودی ها و فاکتورهای تنظیمی ندارد. مگر در موارد سهوی که به اطلاع طرفین شراکت می رسد.

ماده 14- شرکاء حق هیچگونه واگذاری نسبت به ملک مرکز اصلی این مشارکت را که امانتاً به وی سپرده شده است تحت هیچ عنوانی از عناوین از قبیل: نمایندگی و وکالت و صلح حقوق و اجاره و غیره را ولو مشاعاً و مفروزاً، جزئاً یا کلاً از اصل یا مازاد به دیگری حتی به اقربای نسبی یا سببی خویش به هیچ صورت و به هیچ نحوی از انحاء ندارد. (مگر با توافق و امضای طرفین و الحاق به قرارداد اصلی)

ماده 15- چنانچه شرکاء در طریقه اعمال مدیریت محل کسب و کار به تشخیص خود تخلف یا ایرادی مشاهده نمود و یا آنکه با درایتی که در باب اشتغال به تجارت دارد عملیات موضوع این قرارداد را به طریقی که عامل شریک آنرا اداره می نماید مقرون به صلاح و صرفه نیابند صرفاً بنا به تشخیص خود حق فسخ این قرارداد را به طور یک جانبه و بدون انتظار هیچگونه حکمی از مراجع ذیصلاح دارند و غیر قابل اعتراض بوده و لازم الاجرا است و سایر شرکاء باید در مدت زمان ............... ماه نسبت به تسویه حساب و فسخ قرارداد اقدام کنند.

ماده 16- شریک حق ندارد بدون موافقت قبلی و کتبی سایر شرکاء هیچگونه حقی از حقوق خود را در مورد سهم الشرکه خود جز «وکلا» عینا و منفعتا تحت عنوان هیچ یک از عقود به دیگری واگذار نماید. همچنین شریک حق تقاضای افراز مال مشترک را تا تسویه کامل مشارکت را از خود سلب و ساقط نمود.

ماده 17- شریک متعهد گردید که به هیچ وجه زاید بر میزان سرمایه مشارکت به انجام معامله و ایجاد تعهدات مالی مبادرت ننماید.

ماده 18- از انقضای مدّت این قرارداد و یا از تاریخ وقوع فسخ موضوع ماده 13 این قرارداد شرکاء متعهد و ملتزم به تصفیه حساب این قرارداد با شریک بوده و سهمیه شریک طبق مفاد این قرارداد در مقابل دریافت رسید به شریک فسخ کننده تادیه و تحویل دهد و به هر حال از انقضای مدت یا از تاریخ وقوع فسخ شریک فسخ کننده حق دارد جهت تحویل گرفتن سهم و سهمیه خود اعم از سود و نقدینگی ها و موجودی های کالا اعم از مواد اولیه و کالای در حال ساخت یا ساخته شده و تجهیزات و ملزومات و ... از سایر شرکاء اقدام یا به طریق دیگر قانونی جهت اجرای مفاد این قرارداد رجوع نماید.

ماده 19- در صورت وقوع حادثه غیرقابل پیش بینی (حوادثی همچون اعتصاب٬ شورش و یا اعتراض منجر به بحران، سیل و زلزله و آتش سوزی، پلمپ و سرقت و سایر معضلات اجتماعی) که طرفین در وقوع آن دخالت نداشته اند اجرای قرارداد غیرممکن گردد هر یک از طرفین مکلف هستند ظرف مدت .......... روز طرف دیگر را از وقوع حادثه مطلع نمایند و حداکثر تلاش خود را جهت رفع وضعیت قوه قاهره اعمال کنند. تبصره 1: چنانچه با وجود انقضاء مدت دو ماه از تاریخ وقوع قوه قاهره، شروع مجدد قرارداد امکان پذیر نباشد هر یک از طرفین حق دارد قرارداد را خاتمه تلقی نموده و به طرف دیگر ابلاغ نماید. در صورت رفع قوه قاهره قبل از دو ماه، اجرای قرارداد از زمان توقف ادامه می یابد. تبصره 2: زیان احتمالی ناشی از بحران اقتصادی یا فورس ماژور (قوه قهریه) نیز بر مبنای سهمیه سرمایه باید محاسبه گردد.

ماده 20- آنچه که موجودی های کالا اعم از کالا و محصولات و مواد اولیه و کالای در حال ساخت و ساخته شده در پایان مدت این قرارداد یا لدی الفسخ در مرکز اصلی کسب و کار یا در نزد شرکاء موجود باشد نیز باید بالمناصفه تقسیم گردد.

ماده 21- دریافت مفاصا حسابهای مالیاتی، بیمه، عوارض ناشی از انجام این قرارداد نیز از جمله وظایف تمام شرکاء است.

ماده 22- در صورت بروز اختلاف در تفسیر هر یک از مفاد این قرارداد طرفین موضوع اختلاف را به خانم/ آقای ................ که به عنوان داور این قرارداد تعیین شده است ارجاع خواهند نمود و رای داور مزبور قاطع و و لازم الاجرا است. در صورت اعتراض به محاکم قانونی مراجعه می شود.

ماده 23- طرفین می توانند در صورت توافق و تراضی نسبت به تمدید کتبی این قرارداد قیام نمایند.

ماده 24- در صورت فوت هر یک از شرکاء قرارداد فرد فوت شده از تاریخ فوت فسخ می شود و سایر شرکاء ملزم و متعهد نسبت به تسویه حساب با وارث یا نماینده یا وکیل شریک فوت شده تا تاریخ فوت می باشند.

ماده 25- شرکاء متعهد می شوند هرگونه خسارت و ضرر و زیانی نظیر آتش سوزی و سرقت، تخریب، حیف و میل، بد حسابی و ... که ناشی از اشتباه و سهل انگاری عمدی هر یک از شرکاء باشند با مسئولیت جبران خسارت و ضرر و زیان بنماید و سایر شرکاء در این مورد مسئول نیستند. (تعیین عمد و سهل انگاری و اشتباه هر یک از شرکاء بر عهده داور طرفین و یا مراجع قانونی است.)

ماده 26- این قرارداد در 2 نسخه و در 26 ماده، که هر 2 نسخه متحد المتن و دارای اعتبار یکسان و واحد است تنظیم و امضاء شده و پس از امضاء میان طرفین مبادله گردید و لازم الاجرا است.

محل امضای شریک اول قرارداد شراکت      محل امضای شریک دوم قرارداد شراکت

 

شهود قرارداد شراکت  1- خانم/ آقای ...................... امضاء 2- خانم/ آقای ...................... امضاء 3- خانم/ آقای ...................... امضاء

 

با وجود این قرارداد شراکت که از نظر قضایی کامل می باشد اما در هر حال با توجه به متفاوت بودن هر پرونده و دارا بودن نکات و ظرائف خاص خود لذا این قرارداد شما را از مشاوره با وکیل بی نیاز نمی نماید.


امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل