• اشتراک گذاری |

مبحث دوم – در اقسام طلاق


ماده ۱۱۴۳

طلاق بر دو قسم است. بائن و رجعی.


ماده ۱۱۴۴

در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست.


ماده ۱۱۴۵

در موارد ذیل طلاق بائن است

۱- طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود

۲- طلاق یائسه

۳- طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد.

۴- سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید اعم از این‌که وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید


ماده ۱۱۴۶

طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد طلاق می‌گیرد اعم از اینکه مال‌ مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.


ماده ۱۱۴۷

طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد ولی در این صورت عوض باید زائد بر میزان مهر نباشد.


ماده ۱۱۴۸

در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است.


ماده ۱۱۴۹

رجوع در طلاق به هر لفظ یا فعلی حاصل می‌شود که دلالت بر رجوع کند مشروط بر اینکه مقرون به قصد رجوع باشد.

تماس با وکیل