a
منو
جستجو

۰۲۱-۲۶۷۶۰۶۵۷

تماس با عدالت سرا

9:00 - 17:00

ساعت کاری شنبه - چهارشنبه

عدالت سرا > نمونه آرای دادگاه ها  > نمونه رای شرط پذیرش دعوای تجدید بنا به علت به پایان رسیدن عمر مفید ساختمان

نمونه رای شرط پذیرش دعوای تجدید بنا به علت به پایان رسیدن عمر مفید ساختمان

رای شرط پذیرش دعوای تجدید بنا

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای شرط پذیرش دعوای تجدید بنا به علت به پایان رسیدن عمر مفید ساختمان برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: نحوه درخواست تجدید بنا، ساختمان فرسوده در عرف، خطر جانی داشتن ساختمان فرسوده، الزام مالکین به تجدید بنا، رای تجدید بنا، رای تجویز تجدید بنا، رای شرط پذیرش دعوای تجدید بنا

چکیده رای شرط پذیرش دعوای تجدید بنا

در صورتی که اکثریت مالکان آپارتمانی، متقاضی تجدید بنا به دلیل پایان رسیدن عمر مفید ساختمان یا فرسودگی کلی و بیم خطر یا ضرر مالی و جانی ناشی از آن باشند باید نظریه هیئت سه نفره کارشناس منتخب تمام مالکین درباره موضوع فوق را تقدیم نمایند و در فرضی که کلیه مالکین در انتخاب اعضاء هیئت توافقی نکنند هیئت مذکور از سوی مرجع اختصاصی مربوطه (وزارت مسکن و شهرسازی با درخواست مدیر ساختمان یا اکثریت مالکین) انتخاب می شود.

بیشتر بخوانید: نحوه انجام تامین دلیل به چه صورت است؟

رای دادگاه بدوی

در مورد دعوی خانم س.ر. اصالتاً و به وکالت از خانم س.الف. و آقای ح.الف. خانم ف.الف. و آقای د.م. با وکالت ح.ف. (آقای ح.الف. به موجب لایحه شماره 9202613 تاریخ 07/08/1392 وکیل خود را عزل نموده است) به طرفیت 1- خانم ب.ع. 2- خانم م.م. 3- خانم م.م. 4- آقای ع.م. (آقای ع.م. با وکالت خانم ف.ن.) 5- خانم م.م. به خواسته صدور حکم مبنی بر تجویز تجدید بنا در ملک پلاک ثبتی 22 و 21/1924 و 6/1924 واقع در بخش 11 تهران با احتساب هزینه دادرسی و حق الوکاله به استناد ماده 13 قانون تملک آپارتمان ها و الزام خواندگان به پرداخت هزینه های ساخت، دادگاه قطع نظر از اینکه وفق ماده 13 قانون موصوف در صورتی که به تشخیص سه نفر از کارشناسان رسمی عمر مفید ساختمان به پایان رسیده یا ساختمان دچار فرسودگی کلی شده و بیم خطر یا ضرر جانی و مالی برود اکثریت مالکین می توانند نسبت به تجدید بنا اقدام نمایند در حالی که مطابق نظریه هیئت کارشناس منتخب دادگاه عمر مفید ساختمان به پایان نرسیده و ساختمان فرسوده نیست و خطر جانی نیز مورد تصریح قرار نگرفته فقط اعلام شده با توجه به قدمت بنا و زمان ساخت این ساختمان با محاسبات و آیین نامه های جدید مربوط به زلزله مطابقت ندارد، صرف نظر از این موضوع با عنایت به اینکه دعوی خانم س.الف. با وکالت خانم س.ر. اقامه شده است در صورتی که مطابق وکالت نامه شماره 78621 تاریخ 4/11/1391 اعطایی خانم س.الف. به خانم ر. تنظیمی در سفارت ایران در پاریس، وکیل مذکور حق اقامه دعوی و یا حق تجدید بنا و یا اخذ وکیل و توکیل به غیر ندارد بنابراین دعوی به جهت اخیر مطابق مقررات قانونی اقامه نگردیده است و مردود می باشد و دادگاه به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد آن را صادر می نماید رای صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رییس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران

مطلب مرتبط: نحوه درخواست تجدید بنای ملک در صورت عدم رضایت اقلیت مالکین

رای دادگاه تجدیدنظر

تجدیدنظر خواهی های مطروحه از ناحیه الف) تجدیدنظر خواه آقای ح.الف. و ب) آقای ح.ف. به وکالت مع الواسطه و بلاواسطه از تجدیدنظر خواهان ها خانم ها ف. و س. هر دو الف. و س.ر. و آقای د.م. و در هر دو فقره به طرفیت تجدیدنظر خواندگان مشترک آقای و خانم ها 1- ع.م. و در هر دو فقره تجدیدنظر خواهی با وکالت خانم ف.ن. و 2- م.م. 3- م.م. 4- ب.ع. و 5- م.م. و در هر دو فقره نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 00835 مورخ 13/09/1392 شعبه 36 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور قرار رد دعوی بدوی تجدیدنظر خواهان ها به خواسته صدور حکم مبنی بر تجویز تجدید بنا در ملک پلاک ثبتی شماره 22 و 21/1924 و 6/1924 واقع در بخش 11 تهران و با احتساب خسارات دادرسی و نیز الزام خواندگان به پرداخت هزینه های ساخت بنا و به طور کلی به علت عدم احراز اتمام عمر مفید ساختمان یا دچار فرسودگی کلی شدن و بیم خطر یا ضرر جانی و مالی و به استناد نظریه هیئت سه نفره کارشناسی و نیز ایراد شکلی به وکالت نامه تفویضی از ناحیه خانم س.الف. در سفارت ایران در پاریس که حق اقامه دعوی و یا تجدید بنا و با حق توکیل به غیر را به وکیل مدنی مربوطه (خانم س.ر. تفویض ننموده) اشعار داشته با اصلاح علت و جهت اخیرالذکر و حذف آن از دادنامه مرقوم با هیچ یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لوایح تجدیدنظر خواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آن ها که مقید به هیچ گونه ادله شرعیه یا قانونیه نیست مؤثر در مقام نقض نمی باشد. همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضایی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی با قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا:

اولاً: شخص تجدیدنظر خواه نخست وکیل دیگر تجدیدنظر خواهان ها با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون پیش گفته، دعاوی مطروحه مربوطه خویش را مقید به هیچ یک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی مارالبیان، همچنین در لوایح اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدیدنظر خواهی بسنده و اکتفا نموده که به ترتیب مبینه دعاوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی گردیده و صرف نظر از آن، ثانیاً: اصولاً و علی القاعده دعوی مطروحه قانونی که با تغافل از مقررات آمره قانونیه موضوع ماده 13 قانون تملک آپارتمان ها مصوب 1343 و اصلاحیه های آن مطرح گردیده به علت عدم رعایت تشریفات قانونی مقرره شایستگی و لیاقت رسیدگی و اجابت را دارا نبوده و به علت عدم رعایت ساده ترین اصول قانون که حکایت از عدم تسلط بر مبانی قانونی مقرره و موضوعه داشته در وضعیت فاقد موقعیت قانونی و غیرقابل استماعی قرار گرفته و از ابتدا به علت نارسایی و منقصت حاصله ی شکلی قابلیت اجابت را نداشته چه اینکه دعوی مرقوم و از ابتدای طرح و اقامه آن بلادلیل و بدون انجام فرایند کارشناسی مقرره در ماده 13 قانون پیش گفته طرح و اقامه گردیده و بار اثبات آن در وضعیت عجیب عهده مرجع رسیدگی نخستین قرار گرفته و بر آن مرجع تحمیل شده است زیرا مطابق مقررات یاد شده اکثریت مالکان متقاضی تجدید بنا می بایست دلیل یا ادله پایان رسیدن عمر مفید ساختمان یا فرسودگی کلی و بیم خطر یا ضرر مالی و جانی ناشی از آنکه عبارت از نظریه هیئت سه نفره کارشناس منتخب می بوده را تقدیم و حتی در صورتی که کلیه مالکین در انتخاب اعضاء هیئت توافقی نمی داشته هیئت مذکور از سوی مرجع اختصاصی مربوطه (وزارت مسکن و شهرسازی با درخواست مدیر ساختمان یا اکثریت مالکین) می بایست انتخاب و نظریه خود را پیرامون موارد معنونه اعلام می داشته که در مانحن فیه خواهان های بدوی با تغافل از مقررات آمره مرقوم چنین مبادرتی را معمول نداشته و بدون اخذ نظریه معنونه دعوی بلادلیل خود را مطرح داشته که علی رغم آن نظریه هیئت سه نفره انتخابی از سوی مرجع رسیدگی بدوی نیز مراتب ادعا را تأیید نداشته لهذا و با توجه به نقیصه مرقوم و منتفی بودن نفیسه وکالت تفویضی خانم س.الف. به خانم س.ر. و اصلاح و حذف آن از دادنامه بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر، دادگاه تجدیدنظر خواهی ابرازی بلاجهت و بلادلیل مطروحه وارد و موجه ندانسته و مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظر خواهی مطروحه، در نتیجه دادنامه معترض عنه تجدیدنظر خواسته را تایید و استوار می نماید. رای دادگاه قطعی است.

رییس شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.

بدون نظر

پیام بگذارید