نمونه رای هیات نظارت در خصوص ابطال مزایده

14 دی 1402 0 241
نمونه رای هیات نظارت در خصوص ابطال مزایده

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای هیات نظارت در خصوص ابطال مزایده برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از هیات نظارت استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: رای شماره ۵۴۳۵ شورایعالی ثبت، ماده 34 اصلاحی قانون ثبت، رای هیات نظارت در خصوص ابطال مزایده

 

چکیده رای هیات نظارت در خصوص ابطال مزایده

طبق ماده 34 اصلاحی قانون ثبت، پس از قطعیت ارزیابی بایستی حداکثر ظرف دو ماه مزایده انجام شود و الا از موجبات ابطال مزایده است.

 

رای هیات

شماره: 139918701133001342 تاریخ تنظیم: 25-12-1399

نسبت به گزارش شماره ۱۳۹۹۰۵۸۰۱۰۱۳۰۱۳۲۲۱ مورخ 02-12-1399 اداره سوم اجرای اسناد رسمی تهران موضوع پرونده متشکله در این اداره کل به شماره ۱۳۹۹۱۸۵۰۱۱۳۳۰۰۱۵۱۲ و به کلاسه ۹۹/۷۱/۵۰ هیات نظارت استان تهران مرکب از امضاء کنندگان ذیل در جلسه مورخ 25-12-1399 پس از بررسی پرونده و ملاحظه گزارش کارشناس مربوطه وارده به شماره ۱۳۹۹۱۸۴۰۱۱۳۳۰۰۲۰۰۰ مورخ 11-12-1399 برابر پیوست و مشاوره لازم باتفاق/ با اکثریت مبادرت به صدور رای به شماره ۱۳۹۹۱۸۷۰۱۱۳۳۰۰۱۳۲۲ بشرح ذیل نمودند.

رای هیات نظارت استان تهران

با توجه به محتویات پرونده و گزارش کارشناس هیات نظارت، در خصوص سند رهنی شماره ۳۳۳۸۷ مورخ 09-10-1389 که منجر به مزایده پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی گردیده و اعتراض مدیون برابر نظر معاونت محترم اجرا رای به رد اعتراض صادر شده لکن با توجه به اینکه در تاریخ 16-01-1399 ارزیابی به طرفین ابلاغ و مزایده در تاریخ 15-09-1399 بعمل آمده در حالیکه برابر رای شماره ۵۴۳۵ شورایعالی ثبت و ماده ۳۴ قانون ثبت فاصله بین ارزیابی و انتشار آگهی مزایده می بایست 2 ماه باشد لذا مستند به ماده ۳۴ قانون ثبت و رای شورایعالی ثبت به شماره فوق الذکر رای به نقض نظر معاونت اجرای اسناد رسمی صادر می گردد.

این رای طبق بند ۸ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت صادر گردیده است و قطعی می باشد.

اعضاء هیات نظارت استان تهران

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره

افزودن دیدگاه

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل