مهریه دختر باکره چگونه محاسبه می شود؟

04 فروردین 1402 0 63
مهریه دختر باکره چگونه محاسبه می شود؟

مهریه دختر باکره

به محض جاری شدن خطبه عقد میان زوج و زوجه، هر یک دارای حقوق و تکالیفی در قبال طرف دیگر می شوند. مهریه در زمره حقوق مالی است که به مجرد وقوع عقد، برای زوجه برقرار می گردد. مستفاد از ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، به محض اینکه عقد ازدواج بین طرفین جاری می شود، زن مالک مهر می شود و می تواند هرگونه تصرفی را بدون هیچگونه شروطی در آن بنماید. حال در فرضی که زن و شوهر در دوران عقد باشند و زوجه هم چنان باکره باشد و قصد جدایی داشته باشند، در اینصورت میزان مهریه ای که به زوجه تعلق میگیرد متفاوت است. در این مقاله در ارتباط با مهریه دختر باکره به تفصیل پرداخته می شود.

همانگونه که ذکر گردید پس از جاری گردیدن خطبه عقد، زوجه مالک تمام مهریه خود می شود و در اینصورت هیچ تفاوتی میان عقد دائم و موقت و یا باکره بودن یا نبودن زوجه وجود ندارد. نکته مهم آنکه در صورتی که زوجه با زوج رابطه زناشویی را برقرار ننموده باشد و جدایی میان آنان رخ دهد، زوجه مالک نصف مهریه می شود نه تمام آن. پس مهریه زوجه در صورت طلاق غیر مدخوله، نیمی از مهریه ای می باشد که در سند نکاحیه درج شده است و اگر زوجه تمام مهریه خود را دریافت نموده باشد، مکلف است که نیمی از آن را به زوج عودت نماید.

فرض دیگری که در طلاق دختر باکره در خصوص تعلق یا عدم تعلق مهریه مطرح میگردد در مورد فسخ نکاح است. قانونگذار مقرر نموده است که اگر ازدواج قبل از نزدیکی میان زوجین فسخ گردد، به زوجه هیچ‌ مهریه ای تعلق نخواهد گرفت. اما اگر علت فسخ نکاح، عنن (عنن به اختلال میل جنسی در مردان و ناتوانی آنان در‌ برخاستن آلت تناسلی مردانه و انجام وظیفه دایمی یا به مدت طولانی انجام عمل جنسی زناشویی گفته می شود.) باشد، زوجه با ارائه گواهی بکارت، مستحق نصف مهریه خواهد بود. در این ارتباط ماده ۱۱۰۱ قانون مدنی بیان داشته است:

"هرگاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتی که موجب فسخ عنن باشد که در این صورت با‌ وجود فسخ نکاح زن مستحق نصف مهر است."

مساله مهم دیگری که در ارتباط با مهریه دختر باکره می بایست مطرح گردد این است که در صورتی که دختر باکره پس از عقد، مهریه خود به اجرا گذارد اما قصد جدایی نداشته باشد، در اینصورت او‌ می تواند کل مهریه خود را مطالبه نماید و زوج مکلف به پرداخت تمامی مهریه می باشد در این حالت اصطلاحا گفته می شود که زوجه از حق حبس خود استفاده نموده است. (مطالبه مهریه پیش از نزدیکی بدون آنکه قصد جدایی وجود داشته باشد) اما اگر در همان حالت باکره بودن، زن قصد جدایی داشته باشد، نیمی از مهریه را دریافت خواهد نمود.

مطلب مرتبط: شرایط ازدواج دختر بدون اذن پدر

در ارتباط با نحوه مطالبه مهریه دختر باکره، ذکر این نکته حائز اهمیت است که هیچ تفاوتی میان دختر باکره و غیر باکره وجود ندارد و زوجه در هر حالتی جهت به اجرا گذاردن مهریه، در ابتدا می بایست با مراجعه به دفتر ازدواج، تقاضای صدور اجرائیه نماید و پس از آن با مراجعه به دایره اجراییات اداره ثبت، از اموال رسمی زوج بانضمام تمامی حساب های بانکی متعلق به او استعلام به عمل آورد. چنانچه ظرف ده روز از تاریخ صدور اجرائیه، زوج اقدامی جهت پرداخت مهریه انجام ندهد، زوجه می تواند اموال و دارایی های او را توقیف نماید و در مرحله بعد اموال زوج به مزایده گذارده شده و از محل فروش آنان، زوجه مهریه خود را دریافت می نماید. اما در صورتی که با استعلامات اخذ گردیده در اداره ثبت، مشخص شود که زوج اموالی ندارد، در اینصورت زوجه می بایست با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات قضایی، دادخواست مطالبه مهریه را تقدیم دادگاه خانواده صالح نماید.

در این ارتباط شعبه هشتم دیوان عالی کشور در تاریخ 02-07-1391 طی دادنامه شماره 9109970906800943 در خصوص مهریه دختر باکره چنین بیان داشته است:

"ملاک قانونی و شرعی استحقاق زوجه نسبت به تمام یا نصف مهریه ما فی القباله در موقع طلاق طبق ماده 1092 قانون مدنی صرفاً عمل مواقعه و نزدیکی بوده و پارگی یا عدم پارگی پرده بکارت در خصوص مورد مؤثر در مقام نمی باشد و هم چنین طلاق بدون نزدیکی بین زوجین هم طبق ماده 1155 قانون مدنی موجب انتفاء عده طلاق برای زوجه خواهد بود لذا جهت روشن شدن قضیه و احراز اینکه آیا در موقع طلاق زوجه مستحق تمام یا نصف مهریه خواهد بود و نیز آیا مکلف به رعایت عده طلاق می باشد یا خیر ضرورت داشته که دادگاه پیرو سابقه زوجه فرجام خوانده را به پزشکی قانونی معرفی تا با معاینه مجدد بالصراحه اعلام دارند که آیا بین زوجین عمل مواقعه و نزدیکی انجام شده است یا خیر. "

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره

افزودن دیدگاه

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.