نمونه رای تخلیه به جهت اخذ پروانه تخریب و نوسازی

11 آذر 1402 0 322
نمونه رای تخلیه به جهت اخذ پروانه تخریب و نوسازی

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای تخلیه به جهت اخذ پروانه تخریب و نوسازی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: تجویز انتقال منافع، ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356، حق سرقفلی، رای تخلیه به جهت اخذ پروانه تخریب و نوسازی

مطلب مرتبط: طرح دعوای تجویز انتقال منافع مورد اجاره به دیگری در دادگاه

چکیده رای تخلیه به جهت اخذ پروانه تخریب و نوسازی

در صورت صدور حکم بر تخلیه عین مستاجره به جهت اخذ پروانه تخریب و نوسازی دعوای تجویز انتقال منافع دیگر قابل پذیرش نیست.

مطلب مرتبط: تخلیه به جهت تخریب و نوسازی

رای دادگاه

دادنامه شماره: 140168390018635375 تاریخ تنظیم: 21-12-1401

در خصوص دعوی خانم زرین ... و خانم لاله ... با وکالت آقایان یعقوب ... و سیامک ... به طرفیت آقای حسین ... به خواسته صدور حکم به تجویز انتقال منافع شش دانگ یک واحد دفتر تجاری جز پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی واقع در بخش ... تهران موضوع قرارداد اجاره شماره 47017 به تاریخ 08-10-1364 دفتر اسناد رسمی شماره .. تهران و تنظیم سند صلح با انتقال گیرنده، وکلای خواهان در دادخواست تقدیمی بیان داشته اند: «... به استحضار می رساند؛ 1- موکلین به موجب گواهی انحصار وراثت تقدیمی وراث مرحوم رضا ... می باشند، که به موجب قرارداد اجاره شماره 47017 مورخ 08-10-1364 دفتر اسناد رسمی شماره ... تهران میان مورث موکلین و آقای مهدی ... در خصوص یک باب دفتر تجاری واقع در خیابان فلسطین شمالی، ... با عنایت به قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356، همچنان به عنوان متصرف و قائم مقام، مستاجر واحد مذکور می باشند. 2- متعاقب انتقال مالکیت ملک از آقای بزرگ ... به خوانده محترم، دعوی واهی تخلیه علیه موکلین مطرح و به دلیل رفتار عامدانه ایشان در عدم اطلاع موکلین از جریان پرونده تخلیه، دادنامه مورخ 02-12-1398 به شرح پرونده کلاسه ... شعبه 273 شورای حل اختلاف شماره 6 تهران به صورت غیابی مبنی بر تخلیه صادر و اجرا می گردد. پس از اطلاع موکل از مفاد دادنامه غیابی، بلافاصله نسبت به واخواهی اقدام می گردد و شعبه 273 شورای حل اختلاف مذکور به موجب دادنامه 9909970939700919 مورخ 23-09-1399 رای غیابی تخلیه را نقض و قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی حقوقی تهران صادر می نماید. 3- پس از ارجاع پرونده به شعبه 55 دادگاه عمومی حقوقی بهشتی تهران به موجب دادنامه شماره 140068390007834429 به تاریخ 10-06-1400 رای بر بطلان دعوی تخلیه آقای حسین ... صادر می گردد. رای اخیر، در شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر تهران به موجب دادنامه 140068390010980144 به تاریخ 05-08-1400 عینا تایید گردیده، و بدین کیفیت دعوی تخلیه آقای حسین ... به صورت قطعی مردود اعلام می گردد. 4- با توجه به اینکه موکلین مالک سرقفلی و حق کسب و پیشه مغازه مذکور می باشند و از آنجا که به موجب قرارداد اجاره نامه فوق حق انتقال به غیر از مستاجر، سلب گردیده است، و اینک موکلین قصد انتقال منافع عین مستاجره را به غیر دارند، از طرفی به موجب اظهارنامه رسمی شماره 1400220001178733 به تاریخ 23-09-1400 به موجر (منتقل الیه مالک قبلی) درخواست موافقت با اجازه انتقال منافع محل استیجاری فوق به نتیجه نرسیده و خوانده محترم هیچ گونه همکاری در این خصوص با موکلین ندارد. لذا مستند به ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 تقاضای رسیدگی و صدور حکم به تجویز انتقال منافع عین مستاجره را به غیر و الزام خوانده به حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند اجاره با منتقل الیه به انضمام کلیه خسارت دادرسی از محضر ریاست محترم استدعا دارد. آدرس ملک؛ تهران، خیابان فلسطین شمالی، ... .» خوانده با وکالت آقای بهزاد ... دعوى تقابل به خواسته تخلیه عین مستاجره مطرح نموده که وکیل مزبور در دادخواست تقابل اعلام نموده: «... به استحضار می رساند که موکل بنده مالک رسمی ملک مسکونی به پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی که بموجب گواهی شهرداری ضمیمه شده قصد تجدید بنا و نوسازی دارد فلذا با عنایت به تجویز تبصره 1 ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر تقاضای تخلیه عین مستاجره به نشانی در دادخواست را داریم ضمنا بموجب سند رسمی اجاره مورخ دفترخانه تهران مستاجر (ورثه مستاجر اولیه) بوده است و تقاضای صدور حکم شایسته حکم تخلیه بانضمام کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل مورد استدعاست. بنا بر آرای قضایی و متن اجاره نامه هیچگونه سرقفلی در ملک وجود ندارد. آدرس ملک: تهران، خیابان انقلاب، خیابان فلسطین، ... (منطقه 6 شهرداری) ...» دادگاه جهت برآورد میزان حق کسب و پیشه متعلقه موضوع را به کارشناسی ارجاع نمود که با اعتراض وکلای طرفین به هیات سه نفره کارشناسان ارجاع گردید که نظریه هیات مزبور مورد اعتراض وکیل خوانده اصلی واقع و به هیات پنج نفره کارشناسان ارجاع گردید که نظریه هیات مزبور گرچه به شرح لایحه مورخ 1401/11/17 مورد اعتراض وکلای خواهان اصلی واقع شده لیکن اعتراض ایشان مستند به دلیل محکمه پسند نبوده و نظریه مزبور با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه مباینتی ندارد و از طرفی عمده اعتراض ایشان مربوط به ادعای وجود حق سرقفلی می باشد در حالیکه در سند اجاره رسمی شماره 47017 مورخ 08-10-1364 (برگ 9 پرونده کلاسه ...) قید شده هیچ وجهی بابت سرقفلی پرداخت نشده است بنابراین دادگاه در مجموع با فراهم دانستن شرایط تخلیه به استناد مواد 15 و 28 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 حکم بر تخلیه عین مستاجره با پرداخت چهار میلیارد و پانصد میلیون ریال بابت حق کسب و پیشه از سوی آقای کریم ... به خانم ها زرین ... و لاله ... صادر و اعلام می نماید، مهلت تخلیه ده روز از تاریخ قطعیت رای تعیین می شود ضمناً در صورت عدم پرداخت حق کسب و پیشه در مهلت سه ماهه از تاریخ قطعیت رای صادره ملغى الاثر می گردد و اما در مورد دعوی خواهان اصلی مبنی بر تجویز انتقال منافع به غیر با توجه به صدور حکم تخلیه به شرح فوق اجابت خواسته خواهان فاقد اثر قانونی است و دادگاه به استناد مواد 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می نماید و اما در مورد مطالبه خسارات دادرسی و حق الوکاله و هزینه کارشناسی در دعوی تقابل با توجه به اینکه دعوی مزبور در راستای تقاضای خواهان و تجویز قانون اقامه شده و تقصیری متوجه مستاجرین نمی باشد لذا این بخش از خواسته ثابت نبوده و دادگاه به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 15 دادگاه حقوقی تهران

بیشتر بخوانید: حق کسب و پیشه و تجارت چیست؟

رای دادگاه تجدیدنظر

دادنامه شماره: 140268390010432395 تاریخ تنظیم: 19-07-1402

آقایان سیامک ... و یعقوب ... با وکالت از خانم ها زرین ... و لاله ... دادخواستی را بخواسته تجویز انتقال منافع شش دانگ یک واحد تجاری جزء پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی موضوع قرارداد اجاره شماره 47017 -1364/10/08 دفترخانه ... تهران به نشانی خیابان فلسطین شمالی، ... بطرفیت آقای حسین ... تقدیم محاکم عمومی تهران نموده و متقابلا آقای بهزاد ... با وکالت از خوانده دادخواستی را بخواسته تخلیه بطرفیت خواهان های اصلی تقدیم نموده که رسیدگی به دعوای اصلی و طاری با دستور مقام محترم ارجاع به شعبه 15 دادگاه عمومی تهران مستقر در مجتمع قضائی شهید بهشتی ارجاع شده است؛ دادگاه محترم مرجوع الیه پس از رسیدگی و جلب نظر کارشناس منفرد و سپس هیئت های 3 و 5 عضوی کارشناسان پیرامون حقوق کسبی مستاجر، نهایتا" طی دادنامه شماره 20018635375 مورخ 21-12-1401 اولاً حکم به تخلیه عین مستاجره در قبال پرداخت مبلغ چهار میلیارد و پانصد میلیون ریال بابت حقوق کسبی مستاجرین صادر نموده ثانیاً راجع به دعوای تجویز انتقال منافع به جهت اجابت دعوای تخلیه قرار رد صادر نموده است. وکلای خواهان های اصلی در مهلت قانونی بشرح صفحات 89 و 90 و 91 پرونده از این رای تجدیدنظر خواهی کرده اند که رسیدگی به تجدیدنظر خواهی ایشان با دستور مقام محترم ارجاع به این شعبه محول و به کلاسه ... ثبت شده است، در این مرحله از دادرسی بنابه ضرورت از هیئت 5 عضوی کارشناسان که نظریه ایشان مبنای صدور رای تجدیدنظر خواسته بوده برای بروزرسانی نظریه خود دعوت شده، نظریه تکمیلی ایشان واصل و اینک دادگاه با ملاحظه و بررسی اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه

تجدیدنظر خواهی مطروحه وارد و موجه و متکی به دلیل و موثر در نقض رای نمی باشد و آنچه که در لایحه تجدیدنظر خواهی وکلای تجدیدنظر خواهان آمده است با هیچکدام از جهات قانونی مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد؛ از حیث رعایت اصول و تشریفات دادرسی و مبانی استدلال و استنباط و استناد به قانون اتکا به دلیل نیز ایراد و اشکال موثری که نقض رای تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید، بر دادنامه معترض عنه وارد نیست و در واقع دادنامه تجدیدنظر خواسته موافق ادله موجود در پرونده و مطابق ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 که قانون حاکم بر روابط طرفین است صادر گردیده؛ هر چند عمده اعتراض تجدیدنظر خواهان آن است که دادگاه بدوی سرقفلی را در تعیین حقوق کسبی لحاظ نکرده اما از آنجا که در سند مستند دعوا تصریح شده است که وجهی بابت سرقفلی پرداخت نشده و مستندات ارائه شده شامل دو فقره رسید پرداخت وجه ارتباطی با حق سرقفلی ندارد لذا ادعای عدم لحاظ سرقفلی در تعیین حقوق کسبی متکی به دلیل نبوده و از این حیث بر رای تجدیدنظر خواسته ایرادی نیست؛ النهایه چون هیات کارشناسان در این مرحله از دادرسی طی نظریه شماره 0028909085 میزان حقوق کسبی مستاجر را به مبلغ 5/700/000/000 ریال تعیین و برآورد نموده اند لذا دادگاه مستند به مواد 351 و 358 قانون پیش گفته با اصلاح میزان حقوق کسبی تجدیدنظر خواهان به مبلغ اخیر در مجموع با رد تجدیدنظر خواهی مطروحه دادنامه تجدیدنظر خواسته را با اصلاح بعمل آمده و حفظ سایر ارکان تائید می نماید. این رای قطعی است.

قضات شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره

افزودن دیدگاه

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل