نمونه رای اقرار در امور کیفری

25 مرداد 1402 0 540
نمونه رای اقرار در امور کیفری

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای اقرار در امور کیفری برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: قرار تعلیق اجرای مجازات حبس، تصرف عدوانی اراضی ملی، رای اقرار در امور کیفری

بیشتر بخوانید: ضرورت اخذ آخرین دفاع از متهم

چکیده رای اقرار در امور کیفری

اقرار متهم در امور کیفری طریقیت داشته و می بایست با اوضاع و احوال مسلم و معلوم قضیه مطابقت داشته باشد تا بتوان براساس آن حکم صادر نمود.

بیشتر بخوانید: قرار تعویق صدور حکم به چه معناست؟

رای دادگاه تجدیدنظر

دادنامه شماره: 9609978716400531 تاریخ تنظیم: 15-05-1396

تجدیدنظر خواه: آقای ... فرزند محمد حسین به نشانی کردستان- مریوان

تجدیدنظر خوانده: 1. اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مریوان با نمایندگی آقای ... فرزند محمد به نشانی کردستان- مریوان- اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مریوان

2. دادسرای عمومی و انقلاب مریوان

گردشکار: اداره منابع طبیعی شهرستان مریوان به نمایندگی آقای ... شکایتی به طرفیت آقای ... در تاریخ آذر ماه نود و چهار تقدیم دادسرای عمومی و انقلاب مریوان نموده و در شرح اظهار داشته، با توجه به برگ تشخیص، نقشه کروکی، صورتمجلس و عکس های گرفته شده توسط مامورین واحد حفاظتی منابع طبیعی آقای ... فرزند حسین در روستای سیف علیا پلاک 841 بخش 24 مریوان در محله مشهور به چرم حرامی اقدام به تخریب و تصرف عدوانی اراضی ملی نموده است. در سطح 22226 مترمربع و ده اصله درخت و 170 اصله نهال از نوع بلوط جنگلی به منظور اضافه نمودن به زمین زراعی را قطع نموده است. و بدین ترتیب تقاضای رسیدگی نموده اند پرونده به شعبه دوم بازپرسی ارجاع می شود. در جلسه 07-09-1394 در وقت فوق العاده اتهام تصرف اراضی ملی و قطع درخت به میزان موصوف به مشارالیه تفهیم شده که در مقام دفاع اظهار نموده است زمین متعلق به آقای ... فرزند ابراهیم است که الان هم آنجا نشسته و قبول دارد و قرار شد با هم شراکتی انجام دهیم شخم زده ام و درختان را هم قطع کرده ام. و فقط جای درختان را برای باغ کنده بودم ولی هنوز کامل درست نکرده ایم. در همین جلسه اتهام فوق به عنوان مشارکت به آقای ... تفهیم شده در مقام دفاع اظهار داشته؛ درختی قطع نکردم با آقای ... شریک هستیم می خواهیم با هم باغ بزنیم.

زمین اول مال من بوده است و دادم که آقای ... آنرا برای هر دو نفرمان باغ کند. قرار تامین کیفری از نوع وثیقه به میزان هر کدام دویست میلیون ریال صادر که منتهی به صدور قرار قبولی پس از ابداع وثیقه و بازداشت ملک شده است. در ادامه و در همان تاریخ اشاره شده بازپرس محترم قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر تا کارشناس منتخب اعلام نماید ملک موضوع شکایت داخل در نقشه ماده 56 می باشد یا خیر و میزان تصرفات و تعداد و نوع درختان احتمالی قطع شده و میزان خسارت وارده را اعلام نمایند. کارشناس منتخب به شرح صفحات 29 و 30 و 31 اعلام نموده حدود چهل سال است که مقدار بیست هزار مترمربع از زمین مورد نظر کشت و زرع شده است اما در حاشیه آن اراضی منابع طبیعی هم به آن اضافه شده است. آثار قطع حدود 10 اصله نهال موجود است و زمین مورد نظر داخل در نقشه ماده 56 می باشد. مجموعاً اینکه این زمین با این مشخصات که بیان شده حدود دو هزار مترمربع در حاشیه های آن از عرصه منابع طبیعی اضافه شده است و بیست هزار متر مربع آن آثار کشت و زرع در سنوات دور بالای 40 سال را نشان می دهد و میزان خسارت وارده جمعاً 3/800/00 ریال برآورده شده است. این نظریه به متهم ابلاغ که طی لایحه ای (صفحه 32 پرونده) اظهار نموده اعتراضی ندارم و اداره شاکی هم طی لایحه ای با توجه به نظر کارشناس تقاضای صدور قرار مجرمیت را نموده است (صفحه 32) استشهاديه ای (صفحه 34 پرونده از طرف متهمین ارائه شده که دلالت بر زراعت ایشان در آن زمین و عدم قطع درخت می نماید. در جلسه مورخ 03-12-1394 آخرین دفاع آقای ... اخذ شده که اظهار داشته قبول دارم شخم زده ام ولی رها می کنم. قرار مجرمیت در همین تاریخ صادر و پس از موافقت مقام محترم اظهارنظر کیفرخواست بر همین مبنا تنظیم و به دادگاه ارسال که به شعبه 101 جزایی ارجاع شده است پرونده به کلاسه 950224 ثبت و وقت رسیدگی تعیین می گردد. جلسه دادرسی در موعد مقرر (30-03-1395) تشکیل و از طرفین تحقیق و متهم در مقام دفاع اظهار داشته؛ قبول ندارم اتهام را درخت قطع نکرده ام و زمین متعلق به خودم را شخم زده ام و نسق زارعانه دارم. و درخواست ارجاع موضوع به هیات سه نفره کارشناسان را دارم که دادگاه این درخواست را اجابت نموده و موضوع را به هیات سه نفره کارشناسی ارجاع می دهد. هیات سه نفره نظریه خود را به شرح صفحات 64 الی 66 ارائه داده و در نتیجه:

اظهار داشته محل دارای قدمت بالای 30 سال سابقه زراعت است و در روز کارشناسی هیچ گونه آثار تخریب و تصرف تازه مشاهده نشد و محل مورد نزاع منطبق با اسناد و مدارک ارائه شده اداره شاکی می باشد. متراژ دقیق عرصه مورد نزاع 22226 مترمربع بوده که خسارت وارده به آن 7/500/000 ریال و اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 14-06-1394 الی 30-06-1395، 550/000 تومان برآورد شده است و در خصوص قطع درخت اظهار داشته؛ آثار قطع درخت و نهال مشاهده نشد هر چند نمی توان اظهارات اداره شاکی را در این خصوص کذب و بی اساس خواند. لازم به ذکر است که اداره شاکی دادخواستی را تحت عنوان الزام خوانده به رفع تصرف از اراضی ملی و قلع و قمع درختان غرس شده در سطح 22226 مترمربع و پرداخت مبلغ 181/878/884 ریال به عنوان خسارت وارد به انضمام اجرت المثل ایام تصرف و خسارات دادرسی را به طرفیت آقای ... تقدیم دادگاه نموده است و همان مطالب گفته شده در شکایت کیفری را در شرح آن آورده است. این پرونده هم به شعبه 101 جزایی ارجاع شده است. آخرین دفاع متهم در جلسه 05-08-1395 و در وقت فوق العاده اخذ که متهم اتهامات را نپذیرفته و بیان داشته نظریه هیات سه نفره را می پذیرم و اعتراضی ندارم و محل مورد اختلاف را نیز رها می کنم و همین مطالب را به عنوان دفاع در مقابل دعوای حقوقی عنوان نموده است. دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و انشاء رای نموده که به شماره 9500986 مورخ 08-08-1395 دادنامه می شود و حسب مفاد آن:

الف) متهم علاوه بر رفع تصرف از اراضی ملی تصرف شده طبق نظر کارشناس به تحمل 5 ماه حبس تعزیری محکوم می گردد و در خصوص قطع درخت به جهت عدم احراز حکم بر برائت وی صادر می شود.

ب) خوانده دعوای حقوقی به پرداخت سیزده میلیون ریال بابت خسارت وارده و اجرت المثل ایام تصرف و همچنین قلع و قمع اشجار غرس شده محکوم می شود و در خصوص مازاد خواسته حکم به بی حقی خواهان صادر گردیده است و در خصوص رفع تصرف از اراضی به جهت اینکه سابقاً اظهارنظر شده قرار عدم استماع دعوی صادر گردیده است. آقای ... طی لایحه ای به این دادنامه اعتراض و زمین مورد نظر را متعلق به نیاکان خود دانسته و اظهار داشته تخریب و تصرف انجام نداده است و درخواست نقض دادنامه را داشته است و عنوان نموده فقط به پرونده کیفری اعتراض دارم. پرونده بیش از این حکایتی نداشته و پس از ارسال به محاکم تجدیدنظر به شعبه دوم ارجاع که تحت کلاسه 951269 به ثبت رسیده و هیات دادگاه با عنایت به موارد مشروحه به شرح ذیل اتخاذ تصمیم می نماید.

 

رای دادگاه

تجدیدنظر خواهی آقای ... به طرفیت اداره منابع طبیعی شهرستان مریوان از دادنامه شماره 9509978729100986 مورخ 08-08-1395 صادره از شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان مریوان که حسب مفاد آن تجدیدنظر خواه به اتهام تصرف اراضی ملی به مساحت بیست و دو هزار و دویست و بیست و شش مترمربع واقع در روستای سیف علیا به تحمل 5 ماه حبس تعزیری محکومیت یافته است وارد نیست؛ با این استدلال که

اولاً؛ علاوه بر دلایلی که در دادنامه معترض عنه آمده است تجدیدنظر خواه در جلسه دادرسی مورخ 14-05-1396 این دادگاه به ارتکاب بزه اقرار و اذعان داشته که با لحاظ خصیصه طریقیت داشتن اقرار در امر کیفری با اوضاع و احوال معلوم و مسلم قضیه هم منطبق است از جهتی هم تعلق اراضی مذکور با توجه به نظر فنی کارشناسان به منابع طبیعی و ملی بودن آنها هم مسجل و احراز شده است.

ثانیاً؛ دادنامه معترض عنه بر اساس دلایل و محتویات پرونده صادر و از حیث مبانی استدلال و رعایت اصول و تشریفات دادرسی هم خدشه ای بر آن وارد نیست تجدیدنظر خواه هم دلیلی که موجبات نقض آن یا تعرض به مستندات را فراهم نماید ارائه نکرده و اعتراضی که موثر در رسیدگی در این مرحله باشد را بعمل نیاورده است لهذا مستنداً به بند الف از ماده 455 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید و استوار می نماید لکن با توجه وضعیت فردی تجدیدنظر خواه و متاهل بودن وی و فقدان سابقه موثر کیفری و اقرار به ارتکاب بزه و پیش بینی اصلاح ایشان و اذعان وی به رفع تصرف از اراضی تصرف شده ملی مستنداً به مواد 38- 40- 46- 52 و 54 از قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 قرار تعلیق اجرای تمام مجازات حبس تعیینی در دادنامه معترض عنه را به مدت پنج سال صادر و اعلام می دارد. هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود محکومیت تعلیقی بی اثر در غیر اینصورت علاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز درباره وی اجرا می شود. رای صادره قطعی است.

شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.


امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل