بدی را با عدالت پاسخ دهيد، مهربانی را با مهربانی. كنفوسيوس دادگاهی بالاتر از دادگاه‌های عدل وجود دارد و آن دادگاه وجدان است. مهاتما گاندی تا زمانی كه توده مردم برای بهبود حال يكديگر احساس مسئوليت نكنند، عدالت اجتماعی تحقق نمی يابد. هلن كلر
لوگوی عدالت سرا

نمونه رای رد ابطال سند رسمی

نمونه رای حقوقی

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای رد ابطال سند رسمی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: اعلام بطلان معامله، ابطال تقسیم نامه، ماده ۳۱۱ قانون مدنی، ابطال سند رسمی، ابطال مبایعه نامه، استرداد عین به مالک، معامله فضولی، ماده ۳۰۸ قانون مدنی، تلف حکمی، رای رد ابطال سند رسمی

مطلب مرتبط: تایید بطلان معامله فضولی

چکیده رای رد ابطال سند رسمی

در دادنامه حاضر، ابتدا طی یک معامله فضولی ملک کلنگی به شخص خریدار فروخته می شود و بعد از آن چند معامله دیگر نیز صورت می پذیرد تا در نهایت ملک کلنگی به یک آپارتمان ۱۰ واحدی تبدیل می‌شود که همه خریداران به موجب سند رسمی مالک هر یک از واحدها هستند. بعد از چندین سال مورث اصیل (مالک اولیه) دادخواست تقاضای ابطال کلیه اسناد رسمی و ابطال مبایعه نامه را به دادگاه تقدیم می نماید. دادگاه با امعان نظر به اینکه هرچند شخص فضول به موجب دادنامه مرتکب اقدامات مجرمانه شده و مجرم شناخته می شود و مطابق مواد ۳۰۸ و ۳۱۱ قانون مدنی غاصب مکلف به استرداد عین به مالک است، اما تغییر ماهیت عین موضوع معامله از ملک کلنگی به آپارتمان ۱۰ واحدی را از مصادیق تلف حکمی دانسته است.

بیشتر بخوانید: نمونه رای اقاله معامله فضولی و استرداد لاشه چک

رای دادگاه

در ارتباط با دادخواست تقدیمی آقای … به وکالت آقای … به طرفیت ۱. … ۲. … ۳. …، وکیل خواهان در تشریح عرض حال تقدیمی و نیز در جلسه مورخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۹ اشعار داشته ((شخصی به هویت الف در سال ۱۳۷۶ با جعل اسناد متعلق به مورث موکل، ملک کلنگی متعلق به آنان را به آقایان ۱. … و ۲. … می فروشد. در واقع الف عکس خود را بر روی شناسنامه متعلق به مورث موکل می زند و اقدام به انتقال ملک به دو نفر می نماید و ابتدا مبایعه نامه تنظیم می شود مابین آنان و پس از آن سند رسمی به نام دو نفر تنظیم می شود. متعاقب آن دو نفر نیز به فرزندان خود انتقال می دهند و فرزندان آن دو نفر نیز به اشخاص دیگری واگذار می کنند. در حال حاضر ملک کلنگی تبدیل شده به ۱۰ واحد و ۱۰ نفر مالک دارد. شکایت کیفری علیه متهم مطرح می شود و جعل احراز می شود و حکم محکومیت نیز صادر می شود و دو نفر که مشارکت داشته اند با الف نیز محکوم می شوند و خود الف به جهت آنکه فوت می کند تعقیب وی متوقف می شود تقاضای صدور حکم دارم.)) این دادرسی با مداقه و امعان نظر در جامع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه در اظهارات ماخوذه از وکیل خواهان به شرح صورتجلسه مورخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۹ و توجهاً به نتیجه استعلامات ثبتی بعمل آمده خواسته را موجه و قابل اجابت ندانسته چراکه موضوع از مصادیق تلف حکمی بوده و هرچند حسب دادنامه شماره ۴۵۲ مورخ ۱۰/۰۵/۱۳۸۴ صادره از شعبه محترم ۱۰۴۴ دادگاه تهران اقدامات مجرمانه آقای الف و ۲ فرد دیگر که با وی مشارکت داشته اند محرز و مسلم می باشد و هرچند اقدامات صورت گرفته بدون رضایت مالک و به نحو فضولی تحقق یافته که مطابق احکام غصب و حسب مواد ۳۰۸ و ۳۱۱ از قانون مدنی غاصب و در حکم غاصب مکلف به استرداد عین به مالک می باشد لکن این فرض به عقیده این دادگاه ناظر بر زمانی بوده که عین موضوع معامله به همان کیفیت سابق باقی مانده می باشد حال آنکه در مانحن فیه ملک متعلق به مورث خواهان ملکی کلنگی بوده و ماهیت عین تغییر یافته و تبدیل به آپارتمان ۱۰ واحدی که دارای مالکین متعدد می باشد گردیده است. لهذا نظر به مراتب موصوف مستنداً به مواد ۱۹۴ و ۱۹۷ از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی مطروحه صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان است.

دادرس شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن