نمونه قرارداد مشارکت احداث بنا

20 اسفند 1399 0 107
نمونه قرارداد مشارکت احداث بنا

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه قرارداد مشارکت احداث بنا برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم این نوع قرارداد آشنا شوید.

مطلب مرتبط: مشکلات حقوقی در قراردادهای مشارکت در ساخت

قرارداد مشارکت احداث بنا در پلاک ثبتی ...

بنام خدا

یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود

«ای کسانی که ایمان آورده اید به عهد و ایمانی که می بندید وفا کنید.»

مقدمه

این قرارداد تحت عنوان مشارکت در احداث بنا در پلاک ثبتی ................. با توجه به پروانه و جواز ساخت آتی الصدور شهرداری منطقه ................. در قالب ... طبقه و ... واحد آپارتمان به شرح نسخه پیوست با متراژ تقریبی و مواد و مصالح مذکور در پیوست شماره یک با عنوان مشخصات فنی فی مابین طرفین قرارداد منعقد و مورد قبول و تعهد ایشان واقع گردید.

ماده 1) تعاریف

1-1) طرفین قرارداد عبارت است از طرف اول و طرف دوم که طرف اول شامل مالکین پلاک ثبتی ................. و ................. که خانم/ آقای ... فرزند ................. به شماره ملی ................. به نشانی ................. مالک پلاک ................. و خانم/ آقای ... فرزند ................. به شماره ملی ................. به نشانی ................. مالک پلاک ثبتی ................. می باشند ................. و طرف دوم سازنده پروژه نامیده میشود که خانم/ آقای ... به شماره ملی ................. به نشانی ................. .

2-1) پروژه: عبارت است از فضای محیطی کارگاه عملیات عمرانی تا آپارتمان های آتی الاحداث در پلاک ثبتی ................. طبق ضوابط و مقررات شهرداری منطقه ................. .

3-1) کارگاه: فضای مستقر در پلاک های ثبتی ................. و ................. که کلیه عملیات عمرانی منجر به اجرای موضوع قرارداد از آنجا آغاز و نقطه شروع پروژه قلمداد می گردد.

4-1) عملیات عمرانی: کلیه امور فنی لازم الرعایه در احداث آپارتمان های موضوع قرارداد طبق نقشه تایید شده شهرداری و منطبق بر مشخصات فنی پیوست قرارداد اعم از خرید و نصب انشعابات و ................. .

5-1) موضوع قرارداد: عبارت است از مشارکت طرفین قرارداد در پروژه جهت احداث و تحویل ................. تعداد آپارتمان با مشخصات مندرج در پیوست شماره ۲.

6-1) آورده طرفین قرارداد عبارت است از سرمایه هر یک از طرفین در اجرای موضوع قرارداد که آورده طرف اول پلاک ثبتی ................. و ................. و آورده طرف دوم عبارت است از تامین هزینه های لازم جهت اجرای پروژه اعم از تامین مصالح و نیروی انسانی ماهر و متخصص از ابتدایی ترین مرحله شروع قرارداد تا خاتمه قرارداد اعم از اخذ مجوزهای لازم و هزینه های متعلق به تامین مصالح و ابزار آلات و انشعابات و هر آنچه که در مشخصات فنی قرارداد به عنوان پیوست ۱ قید گردیده و طبق عرف جهت ساخت و تکمیل ................. واحد آپارتمان قابل سکونت لازم الاجراست.

7-1) داور مرضی الطرفین: مرجع حل اختلاف طرفین قرارداد که منتخب ایشان بوده و ذیل قرارداد را به عنوان قبولی داوری امضا می کند.

بیشتر بخوانید: مشکلات حقوقی در قراردادهای مشارکت در ساخت

ماده 2) موضوع قرارداد

طرفین قرارداد هر یک با قرار دادن آورده خویش در پروژه جهت سرمایه گذاری و ساخت ................. تعداد آپارتمان قابل سکونت در ................. طبقه واقع در پلاک ثبتی ................. و ................. وارد در قرارداد مشارکت می شوند.

ماده 3) محل اجرای قرارداد عبارت است از تهران، ................. .

ماده 4) زمان شروع و خاتمه قرارداد: با امضا این قرارداد زمان اجرای قرارداد طبق جدول زمان بندی ذیل الذکر شروع می گردد.

1-4) از تاریخ امضاء قرارداد تا ................. روز پس از امضا قرارداد جهت اخذ مجوز های قانونی.

2-4) پس از اخذ پروانه ساختمان برنامه زمان بندی پروژه در قالب مراحل احداث بنا آغاز می گردد. که در دو فرض میتوان انجام داد.

اجرای موضوع قرارداد در ۳۲ ماه به مرحله تحویل آپارتمان ها میرسد. (در این حالت برنامه زمان بندی برای طرفین فاقد الزام است)

یا

الف) تخریب و خاکبرداری ................. ماه

ب) اجرای فونداسیون ................. ماه

ج) اجرای اسکلت ................. ماه

د) اجرای سقف ................. ماه

ذ) اجرای تاسیسات ................. ماه

ر) نازک کاری ................. ماه

تبصره: نظر به نوسانات بازار و مشکلات غیرقابل پیش بینی ۲۰ درصد زمان کلی اجرای پروژه به مدت قرارداد افزوده میگردد تا انشاالله طرف دوم در مدت ۴۰ ماه پروژه را تکمیل و آماده تحویل طرف اول دهد. لذا طرف دوم مجاز خواهد بود طبق برنامه زمان بندی نهایتاً بیست درصد زمان پیش بینی شده در هر مرحله تاخیر نماید و تاخیر بیشتر مشمول مفاد ماده ۹ و بندهای ذیل این ماده می گردد.

ماده 5) تعهدات طرفین قرارداد

تعهدات طرف اول

 1. طرف اول مکلف است بیست روز پس از اعلام رسمی طرف دوم نسبت به تخلیه پلاک ثبتی ................. و ................. اقدام نمایند.
 2. تبصره: یک ماه پیش از اعلام زمان تخلیه از سوی طرف دوم می بایست تکلیف محل سکونت طرف اول در طول اجرا و خاتمه پروژه مشخص شده باشد. لذا طرف دوم یک ماه قبل از درخواست تخلیه و تحویل پلاک های ثبتی ................. و ................. مبلغ لازم جهت رهن دو واحد آپارتمان سه خوابه معادل ………………. ریال در همان منطقه را در اختیار طرف اول قرار دهد.
 3. طرف اول مکلف است کلیه ی بدهی های احتمالی پلاک ثبتی ................. و ................. را تا پیش از شروع پروژه به مراجع قانونی تسویه و ملک را به صورت طلق و آزاد به طرف دوم تحویل دهد.
 4. طرف اول اقرار نمود که ملک موضوع قرارداد در رهن و وثیقه هیچ شخص حقیقی و حقوقی نیست.
 5. طرف اول با پیشرفت پروژه در مرحله سقف اول مکلف است به موجب وکالتنامه رسمی با اختیار انتقال یک دانگ از هر پلاک (که با تجمیع پلاکها = دو دانگ پلاک تجمیع شده) به نام شخص طرف دوم یا بانک مسکن موجبات تملک طرف دوم را فراهم نماید و این رویه تا زمان پایان پروژه و انتقال شش دانگ به طرف دوم همراه با تنظیم قولنامه انتقال حق السهم طرف اول انجام می شود. تبصره) در وکالتنامه تفویضی به صراحت قید میشود که طرف دوم مجاز به انتقال سهم خود به ثالث نخواهد بود به استثناء ترهین ملک نزد بانک مسکن جهت اخذ وام همچنین طرف دوم مجاز خواهد بود مفاد انجام وکالتنامه موصوف را به آقای ... تفویض تا در زمان عدم حضور طرف دوم، آقای ... پیگیر امور باشند.
 6. چنانچه طرف دوم جهت پیشبرد پروژه نیاز به اخذ وام و تسهیلات بانکی داشته باشند طرف اول مکلف است در کلیه مراحل اداری به عنوان مالک پلاک ثبتی ................. و ................. با طرف دوم همراهی نموده و در وکالتنامه موضوع اخذ وام تصریح شود که طرف دوم جهت انجام تشریفات اداری نیازی به حضور مالک (طرف اول) ندارد.
 7. طرف اول مکلف است با امضا این قرارداد نسبت به تنظیم وکالتنامه کاری با تصریح به موضوعات کاری شامل مراجعه به شهرداری و دارایی و ... به نام طرف دوم ظرف ................. روز پس از امضا قرارداد اقدام نماید.

تعهدات طرف دوم

 1. طرف دوم مکلف است کلیه هزینه های اداری و قانونی اعم از شهرداری و بیمه تامین اجتماعی و سایر نهادهای مربوطه را پرداخت نماید. تبصره) با توجه به موقوفه بودن عرصه و اعیان پلاک های پروژه تسویه بدهی های موقوفه تا زمان صدور پروانه ساخت با طرف اول و از زمان انعقاد قرارداد تا مرحله صدور سند رسمی تفکیکی به نام طرف اول هزینه های اوقاف بر عهده طرف دوم است طرف دوم مکلف است پس از تنظیم وکالتنامه کاری نسبت به تهیه نقشه های معماری و محاسباتی و غیره اقدام نماید.
 2. طرف دوم مکلف است کلیه هزینه های لازم جهت اخذ مجوز ساخت از شهرداری و تهیه نقشه های مربوطه و ... را پرداخت نماید.
 3. طرف دوم مکلف است به رعایت اصول و ضوابط قانونی مانند آیین نامه های زلزله و … و به کارگیری نیروهای انسانی متخصص و استفاده از مصالح و ابزارآلاتی که در پیوست شماره یک قید شده است.
 4. طرف دوم مکلف است هزینه رهن نمودن مسکن مناسب را برای طرف اول تامین نماید.
 5. طرف دوم مکلف به خرید انشعابات و نصب و راه اندازی انشعابات اعم از برق و گاز و آب و تلفن و ... ساختمان می باشد.
 6. طرف دوم مکلف است کل پروژه و نیروهای انسانی درگیر با پروژه را بیمه نماید لذا بیمه مسئولیت مدنی در قبال کارکنان پروژه و اشخاص ثالث تحت هر عنوان پوشش بیمه ای مورد لزوم و صلاحدید فنی بر عهده ایشان است. این موضوع شامل کلیه افراد درگیر با پروژه اعم از پیمانکاران جزء و کل و عابرین پیاده و اشخاص ثالث می شود.
 7. ملاک پیشرفت پروژه گزارش مهندس ناظر است چنانچه طرف اول مدعی عدم پیشرفت متعارف پروژه گردید حق ادعا و دخالتی نداشته مراتب به طور رسمی به داور مرضی الطرفین اعلام و ایشان موضوع را بررسی و نتیجه را اعلام می نماید.
 8. طرف دوم متعهد است به پرداخت و تامین کلیه هزینه های مربوط به موضوع قرارداد تحت هر عنوان و به هر شکل از قبیل دستمزد کارگران و مهندسان و تایید نقشه های معماری و ... و اخذ و نصب انشعابات و تاسیسات و عوارض شهرداری و دارایی و بیمه نمودن کارگران و پیمانکاران کل و جزء از مرحله اخذ مجوز شهرداری تا مرحله صدور سند تفکیکی و صدور سند مالکیت به نام طرف اول به تعداد قدرالسهم ایشان.
 9. طرف دوم مکلف است به پرداخت هزینه های مصرفی آب و برق و گاز و تلفن پس از تخلیه و تحویل ملک محل اجرای پروژه تا زمان تحویل آپارتمان های سهم طرف اول است.
 10. طرف دوم مکلف است به رعایت اصول ایمنی و حفاظت کارگاهی و الزامات فنی و مقررات ملی ساختمان اعم از مبحث ۱۹ و سایر ضوابط فنی.
 11. طرف دوم مکلف است به انجام کلیه امور اداری و پرداخت هزینه های قانونی و اداری مرتبط با اجرای موضوع قرارداد اعم از اخذ مجوز های لازم تا امور مربوط به اخذ پایان کار و تنظیم صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند تفکیکی مالکیت به نام طرف اول به تعداد واحد های سهم ایشان.
 12. طرف دوم مکلف است به تجهیز کارگاه با رعایت اصول و ضوابط شهرداری و ... که کلیه مسئولیت های حقوقی و کیفری و … ناشی از اجرای پروژه و عدم رعایت اصول ایمنی کارگاه و … بر عهده طرف دوم است. لذا پاسخگویی قانونی به کلیه افراد درگیر با پروژه اعم از کارگر و پیمانکار جزء و کل و رهگذران و عابرین پیاده و … بر عهده طرف دوم است.

بیشتر بخوانید: الزام به پرداخت بدهی های ملک در قرارداد مشارکت در ساخت

ماده 6) قدرالسهم طرفین قرارداد مشارکت احداث بنا

نسبت مشارکت طرفین قرارداد ۵۰ به ۵۰ است و از تعداد واحدهای احداث شده به تعداد مساوی بین طرفین قرارداد قدرالسهم ایشان تعریف می شود. لذا ملاک محاسبه و تعیین سهم هر یک از طرفین قرارداد تعداد واحد های آپارتمانی است که به موجب جدول پیوست قرارداد شیوه تقسیم آپارتمان ها تعریف شده است.

تبصره: چنانچه در تعیین واحد های آپارتمان سهم یک طرف قرارداد از طرف دیگر با معیار متراژ مفید بیشتر گردید وی مکلف است به ازاء اضافه متراژ تملک شده به قیمتی معادل ارزش روز انعقاد قرارداد هر مترمربع در محدوده پروژه با طرف دیگر تسویه نماید.

تبصره: طرف دوم اقرار و تعهد نمود که از کم و کیف آپارتمان های مورد نظر طرف اول مطلع بوده و مکلف است آپارتمان های سهم طرف اول را طبق پیوست شماره ۳ آماده تحویل نماید.

ماده 7) پیش فروش

تا مرحله سقف اول هیچ یک از طرفین قرارداد حق واگذاری و پیش فروش سهم خویش ندارند.

در مرحله سقف اول هر یک از طرفین حق خواهد داشت ۵۰ درصد از سهم خویش از واحدهای آتی الاحداث را که معادل ................. تعداد آپارتمان می باشد با هماهنگی طرف دیگر پیش فروش نماید.

سپس در مرحله سقف ۵۰ درصد از سهم طرفین قابل پیش فروش بوده و در نهایت در مرحله تشکیل پرونده پایانکار در شهرداری و صورتمجلس تفکیکی هر یک از طرفین حق خواهد داشت مابقی سهم خویش را واگذار نماید.

تبصره) هرگونه قرارداد پیش فروش با اطلاع و هماهنگی هر دو طرف منعقد میگردد و قرارداد پیش فروش بدون امضاء طرفین قرارداد فاقد اعتبار است و واگذار کننده مسئول جبران خسارت وارده و پاسخگویی به شخص ثالث و مراجع قانونی و قضایی می باشد.

تبصره) قرارداد پیش فروش در ………….. تحت نظارت داور مرضی الطرفین با اخذ کد رهگیری تنظیم و با امضا طرفین قرارداد معتبر است.

ماده 8) هر یک از طرفین قرارداد جهت حسن اجرای تعهدات خویش یک فقره چک به ارزش ریالی پروژه در وجه طرف مقابل صادر و تحویل داور مرضی الطرفین میدهند تا چنانچه طرف مقابل به تعهدات خویش عمل ننمود طرف مقابل طبق رای داور مرضی الطرفین بتواند از مزایای قانونی چک بهره مند شود.

ماده 9) تورم و افزایش قیمت مصالح هیچ تاثیری در این قرارداد ندارد لذا آنچه که طرفین توافق نموده اند تا زمان تفکیک و تحویل آپارتمان ها معتبر و لازم الاجراست.

ماده 10) طرفین این قرارداد نسبت به شکل ظاهری-فنی آپارتمان های آتی الاحداث طبق پیوست ۳ آگاهی داشته لذا طرف دوم متعهد شد آنچه در آتیه احداث می نماید بنا بر اصول فنی و عرف احداث بنا منطبق بر پیش نقشه مندرج در پیوست ۳ باشد.

ماده 11) طرفین این قرارداد رفع و رجوع هر نوع اختلاف و تفسیر راجع به این قرارداد را بر عهده داور مرضی الطرفین نهادند.

تبصره: خانم/ آقای ... داور منتخب طرفین قرارداد است که در صورت بروز اختلاف بنابر موضوع متنازع فیه با جلب نظر کارشناس ذیربط اقدام به انشاء حکم و رفع اختلاف می نماید که حکم ایشان برای طرفین لازم الاجرا و تمام کننده می باشد. همچنین طرفین توافق نمودند که داور مذکور می تواند در مورد فسخ، انفساخ و ... نیز حکم صادر نماید.

1-11) ملاک اعلام و تقاضای اجرای تعهدات قراردادی طرفین مفاد همین قرارداد است که در صورت امتناع هر یک از طرفین از اجرای تعهدات طرف مقابل مراتب را به داور مرضی الطرفین ابلاغ و داور بنا بر خواسته خواهان انشاء حکم می نماید.

2-11) هر یک از طرفین مکلفند طبق مفاد قرارداد مشارکت احداث بنا تعهدات خود را به انجام رسانند در غیر اینصورت به ازاء هر یک روز تاخیر در انجام تعهدات مبلغی معادل ............. تومان به طرف مقابل بپردازد. شخص ممتنع (کسی که تعهد خویش را انجام نداده) مکلف است ظرف یک هفته از مشخص شدن میزان خسارت، مبلغ اعلامی را به طرف مقابل بپردازد در غیر اینصورت معادل ارزش ریالی خسارت اعلامی از سهم مالکانه وی در پروژه کسر و به ذینفع منتقل می گردد.

مثال 1: چنانچه ممتنع محکوم به پرداخت مبلغ ده میلیون تومان گردید و این مبلغ را به ذینفع پرداخت ننمود ارزش ریالی سهم وی در همان مقطع محاسبه و معادل ده میلیون تومان از متراژ سهم وی به ذینفع منتقل می شود.

3-11) با اقرار طرفین قرارداد ارزش آورده طرف اول برابر است با ................. ریال که با توجه به ارزش آورده ایشان و آورده طرف دوم، طرفین قرارداد از ابتدای شروع پروژه، دارای آورده یکسانی در کل پروژه مشارکت می باشند.

تبصره) با شروع عملیات تخریب صورتجلسه ای تنظیم میگردد که حکایت از مشارکت طرفین قرارداد در پروژه دارد. و هر یک از طرفین به میزان آورده خویش در پروژه شریک می باشند.

ماده 12) پس از اخذ پروانه ساخت چنانچه در حین اجرای پروژه طرف دوم موفق به اخذ تراکم بیشتر از شهرداری (اضافه نمودن ضابطه از شش طبقه به هفت طبقه) گردید. طرف اول در صورتی در تراکم اضافه شریک خواهد بود که به نسبت قدر السهم خود هزینه های قانونی مربوط به خرید تراکم از شهرداری نسبت به طبقه اضافه شده را به طرف دوم پرداخت نماید. ملاک پرداخت اضافه بنا بر اساس اختلاف متراژ پایانکار با اختلاف متراژ موافقت اصولی محاسبه و طرف اول ملزم به پرداخت سهم خود به سازنده می باشد.

ماده 13) این قرارداد مشارکت احداث بنا برای طرفین و قائم مقام قانونی ایشان لازم الاجراست.

ماده 14) چنانچه هر یک از طرفین بدون اطلاع طرف دیگر برخلاف مفاد قرارداد اقدام به واگذاری منافع قراردادی خویش در هر نوع و قالبی اعم از پیش فروش و انتقال قطعی و وکالتی و صلح و رهن و … نمود این اقدام برای طرف دیگر فاقد اعتبار و انتقال دهنده مرتکب فروش یا انتقال مال غیر گردیده و طبق حکم داور مرضی الطرفین محکوم به پرداخت خسارتی معادل دو برابر ارزش موضوع انتقال می گردد.

بیشتر بخوانید: تایید فسخ قرارداد به جهت فوت، از کارافتادگی و ورشکستگی در قرارداد مشارکت در ساخت

ماده 15) سایر تعهدات و توافقات

اقامتگاه قانونی طرفین عبارت است از ................. .

تبصره: طرفین قرارداد می بایست در سیستم ابلاغ الکترونیکی قضایی (ثنا) ثبت نام نموده گواهی مربوطه را پیوست این قرارداد نمایند.

تبصره: ملاک ابلاغ و اطلاع هر یک از طرفین قرارداد از درخواست طرف دیگر یا تصمیمات داور مرضی الطرفین رسید کتبی مخاطب یا تاییدیه ابلاغ قضایی در سیستم ثنا می باشد.

این قرارداد طبق اصل لزوم قراردادها قطعی و غیرقابل فسخ می باشد.

ضمائم قرارداد مشارکت احداث بنا که جزء لاینفک قرارداد می باشد:

ملک مورد نظر بر اساس گفته مالک ضابطه ام ۵ می باشد که مشخصات کلیه طبقات پس از صدور پروانه پیوست قرارداد می باشد.

پس از اتمام پروژه واگذاری سهم هر یک از طرفین بدون حضور طرف مقابل بلامانع است.

سه فقره چک بابت انتقال سند، هر یک از چک ها تضمین انتقال دو دانگ از پلاک تجمیع شده می باشد.

مالک اقرار نمود ملک مورد قرارداد به غیر واگذار نگردیده و در صورت هرگونه ادعا از سوی معارضین و بروز عارضه احتمالی نیز شخصا آنرا مرتفع و مسئولیت و خسارت ناشی از ان را بر عهده خواهد گرفت.

طرف اول (مالک) متعهد است کلیه اسناد ملک اعم از بنچاق و قرارداد موقوفه و … همزمان با وکالت کاری جهت انجام امور به صورت امانت تحویل سازنده دهد.

طرف اول (مالک) حق هیچگونه دخالت در ساخت و اخذ مجوزات تا پایان عملیات اجرایی اعم از صورتمجلس تفکیکی و ... نخواهند داشت.

طرف دوم مکلف است یکسال پس از تحویل و تکمیل آپارتمان های سهم طرف اول (ظرف یکسال پس از تحویل) سند تفکیکی هر واحد آپارتمان را به نام طرف اول یا اشخاص معرفی شده از سوی ایشان تنظیم و تحویل دهد.

آثار قرارداد:

 • نظر به موقوفه بودن محل پروژه لذا هر یک از طرفین مکلف است سهم موقوفه در تنظیم سند را به نسبت سهم خود عهده دار شود.
 • در صورت بروز حوادث قهری و اعتصابات و ... طرفین قرارداد نسبت به مدت اجرای قرارداد توافق نامه الحاقی تنظیم می نمایند. لذا مدت زمان تعطیلی پروژه ناشی از موانعی قهری که رفع آن در اختیار طرف دوم نیست، به مدت قرارداد اضافه می شود. چنانچه هر یک از مصالح مورد توافق ساخت در بازار موجود نباشد مصالح معادل ریالی آن مورد توافق است.
 • مشخصات فنی و مصالح مصرفی پیوست ۱
 • پیش قرارداد اجاره محل سکونت طرف اول در طول اجرای قرارداد پیوست ۳
 • گواهی ثبت نام ثنا
 • نسخ قرارداد و پیوست های آن ۴ نسخه

با وجود این قرارداد مشارکت احداث بنا که از نظر قضایی کامل می باشد اما در هر حال با توجه به متفاوت بودن هر پرونده و دارا بودن نکات و ظرائف خاص خود لذا این قرارداد شما را از مشاوره با وکیل بی نیاز نمی نماید.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره

افزودن دیدگاه

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.