قرارداد اجاره واحد اداری

14 شهریور 1399 0 162
قرارداد اجاره واحد اداری

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه قرارداد اجاره واحد اداری برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم این قرارداد آشنا شوید.

 

نمونه قرارداد اجاره واحد اداری

ماده 1- طرفین قرارداد این قرارداد فیمابین خانم/ آقای ………… فرزند ………… به شماره شناسنامه ………… صادره از ………… با کد ملی ………… به نشانی: …….......................................................................................................……………… تلفن: ………… که در این قرارداد موجر نامیده‌ می‌شود از یک طرف و خانم/ آقای ………… فرزند ………… به شماره شناسنامه ………… صادره از ………… با کد ملی ………… به نشانی: …….......................................................................................................……………… تلفن: ………… که در این قرارداد مستاجر نامیده می شود از طرف دیگر منعقد گردید.

 

ماده 2- موضوع قرارداد: موضوع قرارداد عبارت است از اجاره یک واحد ساختمان اداری متعلق به موجر به آدرس …………………………………………………………….. در طبقه ……….. واحد ……….. به مساحت ............... مترمربع و کد پستی ............................... با کافه منضمات و خدمات آب، برق، گاز و تلفن که موجر با ارائه مدارک اقرار به مالکیت آن نموده است.

 

ماده 3- مدت قرارداد: مدت قرارداد از تاریخ ……………… لغایت ………………. به مدت ………. می‌باشد و در صورت تراضی‌ طرفین قابل تمدید می باشد.

مطلب مرتبط: نحوه انجام تامین دلیل توسط مستاجر و تحویل کلید ملک به مالک

ماده 4- زمان تحویل: مقرر شد پس از اخذ تضامین در تاریخ ............................... عین مستاجره با حضور طرفین تحویل مستاجر شده و صورتجلسه تحویل تنظیم گردد.

 

ماده 5- مبلغ قرارداد: مستاجر در ابتدای قرارداد مبلغ ............................... ریال معادل ............................... تومان بابت ودیعه به موجر پرداخت می نماید. همچنین اجاره بها بصورت ماهیانه از قرار ............................... ریال معادل ............................... تومان تعیین می گردد.

 

ماده 6- شرایط پرداخت: مقرر شد مستاجر اجاره بها را در فاصله زمانی اول تا چهارم هر ماه شمسی به شماره حساب ............................... بنام موجر نزد بانک ............................... پرداخت و رسید آنرا به موجر تحویل دهد.

مطلب مرتبط: حکم تخلیه چیست؟

ماده 7- تعهدات موجر: 1. موجر متعهد می گردد در موعد مشخص شده در ماده 4 این قرارداد ملک را تحویل مستاجر نماید. 2. تعمیرات اساسی و کلی عین مستاجره مطابق عرف و قانون بعهده موجر است.

 

ماده 8- تعهدات مستاجر: 1. هزینه آب، برق، تلفن و گاز مصرفی مورد اجاره در مدت مزبور بعهده مستاجر می باشد. 2. نگهداری از عین مستاجره و هزینه های جزئی و همچنین مخارجی که جهت استفاده بهینه لازم باشد بعهده مستاجر خواهد بود. 3. مستاجر متعهد می گردد پس از انقضای مدت اجاره عین مستاجره را سالم و بدون وارد نمودن هرگونه خسارتی تحویل موجر نماید. همچنین مستاجر مسئول جبران ورود هرگونه خسارات به عین مستاجره می باشد. 4. مستاجر مکلف است که رأس انقضای مدت مذکور عین مستاجره را تخلیه و به موجر تحویل نماید. 5. مستاجر هیچگونه مبلغی ‌بعنوان سرقفلی‌ و حق کسب ‌و پیشه ‌پرداخت ننموده‌ و عندالتخلیه ‌حق ادعای هیچگونه وجهی تحت هیچ عنوانی را نخواهد داشت. 6. تخلف مستاجر از هر یک از مفاد و شروط این قرارداد موجب خیار فسخ از طرف موجر خواهد بود.

مطلب مرتبط: نمونه قرارداد اجاره املاک اوقافی

ماده 9- حق واگذاری موضوع قرارداد به غیر: مستاجر نمی تواند بدون اجازه کتبی موجر کل یا قسمتی از عین مستاجره را مشاعاً یا مفروزاً، جزئاً و یا کلاً، ولو به صورت صلح حقوقی و یا وکالت به غیر واگذار نماید.

 

ماده 10- تاخیر در پرداخت: تاخیر در پرداخت هر ماه اجاره بها علاوه بر پرداخت اصل آن مشمول جریمه دیرکرد معادل ده درصد اجاره ماهیانه می باشد. درصورتی که سه ماه متوالی اجاره بها پرداخت نگردد پس از انقضای سررسید سوم موجر حق فسخ قرارداد را دارد و با اعلام موجر مستاجر مکلف به تخلیه عین مستاجره می باشد.

 

ماده 11- عدم تحویل عین مستاجره: چنانچه پس از انقضای مدت اجاره، بنا به هر دلیلی مستاجر عین مستاجره را تحویل ندهند موظف است بابت هر روز تاخیر در تحویل عین مستاجره مبلغ ............................... ریال معادل ............................... تومان را به موجر پرداخت نماید.

 

ماده 12- نسخ قرارداد: این قرارداد در مورخه ............................... و در محل ............................... منعقد و در 12 ماده و در ………. نسخه تهیه و تنظیم و به امضای طرفین رسیده است که هر کدام از نسخ دارای ارزش یکسان است.

 

محل امضاء و اثر انگشت مستاجر                           محل امضاء و اثر انگشت موجر

 

محل امضاء و اثر انگشت شاهد اول

محل امضاء و اثر انگشت شاهد دوم

محل امضاء و اثر انگشت شاهد سوم

با وجود این قرارداد که از نظر قضایی کامل می باشد اما در هر حال با توجه به متفاوت بودن هر پرونده و دارا بودن نکات و ظرائف خاص خود لذا این قرارداد شما را از مشاوره با وکیل بی نیاز نمی نماید.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره

افزودن دیدگاه

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.