قرارداد فروش سهام شرکت

09 فروردین 1400 0 699
قرارداد فروش سهام شرکت

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه قرارداد فروش سهام شرکت برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم این نوع قرارداد آشنا شوید.

 

نمونه قرارداد فروش سهام شرکت

بنام خدا

یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود

«ای کسانی که ایمان آورده اید به عهد و پیمانی که می بندید وفا کنید.»

این قرارداد پیرو توافقنامه شماره ............. مورخ ............. مطابق ماده 10 قانون مدنی با رعایت مقررات قانون تجارت بین خانم/ آقای ............. فرزند ............. به شماره شناسنامه ............. و به شماره ملی ............. به نشانی .......................... به وکالت و نمایندگی از:

شرکت ............. به شماره ثبت ............. ثبت شده در اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی جمهوری اسلامی ایران (تهران) به نشانی تهران .......................... دارنده ............. سهم (به حروف: ............. سهم) معادل 100% (صد در صد) سهام این شرکت در شرکت (مثلاً الف) (برابر با 10/5 % (ده و نیم درصد) کل سهام شرکت الف) به موجب وکالتنامه شماره ............. مورخ ............. تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره ............. تهران که در این قرارداد «فروشنده» نامیده می شود از یک طرف و شرکت سرمایه گذاری ............. به شماره ثبت ............. به نمایندگی خانم/ آقای ............. به نشانی .......................... که از این پس در این قرارداد به اختصار «خریدار» نامیده می شوند از طرف دیگر برابر مفاد آتی این قرارداد منعقد و برای طرفین لازم الاتباع می باشد.

ماده 1) موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارتست از فروش و واگذاری میزان 10/5% (ده و نیم درصد) (معادل ... سهم) سهام شرکت ............. به شماره ثبت ............. ثبت شده در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران با جمیع توابع، لواحق، منضمات، تجهیزات، ماشین آلات، اموال (طبق لیست پیوست)، تعهدات، مطالبات و غیره به خریدار.

ماده 2) ثمن معامله

ثمن معامله عبارتست از مبلغ ............. ریال معادل ............. تومان می باشد که بر اساس مفاد و شرایط این قرارداد بشرح ذیل پرداخت خواهد شد:

معادل 25% (بیست و پنج درصد) از کل ثمن معامله برابر ............. ریال طی یک فقره چک به شماره ............. به تاریخ ............. عهده بانک ............. شعبه ............. پس از ارائه صورتجلسه نقل و انتقال به فروشنده پرداخت گردیده و مابقی طی یک فقره چک به سررسید حداکثر یک ماه از تاریخ وصول گواهی مرجع ثبت شرکتها مبنی بر اعمال قطعی تغییرات پرداخت خواهد گردید (ضمناً کلیه سرمایه ثبت شده شرکت ............. پرداخت شده است.)

تبصره: فروشنده قبول نمود که در مقابل چک بانکی پیش پرداخت، یک فقره چک به میزان یک و نیم برابر مبلغ پیش پرداخت به خریدار تحویل نماید تا در صورت قصور یا تعلل فروشنده جهت انتقال سهام، خریدار هزینه ها و خسارات ناشی از این اقدام را به تشخیص و نظر داور مرضی الطرفین از محل چک موصوف، وصول نماید. بدیهی است پس از جری تشریفات انتقال قطعی سهام و ارائه مستندات مربوطه، چک موضوع این تبصره به فروشنده مسترد خواهد گردید.

بیشتر بخوانید: نمونه صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده در شرکت سهامی خاص

ماده 3) شرایط انتقال سهام

رعایت کلیه ضوابط و مقررات قانونی و تشریفات اداری مربوط به انتقال سهام که در قوانین مربوطه مورد تصریح قرار گرفته است جهت انتقال سهام به نام خریدار لازم و ضروری بوده و هرگونه قصور و تقصیر و تخلف از مقررات مربوطه، بر عهده فروشنده خواهد بود.

ماده 4) تعهدات طرفین

1-4- فروشنده متعهد می گردد ظرف یکماه از تاریخ امضاء این قرارداد با اخذ مفاصا حساب های مرتبط با نقل و انتقال، مطابق مقررات و رویه سازمان امور مالیاتی و جری تشریفات اداری، مقدمات لازم را جهت ثبت انتقال سهام به نام خریدار فراهم نماید.

2-4- فروشنده اقرار و اعلام می دارد که از اشخاص ممنوع المعامله نمی باشد.

تبصره) فروشنده و خریدار متعهد هستند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ نقل و انتقال رسمی سهام نسبت به انجام تشریفات مربوطه و ثبت آن در دفتر سهام شرکت ............. ، اقدام نمایند و هرگونه تعدیل احتمالی ضروری برای مدت مذکور منوط به تشخیص داور مرضی الطرفین خواهد بود.

ماده 5) موارد متفرقه

1-5- فروشنده و خریدار بدینوسیله تائید می کنند که قبلاً مصوبه هیئت مدیره موکل و شرکت متبوع خود را مبنی بر موافقت با خرید و فروش سهام شرکت ............. را اخذ نموده اند و از این جهت مانع قانونی و اساسنامه ای برای نقل و انتقال سهام وجود ندارد.

2-5- قرارداد حاضر با امضای آن توسط فروشنده و خریدار و یا نمایندگان قانونی آنها با توجه به آگهی ثبت و آخرین تغییرات روزنامه رسمی صاحبان امضاء مجاز شرکت بوده و برای طرفین نافذ و لازم الاجرا می باشد.

3-5- کلیه درآمدهای مربوط به قراردادهایی که شرکت ............. تا تاریخ امضاء این قرارداد با اشخاص ثالث منعقد کرده و کلیه اسناد و مدارک مربوط به سهام و بدهی های شرکت یا مطالبات آن تا تاریخ امضای این قرارداد به خریدار منتقل می شود و فروشنده از تاریخ امضای این قرارداد هیچگونه حق و حقوق مالی و غیرمالی به نسبت سهام واگذار شده در شرکت ............. ندارد.

4-5- طرفین متعهد می شوند که به جز به منظور انجام تشریفات لازم که بین طرفین توافق شده است مفاد قرارداد و شرایط آن را محرمانه تلقی نمایند.

5-5- هرگونه ابلاغیه، احضاریه، یا مکاتبه و نظایر آن که فروشنده یا خریدار در اجرای قرارداد حاضر یا در ارتباط با اختلاف های احتمالی حاصله از اجرای قرارداد به اقامتگاه طرف مقابل از طریق پست سفارشی دو قبضه ارسال خواهد شد و این ابلاغ به معنای ابلاغ به فروشنده یا خریدار خواهد بود.

تبصره) طرفین این قرارداد ملزم به ثبت نام در سامانه ثنا قوه قضاییه حداکثر ظرف 3 روز از تنظیم این قرارداد می باشند.

6-5- طرفین اعلام و اقرار نمودند که ثمن قرارداد به شرح مذکور در این قرارداد قطعی بوده و هیچگونه ادعایی برای تعدیل قیمت خرید و فروش کاهش یا افزایش آن از سوی طرفین مسموع نخواهد بود و طرفین کافه خیارات ولو خیار غبن حتی به اعلی مراتبه را از خود سلب و ساقط نمودند.

ماده 6) خسارات و حق فسخ

1-6- در صورت تخلف هر یک از خریدار یا فروشنده از اجرا و انجام هر یک از تعهداتی که در این قرارداد ذکر شده است طرف خاطی متعهد به پرداخت خساراتی معادل ............. درصد کل مبلغ این قرارداد به طرف دیگر می باشد این خسارات مانع از اعمال سایر حقوقی که در این قرارداد برای طرفین مقرر شده است توسط طرف دیگر نخواهد بود و بدل از اصل تعهد نیست.

2-6- هرگونه فساد در معامله اعم از اینکه در هر زمان نسبت به هر تعداد از سهام واگذار شده هرگونه ادعایی از سوی اشخاص ثالث مطرح گردد یا هر موضوع دیگری که به نحوی به سهام واگذار شده خللی وارد نماید برای خریدار حق فسخ ایجاد خواهد کرد. این حق در صورتی قابل اعمال است که داور مرضی الطرفین رای به فساد معامله بدهد. در این صورت فروشنده باید تمامی خسارت های وارده از جمله سود بانکی ثمن ایداعی در مدتی که نزد فروشندگان بوده است را پرداخت نماید.

بیشتر بخوانید: نمونه وکالت نامه برای کلیه امور مرتبط با شرکت

ماده 7) اقامتگاه طرفین

اقامتگاه طرفین در این قرارداد همان است که در ماده یک این قرارداد ذکر گردیده است و هرگونه تغییر در نشانی اقامتگاه باید کتباً به اطلاع طرف دیگر برسد در غیر اینصورت ابلاغ به نشانی قبلی معتبر خواهد بود.

ماده 8) حل اختلاف

در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر و اجرای قرارداد، طرفین در ابتدا از طریق مذاکره نسبت به حل و فصل آن اقدام خواهند نمود. در صورت عدم حصول نتیجه موضوع با ارجاع امر به داور مرضی الطرفین پیگیری خواهد شد و رای داور مرضی الطرفین نسبت به طرفین و وراث قانونی آنها لازم الاجرا است. در صورت عدم توافق در تعیین داور مرضی الطرفین برابر مقررات داوری آیین دادرسی مدنی داور تعیین خواهد شد.

ماده 9) تعداد نسخ قرارداد

این قرارداد فروش سهام شرکت در 9 ماده و سه تبصره در 3 نسخه تنظیم و به امضای طرفین رسید و کلیه نسخ آن در حکم واحد و دارای اثر حقوقی یکسان بوده و برای طرفین از تاریخ امضای قرارداد لازم الاجرا می باشد.

محل امضاء و اثر انگشت فروشنده       محل امضاء و اثر انگشت خریدار

نام و نام خانوادگی و محل امضاء و اثر انگشت شاهد نخست

نام و نام خانوادگی و محل امضاء و اثر انگشت شاهد دوم

با وجود این قرارداد فروش سهام شرکت که از نظر قضایی کامل می باشد اما در هر حال با توجه به متفاوت بودن هر پرونده و دارا بودن نکات و ظرائف خاص خود لذا این قرارداد شما را از مشاوره با وکیل بی نیاز نمی نماید.


امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل