a
منو
جستجو

۰۲۱-۲۶۷۶۰۶۵۷

تماس با عدالت سرا

9:00 - 17:00

ساعت کاری شنبه - چهارشنبه

عدالت سرا > نمونه آرای دادگاه ها  > نمونه رای دلیل پرداخت وجه سفته

نمونه رای دلیل پرداخت وجه سفته

رای دلیل پرداخت وجه سفته

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای دلیل پرداخت وجه سفته برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: اسناد تجاری، سفته، قرار سقوط دعوا اسناد تجاری، پرداخت وجه سفته، قرار سقوط دعوا، پرداخت وجه، وجود سفته در ید مسئولین پرداخت اماره پرداخت وجه آن، رای دلیل پرداخت وجه سفته

بیشتر بخوانید: نمونه رای مطالبه وجه سفته

چکیده رای دلیل پرداخت وجه سفته

وجود سفته در دست بدهکار اماره پرداخت وجه آن از سوی وی است. لذا چنانچه در دادگاه بدوی شخصی محکوم به پرداخت وجه سند و خسارت تاخیر تادیه شود ولی در مرحله تجدیدنظر خواهی، بدهکار اصل اسناد تجاری موضوع دعوی را ارائه دهد و طلبکار نیز حاضر نشود، دادگاه قرار سقوط دعوی را صادر می‌کند.

مطلب مرتبط: سفته چیست؟ راه های مطالبه سفته کدام است؟

رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای … فرزند … بطرفیت آقای … فرزند … به خواسته مطالبه مبلغ شش فقره سفته به میزان یکصد و پنجاه میلیون ریال با احتساب خسارات تاخیر تادیه و خسارات دادرسی به استناد شش فقره سفته به شماره های 452162 و 881271 الی 881367 و واخواست نامه های صادره به شرح منعکس در دادخواست دادگاه ضمن رد دفاعیات خوانده چراکه اولاً: وجود سفته های استنادی در ید خواهان دلیل به اشتغال ذمه خوانده که ظهرنویس سفته های استنادی می باشد و دارای مسئولیت قضایی با صادر کننده آنها دارد. ثانیاً: هیچگونه دلیل و بینه ای که حکایت از امانی بودن سفته ها نزد خواهان را نماید اقامه نگردیده است. ثالثاً: امضاء ظهرنویسی سفته های استنادی مصون از هرگونه ایراد و اعتراض از سوی خوانده باقی مانده است و موضوع سفید امضاء بودن سفته ها نیز تاثیری در مانحن ‌فیه ندارد و حداقل آن این ‌است که خوانده تا میزان سفته ها تعهد نموده است بنا به مراتب مذکور دادگاه دعوی خواهان را مقرون به صحت تشخیص داده و مستنداً به مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین مواد 309، 308، 307 ناظر به ماده 249 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت یکصد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و همچنین پرداخت خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید سفته ها تا زمان اجرای دادنامه و همچنین پرداخت هزینه های دادرسی و هزینه های واخواست سفته های استنادی در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. رای صادره ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 39 دادگاه عمومی حقوقی تهران

مطلب مرتبط: مطالبه وجه چک با آخرین اصلاحات

رای دادگاه تجدیدنظر

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای … به طرفیت آقای … نسبت به دادنامه شماره 40006 مورخ 19-01-1391 صادره از شعبه 39 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظر خوانده به خواسته مطالبه مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال با احتساب خسارات قانونی وجه شش فقره سفته (به شرح منعکس در پرونده) با توجه به استدلال منعکس در آن، منتهی به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ مذکور به ‌عنوان اصل خواسته و نیز هزینه دادرسی و واخواست سفته ها و خسارت تاخیر تادیه در حق خواهان گردیده است، با بررسی محتویات پرونده، نظر به اینکه تجدیدنظر خواه (خوانده) اصل سفته های مورد دعوی را به دادگاه ارائه داده و وجود سفته ها در ید خوانده (محکوم علیه) متضمن پرداخت وجه سفته ها به تجدیدنظر خوانده و انصراف کلی تجدیدنظر خواه (خواهان) از دعوی خویش بوده و ایضاً عدم حضور خواهان در دادگاه تجدیدنظر با وصف ابلاغ اخطاريه نیز قرین انصراف وی از دعوی مطروحه می باشد، از این حیث دادگاه مستنداً به بند ج ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار سقوط دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید. این رای قطعی است.

رئیس شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.

بدون نظر

پیام بگذارید