نمونه دادخواست خلع ید از زمین

27 اردیبهشت 1399 0 988
نمونه دادخواست خلع ید از زمین

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست خلع ید از یک قطعه زمین برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید.

نمونه دادخواست خلع ید از یک قطعه زمین

خواهان: مشخصات کامل مالک

خوانده: مشخصات کامل متصرف غاصب

وکیل: مشخصات کامل وکیل

خواسته: 1. خلع ید (تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده بر خلع ید از یک قطعه زمین به مساحت ... مترمربع دارای پلاک ثبتی ... واقع در ... مقوم به 51/000/000 ریال و ارزش منطقه ای به میزان ... ریال)

2. مطالبه خسارات دادرسی (مطالبه کلیه خسارات قانونی موضوع ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی (اعم از هزینه دادرسی، حق الزحمه کارشناس و ...))

دلایل و منضمات دادخواست:

  1. فتوکپی مصدق سند مالکیت به شماره ...
  2. عنداللزوم استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک کشور
  3. عنداللزوم جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری
  4. معاینه و تحقیقات محلی
  5. تامین دلیل به شماره ... مورخ ... صادره از شعبه ... مجتمع شماره ... شورای حل اختلاف شهر تهران

مطلب مرتبط: چگونگی طرح دعوای خلع ید

ریاست محترم دادگاه حقوقی ... با سلام و عرض ادب احتراما باستحضار می رساند: اینجانب مالک رسمی یک قطعه زمین به مساحت ... متر مربع واقع در ... به پلاک ثبتی ... می باشم که متاسفانه خوانده محترم آن را عدواناً تصرف نموده و با مراجعات مکرر بنده، ایشان حاضر به خلع ید و رفع تصرف از ملک اینجانب نمی باشد. لذا با تقدیم این دادخواست، مستندا به مواد ٣٠، ٣١ و ٣٠٨ قانون مدنی و مواد ١٩٨ و ٥١٩ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تقاضای صدور حکم مطابق با خواسته تقدیمی مورد استدعاست.

مطلب مرتبط: طرح دعوای خلع ید ملک مشاع به چه صورت است؟

مستندات قانونی دادخواست خلع ید از یک قطعه زمین

صورتجلسه نشست قضائی استان آذربایجان شرقی/ شهر مرند مورخ ۱۳۸۳/۰۵/۰۳

چنانچه در اجرای حکم خلع ید توسط مأمور اجرا معلوم شود در ملک مورد خلع ید به وسیله محکوم علیه احداث اعیانی شده است، نحوه اجرای حکم خلع ید چگونه خواهد بود؟

نظر هیئت عالی

به موجب مقررات قانونی و شرعی حکم تکلیفی در غصب عبارت است از رد مال مغصوب به مالک آن یعنی کسی که مال دیگری را غصب نماید باید آن را به مالکش مسترد کند. در سؤال مطروحه که غاصب در زمین مغصوبه احداث بنا کرده اگرچه حکم به خلع ید از ملک صادر شده، مأمور اجرا حق قلع و قمع بنای مستحدثه را ندارد فقط از زمین و ساختمان احداثی خلع ید می‌کند. قلع و قمع بنا مستلزم تقدیم دادخواست جداگانه است.

لازم به یادآوری است دعوای خلع ید همراه قلع و قمع بنا قابل پذیرش است و دادرس دادگاه به هر دو خواسته در یک دادخواست رسیدگی می‌کند. بد نیست اضافه شود مصالح به‌کار رفته در ساختمان متعلق به سازنده ساختمان بوده و مالک حق تصرف آن‌ها را ندارد و مخارج قلع و قمع بنابر حسب مقررات ماده 313 قانون مدنی به عهده غاصب است زیرا شخصاً سبب توجه خسارت به خود شده است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: 836/95/7 شماره پرونده: 59-721/1-314 تاریخ نظریه: 1395/04/09

در پرونده خلع ید خواهان الف به استناد سند رسمی به طرفیت خوانده ب دعوی خلع ید مطرح می کند. 1- شخص (ب) مدعی می شود که به استناد قولنامه عادی همین ملک را از شخص خواهان (الف) خریداری کرده است. 2- (ب) مدعی می شود که به استناد قولنامه عادی مورث وی این ملک را از مورث خواهان یا شخص خواهان خریداری کرده است. 3- (ب) مدعی می شود که به استناد قولنامه عادی این ملک را از شخص ثالثی خریداری کرده است. سوال: در هر یک از فروض فوق امکان استناد به قولنامه عادی در مقابل سند رسمی خواهان وجود دارد یا خیر؟ و آیا می توان علیه خوانده صرف نظر از بررسی ماهوی قولنامه عادی به استناد سند رسمی حکم خلع ید صادر کرد؟

در فرضی که مالک رسمی دعوای خلع ید علیه متصرف اقامه نموده است، دفاع خوانده مبنی بر این که ملک مورد ترافع را طبق مبایعه نامه عادی خریداری کرده یا مورث وی خریداری کرده یا وی آن را از شخص ثالثی خریداری نموده با توجه به حاکمیت ماده 22 قانون ثبت، قابل پذیرش نیست و دادگاه حکم خلع ید وی را صادر می کند. زیرا دفاع وی در واقع ادعایی است که مستلزم اقامه دعوای مقتضی در مرجع ذی صلاح است و ملاک مالکیت برای دادگاه رسیدگی کننده به دعوی خلع ید همان مالکیت رسمی ملک است.

با وجود این دادخواست خلع ید از زمین که از نظر قضایی کامل می باشد اما در هر حال با توجه به متفاوت بودن هر پرونده و دارا بودن نکات و ظرائف خاص خود لذا این دادخواست شما را از مشاوره با وکیل بی نیاز نمی نماید.


امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل