بدی را با عدالت پاسخ دهيد، مهربانی را با مهربانی. كنفوسيوس دادگاهی بالاتر از دادگاه‌های عدل وجود دارد و آن دادگاه وجدان است. مهاتما گاندی تا زمانی كه توده مردم برای بهبود حال يكديگر احساس مسئوليت نكنند، عدالت اجتماعی تحقق نمی يابد. هلن كلر
لوگوی عدالت سرا

نمونه رای ابطال گواهی حصر وراثت

نمونه رای حقوقی

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای ابطال گواهی حصر وراثت برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه ۶۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: گواهی حصر وراثت، ماده ۸۷۳ قانون مدنی، اصل ۱۶۷ قانون اساسی، مجهول بودن تقدم و تاخر تاریخ فوت اشخاص، صدور گواهی حصر وراثت جدید، رای ابطال گواهی حصر وراثت

مطلب مرتبط: به درخواست حصر وراثت چگونه رسیدگی می شود؟

چکیده رای ابطال گواهی حصر وراثت

چنانچه تاریخ فوت اشخاصی که از یکدیگر ارث می برند مجهول و تقدم و تاخر هیچیک معلوم نباشد اشخاص مذکور از همدیگر ارث نمی برند مگر در هدم و یا غرق و مانند آن (مثل سانحه هوایی در مانحن فیه) که در این صورت از یکدیگر ارث می برند.

مطلب مرتبط: گواهی انحصار وراثت چیست و چگونه میتوان آن را دریافت نمود؟

رای دادگاه تجدیدنظر

در خصوص دادخواست تجدیدنظر خواهی آقای … با وکالت آقای … به طرفیت آقایان ۱. … ۲. … و خانم ها ۱. … ۲. … نسبت به دادنامه شماره … مورخه ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ شعبه ۳۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب آن در مورد دعوی تجدیدنظر خواه بطرفیت مشارالیهما با وکالت آقای … بخواسته صدور حکم بر ابطال گواهی حصر وراثت صادره از شعبه ۲۶۴ شورای حل اختلاف مجتمع شماره ۶ تهران بشرح مطروحه در پرونده کلاسه … حکم بر بطلان آن تصدیر گردیده است دادگاه تجدیدنظر خواهی را وارد می داند زیرا حسب محتویات پرونده در سانحه هوایی هواپیمایی اوکراین خانم … و آقای … فوت شده و تجدیدنظر خواه که پدر مرحومین درسا و دانیال بوده و دادگاه بدوی نیز با استدلال سانحه سقوط هواپیما در حکم هدم و غرق نبوده مستنداً به ماده ۸۷۳ قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی تصدیر نموده که این محکمه تجدیدنظر خواهی را وارد می داند زیرا اولاً آنچه در ماده ۸۷۳ قانون مدنی آمده از باب تمثیلی و مصداقی است و نه حصر، و هر امری که موجب مرگ دسته جمعی خانواده ای را شود حکم این ماده شامل آن خواهد شد. با تعمیم مفاد و فحوای ماده مرقوم نیازی به اعمال اصل ۱۶۷ قانون اساسی و مراجعه به فتاوای مشهور فقهای عظام نمی باشد و چون در مانحن فیه سقوط هواپیما موجب مرگ دسته جمعی آنها شده است بداهتا احکام هدم و غرق موضوع ماده یاد شده شامل آنها می شود و اگر چنانچه تاریخ فوت اشخاصی که از یکدیگر ارث می برند مجهول و تقدم و تاخر هیچیک معلوم نباشد اشخاص مذکور از همدیگر ارث نمی برند مگر در هدم و یا غرق و مانند آن (مثل سانحه هوایی در مانحن فیه) که در این صورت از یکدیگر ارث می برند به همین جهت در اجرای ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه در معترض عنه و صدور رای بر قبولی خواسته خواهان دعوی بدوی حکم بر ابطال گواهی حصر وراثت یاد شده را صادر و اعلام می دارد لیکن در خصوص بخش دیگر خواسته خواهان بدوی مبنی بر صدور گواهی حصر وراثت جدید با درج نام وراث یاد شده در دادخواست تقدیمی (بر اساس عمومیت ماده ۸۷۳ قانون مدنی) با توجه به اینکه با ابطال گواهی حصر وراثت سابق، درخواست صدور گواهی جدید دعوی ابتدائی محسوب و صدور آن خارج از صلاحیت این مرجع بوده و ذی نفع می تواند با ارائه مدارک لازم از جمله این دادنامه درخواست صدور گواهی حصر وراثت بنماید. رای دادگاه بموجب ماده ۳۶۹ قانون امور حسبی قابل فرجام خواهی در دیوان عالی می باشد.

رییس شعبه ۶۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن