نمونه رای ضبط وثیقه تودیعی مطابق با تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

رای ضبط وثیقه تودیعی
20 دی 1402 0 164
نمونه رای ضبط وثیقه تودیعی مطابق با تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای ضبط وثیقه تودیعی مطابق با تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: اخذ وجه الکفاله، تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، رای ضبط وثیقه تودیعی مطابق با تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

مطلب مرتبط: شرایط پذیرش تقاضای اعسار از سوی بدهکار

چکیده رای ضبط وثیقه تودیعی

طبق تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی چنانچه محکوم علیه پس از یک ماه از ابلاغ اجرائیه دعوی اعسار مطرح نماید در صورت تودیع وثیقه یا معرفی کفیل تا رسیدگی به دعوی اعسار و صدور حکم قطعی بازداشت نخواهد شد لیکن در صورت رد اعسار، کفیل یا وثیقه گذار بایستی ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ واقعی محکوم علیه را جهت اجرای حکم معرفی نماید و الا به دستور دادستان یا دادگاه وثیقه ضبط و وجه الکفاله اخذ خواهد شد دستور دادگاه حسب مورد ظرف مدت 10 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد.

 

رای دادگاه

دادنامه شماره: 140168390009195017 تاریخ تنظیم: 30-06-1401

در مورد درخواست آقای ساسان ... به وکالت از خانم رویا ... مبنی بر ضبط وثیقه با توجه به محتویات پرونده و اینکه دعوی اعسار مطروحه از سوی محکوم علیه آقای مصطفی ... طی پرونده به شماره بایگانی ... طی دادنامه شماره ۱۴۰۰۶۸۳۹۰۰۱۷۹۶۵۲۰۱ صادره از این دادگاه مردود اعلام و قطعیت یافته و از طرفی وثیقه گذار آقای سیدحسن ... فرزند ... و خانم شاه دخت ... فرزند ... با وصف ابلاغ واقعی، محکوم علیه را برای ادامه اجرا معرفی ننموده لذا دادگاه به استناد تبصره یک ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دستور ضبط وثیقه تودیعی ایشان شامل ملک پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی بخش ... تهران صادر و اعلام می نماید این دستور ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران

 

رای دادگاه تجدیدنظر

دادنامه شماره: 140268390010987008 تاریخ تنظیم: 26-07-1402

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای مصطفی ... به طرفیت خانم رویا ... از دادنامه شمار ۰۰۰۴۸۱۷۱۰۴ مورخ 11-04-1402 صادره از شعبه ۱۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دادخواست تجدیدنظر خواهی تجدیدنظر خواه نسبت به دادنامه ۰۵۰۱۷ مورخ 30-06-1401 به قرار رد دادخواست منتهی شده است با عنایت به ابلاغ اخطاریه به تجدیدنظر خواه انقضای مهلت قانونی نسبت به اعلام نشانی صحیح تجدیدنظر خوانده اقدامی بدون عذر موجه نشده است. لذا اعتراض غیر موجه تلقی می شود. نظر به اینکه دادخواست تجدیدنظر خواهی و لایحه منضم آن متضمن اعتراض موجه و موثری نبوده و اعتراض به عمل آمده نیز انطباقی با جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی نداشته و در این مرحله از رسیدگی مطلب و دلیل جدیدی که قابل تامل و موثر در مقام باشد ارائه نشده است. همچنین اشکال اساسی بر روند دادرسی و تصمیم متخذه دادگاه محترم بدوی وارد نبوده و دادنامه تجدیدنظر خواسته موافق موازین و مقررات قانونی صادر شده است بنابراین مستنداً به صدر ماده ۳۵۳-۳۶۵ از قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید و اعلام می دارد. این رای قطعی است.

قضات شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره

افزودن دیدگاه

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل