نمونه رای مطالبه افت قیمت خودرو

30 دی 1402 0 108
نمونه رای مطالبه افت قیمت خودرو

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مطالبه افت قیمت خودرو برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه 15 دادگاه حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: مطالبه افت قیمت خودرو، مطالبه خسارت تاخیر تادیه، ماده 1 قانون مسئولیت مدنی، ماده 4 قانون بیمه اجباری مصوب 1395، رای مطالبه افت قیمت خودرو

مطلب مرتبط: نحوه انجام تامین دلیل به چه صورت است؟

چکیده رای مطالبه افت قیمت خودرو

افت قیمت خودرو عرفاً خسارت مستقیم محسوب می شود و در صورت طرح دعوی علیه مقصر حادثه و شرکت بیمه تا سقف مبلغ بیمه نامه متضامناً و مازاد بر آن صرفا مقصر حادثه به پرداخت خسارت وارده و افت قیمت محکوم می شود. همچنین مطالبه خسارت تاخیر تادیه از خسارت قبل از قطعیت رای قابل استماع نمی باشد.

بیشتر بخوانید: دادخواست چیست و نحوه نوشتن آن چگونه است؟

رای دادگاه

دادنامه شماره: 140268390010451666 تاریخ تنظیم: 19-07-1402

در خصوص درخواست آقای محمود ... فرزند ... با وکالت خانم لیلا ... به طرفیت ۱. بیمه ... با وکالت خانم مریم ... ۲. آقای مهدی ... به خواسته مطالبه وجه بابت ... (هزینه های وارده اعم از دستمزد کارشناس، دادخواست تامین دلیل، جرثقیل و پارکینگ) به مبلغ ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ ریال مطالبه وجه بابت ... (افت قیمت وارده به خودرو به شماره انتظامی ایران ... طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری به انضمام کلیه خسارات دادرسی و هزینه های قانونی) به مبلغ ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال، مطالبه خسارات دادرسی، مطالبه خسارت تاخیر تادیه بدین شرح که وکیل خواهان در خود دادخواست اظهار نموده است: «بدین وسیله به استحضار می رساند در تاریخ دوم فروردین ماه سال ۱۴۰۲ در ساعت ۱۱:۴۰ دقیقه در تصادفی که در استان قم، در محور نیزار (بوستان الغدیر، دو راهی نیزار) رخ داد خودرو ال نود با شماره پلاک ... ایران ... که متعلق به آقای مهدی ... فرزند ... با کدملی ... بر طبق شرح واقعه تصادف پلیس راهور، کروکی و نظریه پلیس راهور نسبت به خودرو ساینا اس اینجانب با پلاک ... ایران ... مقصر شناخته شد (که مدارک ذکر شده به این دادخواست پیوست می باشد). بر همین اساس افت قیمت خودرو ساینا اس اینجانب با پلاک ... ایران ...که تولید آذرماه سال ۱۴۰۱ می باشد شامل بیمه شخص ثالث خودرو ال نود نشد، به همین دلیل درخواست تامین دلیلی به دادگستری ملارد (شورای حل اختلاف، شعبه سوم) جهت تعیین مبلغ افت قیمت ارائه گردید و خودرو مورد کارشناسی افت قیمت قرار گرفت که برگه کارشناسی رسمی دادگستری نیز به دادخواست پیوست می باشد. لذا از شما مقام ذیربط محترم خواستاریم تا نسبت به هزینه های حمل و نقل جرثقیل، هزینه های خدمات قضایی تامین دلیل و ارائه دادخواست، هزینه های نگارش تامین دلیل و دادخواست، هزینه کارشناس رسمی دادگستری و هزینه های دادرسی، عدم النفع از خودرو و از کارافتادگی بنده جهت پیگیری این پرونده را مورد بررسی قرار دهید.»

خوانده آقای مهدی ... با وجود ابلاغ واقعی حضور نیافته و دفاعی ننموده است، خانم مریم ... به وکالت از شرکت بیمه ... با تقدیم لایحه و حضور در جلسه دادرسی اعلام نمود، سقف مبلغ بیمه نامه در تعهدات مالی ۴ میلیارد ریال بوده که مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال به خواهان پرداخت شده، در مورد خسارت افت قیمت با توجه به اینکه خسارت غیر مستقیم می باشد از سوی شرکت بیمه قابل جبران نمی باشد و خواهان باید از راننده مسبب حادثه مطالبه نماید. وکیل خواهان خانم لیلا ... در جلسه دادرسی اظهار داشت شرکت بیمه باید طبق حکم خسارت را بپردازد، با توجه به مراتب فوق و اینکه خواندگان ایرادی نسبت به مبلغ خسارت اعلامی ننموده اند و نظریه کارشناسی تامین دلیل در شورای حل اختلاف با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه مباینتی ندارد، از طرفی دفاع وکیل شرکت بیمه موجه نیست چراکه خسارت افت قیمت خودرو عرفاً خسارت مستقیم تلقی می شود و طبق ماده ۴ قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵ شرکت بیمه و راننده مسبب حادثه بایستی خسارت وارده را بپردازد، بنابراین خواسته خواهان ثابت است و دادگاه به استناد ماده قانونی فوق و مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی، ماده ۳۲۸ قانون مدنی و مواد ۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی خواندگان را متضامناً به پرداخت ۴۳۰ میلیون ریال بابت افت قیمت وارده به خودرو، ۱۹ میلیون و نهصد هزار ریال بابت هزینه های کارشناسی، دادخواست تامین دلیل هزینه ی جرثقیل و پارکینگ، مبلغ ۱۴/۸۳۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی، مبلغ ۱/۲۰۰/۰۰۰ ریال بابت حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی در حق خواهان محکوم می نماید و اما در مورد مطالبه خسارت تاخیر تادیه و با توجه به اینکه اصل خواسته از نوع خسارت می باشد و مطالبه خسارت از خسارت مصداق عدم النفع بوده که طبق ماده ۵۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی قابل مطالبه نیست بنابراین دعوی مذکور به کیفیت فعلی قابل استماع نبوده و دادگاه به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر برکند رای صادره حضوری بوده و ظرف ۲۰ روز از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رییس شعبه ۱۵ دادگاه حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره

افزودن دیدگاه

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل