چگونگی محاسبه مهریه های ریالی به نرخ روز

16 دی 1401 0 100
چگونگی محاسبه مهریه های ریالی به نرخ روز

نحوه محاسبه مهریه های ریالی به نرخ روز

مهریه مالی است که در اثر ازدواج و جاری گردیدن خطبه عقد، زن مالک آن میگردد و مرد ملزم به پرداخت آن می باشد. در ارتباط با پرداخت مهریه توسط مرد به همسر خود، هم در شرع مقدس اسلام و هم در قانون و عرف اشاره شده است. فی الواقع میتوان اینگونه بیان نمود که با پرداخت مهریه از سوی زوج به زوجه، تا حدودی میتوان کمبود سهم الارث زن را جبران نمود. در عرف نیز پرداخت مهریه به من منزله احترامی است که مرد برای همسر خود قائل است. در صورت وقوع طلاق میان زن و مرد، گاهی مهریه ای که زن دریافت می نماید، در زندگی او بسیار تاثیرگذار بوده و‌ تضمینی برای جلوگیری از درماندگی او محسوب می گردد.

گاهی اوقات مشاهده میشود که بعضی از افراد جامعه از روی عمد و اشتباه، مهریه را نوعی بهای فروش زن می دانند. این تصور بشدت اشتباه می باشد چراکه هیچ کسی نمی تواند خود یا فرد دیگری را در ازای مالی بفروشد بدین دلیل که نظام برده داری وجود ندارد. نکته دیگر آنکه تعیین مهریه در عقد دائم شرط صحت آن نیست و ممکن است در بعضی موارد ازدواج بدون تعیین مهریه انجام گیرد که در اینصورت زوجه پس از نزدیکی مستحق دریافت مهرالمثل خواهد بود.

نکته مهم دیگر آنکه ممکن است گاهی بعضی از افراد جامعه مهریه را با شیربها یکی بدانند که به هیچ وجه صحیح نمی باشد چراکه مهریه مالی است متعلق به زن که از ‌طرف مرد به او پرداخت میگردد اما شیربها که هنوز هم در برخی از مناطق کشور مرسوم است، مالی است که نقداً توسط پدر دختر دریافت می شود و به مصرف جهیزیه او می رسد.

در قانون مدنی و فقه، مهریه به سه صورت می باشد.

1) مهرالمسمی: اگر میزان مهریه در عقد ازدواج تعیین و‌ مشخص شده باشد، بدان مهرالمسمی می گویند. به بیانی دیگر مهرالمسمی، مال معینی است که بعنوان مهر با توافق زوجین تعیین میگردد. این مال ممکن است عین معین باشد مانند خانه، ماشین و … یا منفعت باشد مانند استفاده سکونت در خانه ای برای مدت معین و‌ یا عمل باشد (به شرط آنکه ارزش اقتصادی داشته باشد.)

2) مهرالمثل: مهرالمثل مهری است که در عقد ازدواج درج نشده است و با توجه به عرف ‌‌و عادت و هم چنین وضعیت زن از لحاظ سن، تحصیلات، موقعیت خانوادگی و … تعیین می گردد. در این ارتباط ماده 1091 قانون مدنی بیان نموده است:

"برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و هم چنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود."

3) مهرالمتعه: اگر مهریه در عقد ازدواج معین نشده باشد ‌و قبل از تعیین مهریه و بعد از نزدیکی نکاح منحل شود، زن مستحق مهرالمثل خواهد بود اما اگر نکاح قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیکی منحل شود، برحسب اینکه علت انحلال نکاح طلاق یا فسخ یا فوت باشد، از نظر استحقاق یا عدم استحقاق مهر، قواعد مختلفی وجود دارد.

بنابر توضیحات فوق در ارتباط با مهریه و انواع آن، در این مقاله سعی میگردد در مورد نحوه محاسبه مهریه های ریالی به نرخ روز به تفصیل پرداخته شود.

مطلب مرتبط: نحوه توقیف اموال در مهریه چگونه است؟

چگونگی محاسبه مهریه های ریالی به نرخ روز

برابر ماده واحده الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مقرر گردید که مهریه های ریالی متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان پرداخت نسبت به سال اجرای عقد، محاسبه و پرداخت شوند. البته بدین شرط که زوج و زوجه به صورت دیگری توافق ننموده باشند. براساس ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده (1082) قانون مدنی، نحوه محاسبه مهریه وجه رایج بدین نحو است:

"متوسط شاخص بها در سال قبل، تقسیم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد، ضرب در مهریه مندرج در عقد نامه."

محاسبه مهریه به طریق فوق هم برای دادگاه و هم برای ادارات ثبت اسناد، لازم الاجرا می باشد.

مطلب مرتبط: نحوه مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت

الف- نحوه محاسبه مهریه در صورت طلاق یا مطالبه مهریه با وجود ادامه زندگی مشترک

در این صورت می بایست شاخص سال قبل از سال محاسبه را بر شاخص سال وقوع عقد ازدواج تقسیم و حاصل این تقسیم را در مبلغ مهرالمسمی ضرب نمود تا میزان مهریه قابل پرداخت و دریافت بدست آید.

به عنوان مثال چنانچه زوجه در سال 1350 با مردی ازدواج نموده باشد و مهریه وی دو میلیون تومان باشد و وی در شهریور ماه سال 1394 درخواست گواهی عدم امکان سازش نموده باشد و یا در این تاریخ زوجه مهریه خود را از طریق اجرای ثبت و یا دادگاه حتی با وجود ادامه زندگی مشترک مطالبه کرده باشد، میزان مهریه قابل مطالبه وی به طریق زیر محاسبه میگردد:

2/926/714/285 تومان = 2 میلیون تومان * (شاخص سال وقوع عقد=1350) 0.056 تقسیم بر (شاخص سال قبل از محاسبه=1393) 81/948

یعنی مهریه قابل پرداخت در مثال فوق، دو میلیارد و نهصد و بیست و شش میلیون و هفتصد و چهارده هزار و دویست و هشتاد و پنج تومان می باشد.

مطلب مرتبط: حضانت دائم فرزند در ازای بخشیدن مهریه

ب- نحوه محاسبه مهریه در صورت فوت زوج

براساس ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده (1082) قانون مدنی "در مواردی که مهریه زوجه باید از ترکه زوج متوفی پرداخت شود تاریخ فوت مبنای محاسبه مهریه خواهد بود." اگر زن پس از فوت همسر خود برای دریافت مهریه از ماترک بجا مانده از او اقدام نماید، در این فرض در هر تاریخی که زن بعد از فوت شوهر خود مطالبه مهریه کند، باید شاخص سال فوت مرد بر شاخص سال ازدواج تقسیم و حاصل بدست آمده ضرب در مبلغ مهرالمسمی شود و تاریخ مطالبه ملاک محاسبه نخواهد بود. حال در نظر بگیرید زنی در سال 1345 با مردی با مهریه سیصد هزار تومان ازدواج می نماید، شوهر وی در سال 1395 فوت می کند، مهریه زن به نحو زیر محاسبه می گردد:

576/923/076 تومان = 300 هزار تومان * (شاخص سال وقوع عقد=1345) 0.052 تقسیم بر (شاخص سال فوت همسر=1395) 100/00

بنابراین مهریه قابل پرداخت در مثال فوق، پانصد و هفتاد و شش میلیون و نهصد و بیست و سه هزار و هفتاد و شش تومان می باشد.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره

افزودن دیدگاه

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.