نمونه رای الزام خوانده به انجام تعهدات قرارداد

28 اردیبهشت 1401 0 248
نمونه رای الزام خوانده به انجام تعهدات قرارداد

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای الزام خوانده به انجام تعهدات قرارداد برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی کیش صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: رجوع از هبه، الزام به ایفای تعهد، ماده 336 قانون مدنی، مطالبه وجه بابت بازسازی، رای الزام خوانده به انجام تعهدات قرارداد

مطلب مرتبط: الزام به انجام تعهد به چه معناست؟

چکیده رای الزام خوانده به انجام تعهدات قرارداد

در روابط زوجین اصل بر تبرع و بخشش و هدیه دادن است. خوانده به جهت تحکیم روابط طرفین و تقدیر از آنچه بعنوان حمایت در شرایط سخت تعبیر شده است اقدام به تقریر این نوشته نموده است.

بیشتر بخوانید: تایید رجوع از هبه به چه معناست؟ و ارکان آن کدام است؟

رای دادگاه

در این پرونده خانم ... فرزند ... با وکالت آقای ... دادخواستی را به طرفیت آقای ... فرزند ... مبنی بر 1. تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت و الزام خوانده به انجام تعهدات قرارداد مورخه 18-10-1396 با جلب نظر کارشناس 2. تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت و الزام خوانده به پرداخت اجرت المثل از زمان تقدیم اظهارنامه مورخه 17-01-1399 با جلب نظر کارشناس به قیمت روز 3. تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به تنظیم سند سه دانگ یک دستگاه آپارتمان به شماره ثبت ... فرعی بلوک ... به شماره مسلسل ... با جلب نظر کارشناس 4. تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت و الزام خوانده به پرداخت هزینه های بازسازی ساختمان و فاکتورهای خرید کالا و تجهیزات ساختمانی و پرداخت بدهی های خوانده شرح دادخواست با جلب نظر کارشناس به انضمام کلیه خسارات دادرسی و خسارات تاخیر تادیه فعلا مقوم به 50/100/000 ریال تقدیم محکمه نموده است. با التفات به کلیه اوراق پرونده موارد معنونه خواهان در پرونده محاکماتی امر چنین است؛ "با سلام احتراما باستحضار میرساند با عنایت به اینکه خوانده طی قرارداد عادی مورخه 18-10-1396 با اینجانب که همسر ایشان می باشم بعلت تسویه بدهی جهت انجام هزینه ها و مخارج صرف شده که توسط اینجانب جهت تعمیرات و بازسازی و عملیات ساختمانی و همچنین بعلت بدهی ها و قروض فراوان خوانده به اینجانب متعهد به پرداخت و تسویه مطالبات اینجانب میگردد و همچنین با اقرار صریح در صورتجلسه مذکور متقبل گردیده تا نسبت به انتقال 3 دانگ از سند فوق بابت تسویه حساب با اینجانب اقدام نماید که با توجه به اظهارنامه فوق خوانده علاوه بر اینکه به تعهدات قراردادی خود عمل نموده است و مطالبات معوقه را نیز پرداخت ننموده است و همچنین با تصرف کل ملک مانع از ورود و استفاده اینجانب از ملک مورد نظر گردیده بطوریکه اینجانب با تحمیل هزینه های فراوان مجبور به اجاره نمودن آپارتمان دیگری جهت زندگی گشته ام. لذا با عنایت به ابلاغ اظهارنامه در مورخه 17-01-1399 و عدم انجام تعهدات مذکور، اینجانب درخواست محکومیت خوانده به موارد خواسته را با جلب نظر کارشناس و استماع شهادت شهود و گواهان بانضمام هزینه ها و خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل و تاخیر تأدیه و تاخیر عدم انجام تعهدات و ... و استرداد اصول برخی مستندات که نزد خوانده امانت می باشد به انضمام هزینه دادرسی را از آن مقام محترم استدعا دارم." خوانده نیز در پاسخ به دعوی خواهان طی لایحه ای بیان داشتند؛ "خواهان همسر شرعی و قانونی ایشان بوده و سه دانگ ملک مورد ادعای خواهان را به ایشان هبه نموده اند و هیچگونه معوضی نیز دریافت نموده اند و صرفا جهت تحکیم خانواده بوده است و از هبه خود نیز رجوع نموده اند."

دادگاه در مقام رسیدگی با تشکیل جلسات دادرسی به دلایل صحابه دعوی رسیدگی کرده و به اسناد و مدارکشان توجه نموده و با استماع اظهارات و مدافعات آنان به شرح لوایح ابرازی و تطبیق آنها با موازین قانونی نهایتا دعوی خواهان را وارد نمی داند چراکه "با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و رابطه زوجیت بین اطراف پرونده و اینکه در روابط زوجین اصل بر تبرع و بخشش و هدیه دادن است و در متن دست نوشته خواهان نیز مشاهده می شود که خوانده در راستای کسب رضایت همسر خود اعلام آمادگی جهت انتقال سهم خود به وی نموده و علت آن را هم حمایت های مالی همسرش در زمان مشکلات اقتصادی پیش آمده، عنوان داشته است و در واقع نه اینکه عوضی دریافت کرده باشد بلکه به جهت تحکیم روابط طرفین و تقدیر از آنچه بعنوان حمایت در شرایط سخت تعبیر شده است این نوشته تقریر گشته که چنین اراده هایی اغلب در بستر روابط عمیق خانوادگی بخصوص ازدواج و آن هم بین زوجین ظهور و بروز می یابد و گرچه تعهداتی برای خوانده در پی دارد ولی قراردادی معوض بعنوان بیع نبوده و ماهیت آن با توضیحاتی که گذشت با عقد هبه تطابق داشته که با دفاعیاتی که از سوی خوانده صورت گرفته و اعلام صریح وی در لایحه تقدیمی رجوع از آن محقق شده و نظر به اینکه با رجوع از هبه حق متهب نسبت به مورد هبه از بین می رود و در خصوص اجرت المثل ایام تصرف نیز هیچگونه دلیلی که دلالت بر ممانعت خوانده از استیفاء خواهان «همسر خود» از ملک باشد به محکمه ارائه نگردیده است و در خصوص هزینه های ساختمان نیز خواهان شریک مشاعی در ملک می باشند و ادله ای که حکایت از دستور خوانده در انجام تعمیرات ساختمانی باشد در پرونده ملحوظ نمی باشد. لذا دادگاه هیچیک از خواسته های خواهان را وارد ندانسته و با استناد به مواد 803 و 1257 از قانون مدنی و 197 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می دارد، رای صادره مستنداً به تبصره 3 ماده 339 و بند الف ماده 335 و مواد 331 و 334 و 336 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حضوری محسوب شده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض از ناحیه طرفین در مرجع عالیقدر تجدیدنظر استان هرمزگان می باشد.

رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی کیش

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره

افزودن دیدگاه

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.