نمونه رای خسارت تاخیر تادیه چک ثبت نشده در سامانه صیاد

14 آذر 1402 0 5057
نمونه رای خسارت تاخیر تادیه چک ثبت نشده در سامانه صیاد

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای خسارت تاخیر تادیه چک ثبت نشده در سامانه صیاد برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه ... دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قزوین صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، سند مدنی، چک صیادی ثبت نشده، مطالبه وجه چک ثبت نشده، مبدا خسارت تاخیر تادیه چک ثبت نشده، رای خسارت تاخیر تادیه چک ثبت نشده در سامانه صیاد

بیشتر بخوانید: نمونه رای ابطال اجراییه چک به دلیل ربوی بودن رابطه پایه

چکیده رای خسارت تاخیر تادیه چک ثبت نشده در سامانه صیاد

یکی از شرایط مطالبه خسارت تاخیر تادیه مطالبه طلب از سوی داین می باشد. این مطالبه می‌تواند به موجب تقدیم دادخواست، ارسال اظهارنامه و حتی به صورت شفاهی باشد. در خصوص چک مقرره خاص قانونی در این خصوص وجود دارد و در خصوص چک هایی که صادر کننده آن را در سامانه صیاد ثبت نکرده است بانک از صدور گواهی عدم پرداخت خودداری می نماید و این سند عادی با توجه به عدم رعایت مقررات قانونی چک محسوب نمی شود لیکن به نظر می‌رسد با مراجعه دارنده جهت مطالبه وجه شرط لازم جهت استحقاق خسارت تاخیر تادیه محقق شده است و کماکان خواهان می‌تواند از تاریخ سررسید خسارت تاخیر تادیه را مطالبه نماید.

بیشتر بخوانید: نحوه وصول چک از طریق اداره ثبت

رای دادگاه

در خصوص دعوی خواهان آقای ... فرزند ... به طرفیت آقایان 1. ... فرزند ... 2. ... فرزند ... به خواسته مطالبه مبلغ 290/000/000 ریال بابت وجه یک فقره سند عادی (چک ثبت نشده در سامانه صیاد) به شماره سریال 6079485560 به سررسید 1400/06/15 به مبلغ فوق به انضمام خسارات دادرسی و خسارات تاخیر تادیه، دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان و ملاحظه مستندات ارائه شده از ناحیه مشارالیه یعنی سند عادی که به امضای خوانده اول رسیده است لیکن به جهت عدم ثبت در سامانه صیاد منجر به صدور گواهی عدم پرداخت نشده است که دلالت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده ردیف اول داشته و بقاء اصول مستندات مذکور در ید مدعی دلالت بر اشتغال ذمه مدیون علیه و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و نظر به اینکه خوانده ردیف اول ایراد و دفاع موثری در قبال دعوی مطروحه منتسب به خویش معمول نداشته و دلیلی بر برائت ذمه خود اقامه نکرده است و نظر به اینکه ملاک محاسبه خسارت تاخیر تادیه تاریخ مطالبه دین می باشد و خواهان در روز سررسید چک با مراجعه به بانک وجه آن را مطالبه نموده، لیکن به جهت عدم رعایت مقررات مربوط به چک بانک از صدور گواهی عدم پرداخت خودداری نموده است در حالی که صدور گواهی عدم پرداخت در خصوص این امر موضوعیت نداشته و با مطالبه خواهان به هر نحوی و وجود سایر شرایط ذمه مدیون به پرداخت خسارت تاخیر تادیه مشغول می گردد لذا دادگاه نظر به محاسبه ی آن از تاریخ سررسید مندرج در چک که خواهان به بانک مراجعه کرده است بنابراین دعوی فوق به نظر دادگاه محمول به صحت تشخیص و مستند به مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 خوانده ردیف اول را به پرداخت مبلغ 290 میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 1400/06/15 تا زمان وصول آن بر مبنای نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی حسب محاسبه واحد اجرای احکام مدنی در حق خواهان محکوم می نماید اما در خصوص خوانده ردیف دوم نظر به عدم احراز مدیونیت وی به جهت عدم امضای سند با در نظر گرفتن اصل برائت دادگاه خواسته را قابل پذیرش ندانسته و به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ در محاکم محترم تجدیدنظر استان قزوین می باشد.

رئیس شعبه ... دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قزوین

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.


امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل