نمونه رای شرایط غیابی بودن حکم دادگاه

23 فروردین 1401 0 167
نمونه رای شرایط غیابی بودن حکم دادگاه

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای شرایط غیابی بودن حکم دادگاه برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی، شرایط حکم غیابی، ابلاغ واقعی، عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی، ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی، رای شرایط غیابی بودن حکم دادگاه

 

چکیده رای شرایط غیابی بودن حکم دادگاه

حکم دادگاه زمانی غیابی تلقی می شود که: الف: مبنی بر محکومیت خوانده باشد. ب: شرایط مقرر در ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی را داشته باشد. (1- خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچیک از جلسات دادگاه حاضر نشده باشد. 2- خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی به طور کتبی دفاع ننموده باشد. 3- اخطاریه به خوانده ابلاغ واقعی نشده باشد.)

بیشتر بخوانید: نحوه اجرای حکم غیابی و معرفی ضامن

رای دادگاه تجدیدنظر

تجدیدنظر خواهی آقای ... با وکالت از آقای نصرت اله ... بطرفیت تجدیدنظر خوانده آقای حسین ... از دادنامه شماره ... مورخ 1392/09/13 در پرونده ... شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قروه دایر بر صدور قرار رد دعوی تجدیدنظر خوانده به طرفیت موکل وی به خواسته الزام به انتقال سند رسمی یک دستگاه آپارتمان واقع در پلاک ... فرعی از ... اصلی شهرستان قروه و الزام به تحویل مبیع به علت عدم تطابق پلاک مورد استناد تجدیدنظر خواه با ملک مورد ادعا و عدم امکان تحویل و انتقال ملک مورد معامله از پلاک مورد نظر وی وارد نمی باشد.

زیرا اصل اعتراض وکیل تجدیدنظر خواه این است که اخطاریه های دادگاه بدوی به موکل ایشان ابلاغ واقعی نشده است و بالتبع موکل ایشان به علت بی اطلاعی از طرح دعوی در جلسه دادرسی حضور نداشته و لایحه ای نیز تقدیم ننموده است، لذا دادنامه مذکور به صورت غیابی صادر شده است. با این وجود در متن دادنامه صادره اشاره ای به غیابی بودن دادنامه صادره نشده که این امر موجب سلب حق استفاده موکل از دفاع در مرحله بدوی شده است. با توجه به مراتب یاد شده درخواست نقض دادنامه بدوی را می نمایم.

اولاً: برخلاف استدلال وکیل تجدیدنظر خواه مطابق ماده 303 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حضوری یا غیابی بودن مختص احکام می باشد و به قرار ها تسری ندارد.

ثانیاً: حکم دادگاه هم زمانی غیابی تلقی می شود که:

الف: مبنی بر محکومیت خوانده باشد.

ب: شرایط مقرر در ماده 303 قانون مذکور را داشته باشد.

(1- خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچیک از جلسات دادگاه حاضر نشده باشد. 2- خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی به طور کتبی دفاع ننموده باشد. 3- اخطاریه به خوانده ابلاغ واقعی نشده باشد.)

بنابراین با توجه به این که اساساً نه حکمی توسط دادگاه بدوی صادر نشده است و نه تجدیدنظر خواه محکومیتی حاصل نموده است تا بتواند از آن تجدیدنظر خواهی نماید، لذا تجدیدنظر خواهی وکیل تجدیدنظر خواه قابلیت استماع را ندارد و این دادگاه به استناد ماده 2 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دادخواست تجدیدنظر خواهی تجدیدنظر خواه را صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی می باشد.

رئیس شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره

افزودن دیدگاه

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.