نمونه رای عدم پذیرش اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

20 اردیبهشت 1402 0 290
نمونه رای عدم پذیرش اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای عدم پذیرش اعسار از پرداخت هزینه دادرسی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان پردیس صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: اثبات ادعای اعسار، استشهاديه اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، ماده 506 قانون آیین دادرسی مدنی، شرایط پذیرش دعوی اعسار، رای عدم پذیرش اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

بیشتر بخوانید: هزینه دادرسی و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

چکیده رای عدم پذیرش اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

با توجه به مجموع نصوص قانونی مرتبط با دعوای اعسار در قوانین موضوعه، وظیفه اثبات ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی بر عهده خواهان است و اصل بر ملائت و ایسار اشخاص است. همچنین هزینه دادرسی در زمره دیون دولتی بوده و شخص باید سعی کند از عهده دیون خود برآید لذا پذیرش دعوی اعسار نیازمند دلیل بدون تردید است.

بیشتر بخوانید: نمونه رای پذیرش اعسار از محکوم به با تاملی در حقوق بنیادین

رای دادگاه

دادنامه شماره: 140291390000755556 تاریخ تنظیم: 29-01-1402

در خصوص دادخواست آقای ... با وکالت آقای ... به طرفیت آقای ... به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله بدوی مطروحه در ضمن طرح دادخواست تجدیدنظر خواهی با عنایت به مجموع نصوص قانونی مرتبط با دعوای اعسار در قوانین موضوعه که وظیفه اثبات ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را بر عهده خواهان قرار داده است، اصل بر ملائت و ایسار اشخاص است و خواهان به واسطه مدعی بودن طبعا وظیفه اثبات ادعای خویش را دارد در همین راستا نامبرده نیز جهت اثبات ادعای خویش استشهاديه ای از طریق دفاتر خدمات قضایی ارسال نموده که در جلسه رسیدگی به اعسار ایشان از شهود تعرفه شده تحقیق بعمل آمد لکن لازم به ذکر است اولاً؛ دعوی اعسار واجد آیین دادرسی خاص می باشد و از کلیات مقررات دادرسی تبعیت نمی کند گواهان موضوع دعوی اعسار می بایست دارای شرایط خاص باشند و اگر اظهارات بینه مانند سایر دعاوی استماع شوند بسیاری از حقوق اشخاص حقیقی و حقوق دولتی و عمومی تضییع می شود در فقه به این نکته توجه ویژه شده و ماده 23 قانون اعسار و ماده 506 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 9 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بر این رویکرد فقهی مستقر می باشند. هزینه دادرسی در زمره دیون دولتی بوده و شخص باید سعی کند از عهده دیون خود برآید لذا پذیرش دعوی اعسار نیازمند دلیل بدون تردید است که در این پرونده از سوی خواهان ارائه نگردیده است. ثانیاً؛ تجدیدنظر خواه در این پرونده به تجویز قانون یک نفر به عنوان وکیل دادگستری معرفی نموده و دادخواست تجدیدنظر خواهی توسط ایشان مطرح شده است که با توجه به اصل عدم تبرع و ظهور عرفی بر اخذ حق الوکاله قرینه قوی و ظهور جلی بر عدم اثبات اعسار خواهان دارد. ثالثاً؛ در راستای مواد 199 قانون آئین دادرسی مدنی و با تنقیح مناط از ماده 10 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی استعلام سیستمی شناسایی اموال معمول و ملاحظه گردید تجدیدنظر خواه در زمان استعلام مبلغ 678 میلیون ریال در حساب های بانکی خویش موجودی دارد در حالیکه هزینه دادرسی قریب به 540 میلیون ریال می باشد؛ علیهذا با عنایت به مراتب معنونه، دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص داده و مستنداً به ماده 1257 قانون مدنی و مواد 197، 504، 505، 506 و 507 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر خواهی صادر و اعلام می گردد. حکم صادره حضوری بوده و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان پردیس

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره

افزودن دیدگاه

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.