نمونه رای مطالبه سود سالیانه از شرکت

04 فروردین 1401 0 247
نمونه رای مطالبه سود سالیانه از شرکت

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مطالبه سود سالیانه از شرکت برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که در شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: اختیارات قاضی، تقسیم سود، ماده 240 قانون تجارت، شرکت تجاری، صلاحیت دادگاه، هیات مدیره شرکت تجاری، هیات مدیره، تقسیم سود، الزام شرکت به پرداخت سود، صلاحیت دادگاه، ماده 270 قانون تجارت، رای مطالبه سود سالیانه از شرکت

بیشتر بخوانید: چگونگی طرح دعوا توسط سهامداران بر علیه مدیر شرکت

چکیده رای مطالبه سود سالیانه از شرکت

هیأت مدیره شرکت های سهامی مکلف به تقسیم سود قابل تقسیم بین سهامداران پس از انقضای سال مالی هستند و چنانچه به تکلیف خود عمل نکنند می توان الزام به انجام این تکلیف را از دادگاه درخواست نمود.

مطلب مرتبط: تشریفات و شرایط تشکیل شرکت با مسئولیت محدود چگونه است؟

رای دادگاه

در خصوص دعوی خانم ها 1. ... و 2. ... و 3. ... همگی ... به‌ وکالت ... به طرفیت شرکت ... (شرکت سهامی خاص) به‌ خواسته مطالبه درآمد و سود سالیانه شرکت ... به ‌شماره ثبت … از تاریخ 09/11/1387 تا زمان اجرای حکم، با جلب نظر کارشناس، به‌ انضمام خسارات دادرسی. به‌ استناد اساسنامه شرکت و آگهی تأسیس شرکت … مورخ 30/08/1385 و آگهی تصمیمات شرکت مذکور در تاریخ 26/09/1387 و آگهی تغییرات مورخ 26/09/1387 و صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/03/1387 و وکالت نامه وکیل و گواهی حصر وراثت کلاسه 88/156 حوزه 53 شورای حل اختلاف مجتمع شماره 2 تهران، با عنایت به‌ اینکه اساساً شرکت های تجاری و ثبت شده دارای شخصیت حقوقی مجزا از افراد تشکیل دهنده آن هستند و تصرفات مدیران و سهامداران در شرکت های تجاری که خود دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده، تصرفات علی‌حده محسوب نمی گردد و سهامدار شریک در اموال شرکت نخواهد بود، بلکه با تملیک اموالی از خود به یک شخص حقوقی (شرکت) آن را مالک اموالی می کنند و در مقابل حقی نسبت به آن شخص حقوقی از جمله حق رای و حق حضور در جلسات مجامع مشارکت در سود و زیان و غیره بدست می آورند که به مجموع این حقوق سهم گفته می شود و اخذ تصمیم نسبت به ذخایر و پرداخت سود سهام و مازاد درآمد و تقسیم آن طبق مواد 90 و 240 قانون تجارت و اساسنامه شرکت، جزء وظایف مجمع عمومی عادی می باشد، و با توجه به نوع شرکت که سهامی خاص بوده، مطابق ماده 232 قانون تجارت هیات مدیره پس از انقضای سال مالی، صورت دارایی و دیون شرکت را در پایان سال و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و سود و زیان شرکت تنظیم و سود خالص مطابق ماده 237 قانون تجارت عبارت از درآمد خالص در همان سال منهای کلیه هزینه ها و استهلاکات و ذخیره ها، و با سود قابل تقسیم طبق ماده 239 قانون مذکور، که عبارت از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیان های سال های مالی قبل و ‌اندوخته قانونی مذکور در ماده 238 و سایر ‌اندوخته های اختیاری، به‌ علاوه سود قابل تقسیم سال های قبل که تقسیم نشده است، بر طبق مواد 90 و 240 قانون تجارت، تقسیم سود بین صاحبان سهام، تنها پس از تصویب مجمع عمومی شرکت جایز است و مجمع با حضور صاحبان، تشکیل و ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی، مورد تصویب مجمع قرار می گیرد و سود قابل تخصیص به سهامداران را تصویب می نماید، و چنانچه نحوه پرداخت سود را مجمع تعیین ننموده باشد، هیات مدیره نحوه پرداخت را تعیین خواهند نمود؛ ولی در هر حال شرکت خوانده مکلف است ظرف مدت هشت ماه سود را به صاحبان سهام پرداخت نمایند و تا به‌ حال اقدامی در جهت پرداخت سود ننموده است، و خوانده صراحتاً به عدم پرداخت سود اقرار نموده است؛ و عدم موجود بودن سود، رافع مسئولیت خوانده نخواهد بود و چنانچه طی چند سال گذشته مجمع عمومی عادی شرکت تشکیل نگردیده و ترازنامه و حساب سود و زیان مالی مورد رسیدگی قرار نگرفته باشد و هیچ یک از مسئولین شرکت به وظایف خود در مورد تشکیل مجمع عمومی بر طبق قانون تجارت و اساسنامه شرکت عمل می نمایند و هر ذی‌ حقی می تواند بر اساس ماده 270 قانون تجارت به دادگاه ها برای الزام ارکان شرکت به وظایف مراجعه نمایند، فلذا دادگاه با التفات به مراتب فوق، دعوی خواهان را به کیفیت مزبور قابلیت استماع ندانسته و مستنداً به‌ ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم استماع صادر و اعلام ‌می دارد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران

 
رای دادگاه تجدیدنظر

تجدیدنظر خواهی خانم ها ... و غیره با وکالت آقای ... به طرفیت شرکت نسبت به دادنامه شماره 520 مورخ 30/07/1390 صادره از شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی خواهان ها مبنی بر مطالبه سود شرکت صادر گردیده موجه و صحیح به‌ نظر می رسد؛ چراکه از تکالیف هیات مدیره تقسیم سود قابل تقسیم بین سهامداران پس از انقضای سال مالی است. در مانحن‌ فیه رئیس هیات مدیره شرکت اقرار به عدم پرداخت سود سالیانه نموده، بنابراین برابر ماده 232 قانون تجارت مکلف به پرداخت سود می باشد. لذا دادگاه دادنامه صادره از سوی دادگاه محترم بدوی که تجدیدنظر خواهان ها را هدایت به تقدیم دادخواست مبنی بر الزام ارکان شرکت به وظایف قانونی نموده، موجه و صحیح ندانسته، مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه، پرونده را اعاده تا دادگاه محترم بدوی در ماهیت قضیه رسیدگی و اظهارنظر نمایند. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره

افزودن دیدگاه

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.