نمونه قرار منع تعقیب در ارتباط با خیانت در امانت

12 اردیبهشت 1401 0 196
نمونه قرار منع تعقیب در ارتباط با خیانت در امانت

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه قرار منع تعقیب در ارتباط با خیانت در امانت برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه پنجم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ساری صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: خیانت در امانت، عنصر سپردن در جرم خیانت در امانت، اصل 37 قانون اساسی، قاعده فقهی جب، افعال اربعه جرم خیانت در امانت، ماده 674 قانون مجازات اسلامی، اصل رفع هرگونه شک و شبهه، قرار منع تعقیب در ارتباط با خیانت در امانت

بیشتر بخوانید: نمونه شکواییه خیانت در امانت

چکیده قرار منع تعقیب در ارتباط با خیانت در امانت

موضوع بزه خیانت در امانت اموال و نوشته جات مالی است و موارد غیرمالی از شمول ماده 674 قانون مجازات اسلامی خروج موضوعی دارد. همچنین صرف عدم استرداد دلیلی بر تصاحب نیست و قرینه تلقی نمودن آن برخلاف اصل رفع هرگونه شک و شبهه که در رسیدگی های کیفری جاری است می باشد.

مطلب مرتبط: خیانت در امانت چیست و چگونه اتفاق می افتد؟

به تاریخ ... در وقت فوق العاده شعبه پنجم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ساری پرونده کلاسه فوق تحت نظر قرار دارد ملاحظه می گردد پرونده پس از طی تشریفات قانونی و ثبت به شماره کلاسه فوق جهت انجام تحقیقات مقدماتی توسط مقام محترم ارجاع به این شعبه ارجاع شده است. این دادیاری با مطالعه جامع اوراق پرونده کفایت و ختم تحقیقات را اعلام و با یاری جستن از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان به شرح آتی مبادرت به اتخاذ تصمیم نهایی می نماید.

«قرار منع تعقیب»

دادستان محترم دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران

در خصوص شکایت آقای ...، علیه آقای ...، 38 ساله، اهل و ساکن ساری، متاهل، فاقد سابقه کیفری (خود اظهاری)، فاقد تامین به جهت عدم تفهیم اتهام، دایر بر: خیانت در امانت نسبت به یک فقره کارت مشخصات خودرو و بیمه نامه آن به نحو عدم استرداد به مالک، موجزا دایر بر آنکه شاکی در برگ شکوائیه بیان داشته است (اینجانب ... مدارک وانت نیسان به شماره پلاک ... که توسط راهنمایی و رانندگی تحویل ... داده که پس از تعمیرات و تحویل خودرو خودش مدارک را تحویل اینجانب نماید. پس از چندین ماه پیگیری های متعدد مدارک را تحویل نمی دهد و انکار میکند و بنده شرح ماوقع را در بازجویی و تحقیقات مقدماتی بیان خواهم کرد بنابراین چون مجموع اعمال یاد شده ارتکابی از ناحیه مشارالیه جرم قابل کیفری است، تقاضا دارم اوامری صادر تا نسبت به دادخواهی ام رسیدگی و تقاضای محکومیت کیفری را دارم و ...)

پرونده در مسیر تحقیقات قرار گرفت، با عنایت به شرح شکایت شاکی در برگ شکوائیه و ایضا لایحه تقدیمی ایشان به شرح منعکس در برگ 28 پرونده آنچه حاصل گردیده است آنست که شکایت شاکی به جهات ذیل الاشاره مردود است:

1. موضوع جرم خیانت در امانت به وجه مماثلت مذکور در عنصر قانونی بزه معنونه موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی معطوف به اموال و نوشتجات مالی می باشد و موارد غیر مالی از شمول ماده خارج و از آن انصراف موضوعی دارد.

2. عنصر سپردن که رکن ضروری تحقق بزه مارالذکر می باشد در مانحن فیه محقق نگردیده است چه آنکه مدارک معنونه حسب اظهارات شاکی تحویل افسر کارشناس تصادف شده و از جانب ایشان به مشتکی عنه تحویل گردیده است لذا عنصر سپردن نسبت به مشتکی عنه پرونده محقق نگردیده است.

3. حدوث افعال اربعه به شرح استعمال، تلف، مفقود و تصاحب در پرونده تحت امر مورد تردید بوده و دلیلی بر آن یافت نمی گردد و ایضا آنکه به عقیده این مقام صرف عدم استرداد را نمی توان دلیل بر تصاحب دانست و قرینه تلقی نمودن آن نیز با توجه به اصل رفع هرگونه شک و شبهه در رسیدگی های کیفری که در دکترین حقوقی از آن تحت عنوان Clear and convincing evidence یاد می گردد محل اشکال است.

لذا نظر به شرح پیش گفته و ضمن جریان اصل مترقی برائت موضوع اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قاعده ی فقهی جب و ماده 4 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی و مستنداً به ماده 265 از قانون اخیر الذكر قرار منع تعقیب متهم را صادر و اعلام میدارد قرار صادره در فرض موافقت دادستان محترم وفق بند الف از ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ به طرفین قابل اعتراض از جانب شاکی در محاکم محترم کیفری دو شهرستان ساری می باشد.

دفتر، مقرر است پرونده برگشماری، در اجرای ماده 92، 267 قانون اخیر الذكر امروز به نظر دادستان محترم برسد؛ در صورت موافقت دادستان محترم به طرفین ابلاغ، پس از مضی مدت قانونی و قطعیت قرار از آمار کسر و بایگانی شود؛ در صورت اعتراض به قرار از سوی شاکی جهت رسیدگی با حفظ بدل به مرجع صالح ارسال گردد.

شعبه پنجم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ساری

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره

افزودن دیدگاه

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.