نمونه دادخواست اجرت المثل ایام تصرف عین مستاجره

19 خرداد 1403 0 5086
دادخواست اجرت المثل ایام تصرف

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست اجرت المثل ایام تصرف عین مستاجره برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید.

مطلب مرتبط: دادخواست چیست و نحوه نوشتن آن چگونه است؟

دادخواست اجرت المثل ایام تصرف عین مستاجره

خواهان ها: خانم/ آقای ... به کد ملی ...، خانم/ آقای ... به کد ملی ...، خانم/ آقای ... به کد ملی ...، خانم/ آقای ... به کد ملی ...، خانم/ آقای ... به کد ملی ...، خانم/ آقای ... به کد ملی ...، همگی به نشانی: ...

خوانده: خانم/ آقای .../ کد ملی .../ به نشانی: ...

وکیل: خانم/ آقای .../ کد ملی: .../ تلفن: .../ آدرس: ...

خواسته: تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده محترم به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف عین مستاجره از تاریخ ... تا زمان صدور حکم و اجرای آن فعلاً مقوم بر 201/000/000 ریال با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری بانضمام بدواً صدور قرار تامین خواسته به نحو اجرا پیش از ابلاغ مطابق با مواد 108 و 117 قانون آیین دادرسی مدنی بابت ... میلیون تومان مبلغ ودیعه بانضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل

دلایل و منضمات دادخواست:

  1. کپی مصدق اجاره نامه به شماره ... مورخ ...

  2. کپی کارت ملی خواهان ها

  3. وکالتنامه شماره ...

  4. وکالتنامه شماره ...

  5. وکالتنامه وکیل به شماره ...

  6. گواهی حصر وراثت به شماره ... مورخ ... صادره از شعبه ... مجتمع شماره ... شورای حل اختلاف

  7. کپی سند مالکیت به شماره ...

  8. قرارداد مشارکت در ساخت مورخ ... به شماره ...

مطلب مرتبط: هزینه دادرسی و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

ریاست محترم دادگاه

با سلام و عرض ادب

احتراماً اینجانب ... به وکالت از خواهان های دعوا باستحضار عالی می رساند:

به موجب قرارداد اجاره منعقده فی مابین مورث موکلین (مرحومه ...) و خوانده محترم آقای ...، منافع شش دانگ یک واحد آپارتمان واقع در ... از تاریخ ... لغایت ... (یک سال کامل) در ازای مبلغ ... میلیون تومان بابت ودیعه و پرداخت اجاره بهاء ماهیانه به مبلغ ... میلیون تومان منعقد گردیده است. پس از پایان مدت اجاره، قرارداد اجاره بنا بر توافق طرفین از تاریخ ... الی ... تمدید شده است.

نظر به اینکه قرارداد اجاره منعقده در تاریخ ... منقضی شده است ولی مورد اجاره همچنان در تصرف خوانده قرار دارد و با توجه به عدم تمدید قرارداد اجاره و ادامه تصرفات آنان و اینکه اجاره بهای ماهیانه به میزان ... تومان می باشد.

فلذا به استناد مواد 494 قانون مدنی و 198 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ ... تا زمان صدور حکم و اجرای دادنامه وفق نظر کارشناس رسمی دادگستری به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مورد استدعاست.

آدرس ملک: ...

مطلب مرتبط: نحوه مطالبه اجور معوقه (اجاره بها) به چه صورت است؟

مستندات قانونی مرتبط با دادخواست اجرت المثل ایام تصرف عین مستاجره

ماده ۴۹۴ قانون مدنی

عقد اجاره به محض انقضاء مدت بر طرف می شود و اگر پس از انقضاء آن مستاجر عین مستاجره را بدون اذن مالک مدتی در تصرف خود نگاه دارد موجر برای مدت مزبور مستحق اجرت‌المثل خواهد بود اگر چه مستاجر استیفاء منفعت نکرده باشد و اگر با اجازه مالک در تصرف نگه دارد وقتی باید اجرت‌المثل بدهد که استیفاء منفعت کرده باشد مگر اینکه مالک اجازه داده باشد که مجاناً استفاده نماید.

 

رای شماره ۹۹۷ مورخ ۹۱/۷/۱۸ شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

عدم عودت ودیعه پرداختی مستاجر پس از پایان مدت اجاره، حاکی از رضایت موجر به ادامه تصرفات مستأجر با همان شرایط و اجرت سابق است و موجر، حق تقاضای اجرت المثل اضافی را برای این مدت ندارد.

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: 855/96/7 شماره پرونده: 69-812-533 تاریخ نظریه: 1396/04/17

با عنایت به بند ب ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف آیا مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف مستاجر بعد از تخلیه عین مستاجره در صلاحیت شورای حل اختلاف می‌باشد یا دادگاه عمومی حقوقی؟

با توجه به ماده 20 قانون مدنی و ضابطه ارائه شده در رأی وحدت رویه شماره 31 مورخ 5/9/1363، دعاوی راجع به مطالبه وجوه مربوط به اموال غیرمنقول ناشی از عقود و قراردادها از جمله مال‌الاجاره تا نصاب مقرر در بند الف ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 در صلاحیت شوراهای مزبور می باشد و دعاوی راجع به خسارات وارده به اموال غیرمنقول و نیز اجرت‌المثل ایام تصرف اموال یاد شده که فاقد منشأ قراردادی است، از صلاحیت شوراهای یاد شده، خارج است.

با وجود این دادخواست اجرت المثل ایام تصرف که از نظر قضایی کامل می باشد اما در هر حال با توجه به متفاوت بودن هر پرونده و دارا بودن نکات و ظرائف خاص خود لذا این دادخواست شما را از مشاوره با وکیل بی نیاز نمی نماید.


امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل