قرارداد اجاره واحد مسکونی

25 دی 1399 0 76
قرارداد اجاره واحد مسکونی

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه قرارداد اجاره واحد مسکونی برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم این نوع قرارداد آشنا شوید.

 

نمونه قرارداد اجاره واحد مسکونی

بنام خدا

یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود

«ای کسانی که ایمان آورده اید به عهد و پیمانی که می بندید وفا کنید.»

ماده 1 – طرفین قرارداد

1-1 موجر/ موجرین .................................... فرزند .................................... به شماره شناسنامه .................................... صادره از .................................... کد ملی .................................... متولد .................................... ساکن ............................................................................................................ تلفن ....................................

با وکالت/ قیومیت/ ولایت/ وصایت .................................... فرزند .................................... به شماره شناسنامه .................................... متولد .................................... به موجب ....................................

1-2 مستاجر/ مستاجرین .................................... فرزند .................................... به شماره شناسنامه .................................... صادره از .................................... کد ملی .................................... متولد .................................... ساکن ............................................................................................................ تلفن ....................................

با وکالت/ قیومیت/ ولایت/ وصایت .................................... فرزند .................................... به شماره شناسنامه .................................... متولد .................................... به موجب ....................................

ماده 2 – موضوع قرارداد و مشخصات مورد اجاره

عبارتست از تملیک منافع .................. دانگ/ دستگاه/ یک باب ......................... واقع در ........................................................................................ دارای پلاک ثبتی شماره ............................. فرعی از ..................... اصلی ........................ بخش ............................... به مساحت ........................ متر مربع دارای سند مالکیت به شماره سریال ............................ دفتر ......................... بنام ............................ مشتمل بر ...................... اتاق خواب با حق استفاده برق/ آب/ گاز به صورت اختصاصی/ اشتراکی/ شوفاژ روشن/ غیر روشن/ کولر/ پارکینگ .................... فرعی به متراژ ................. متر مربع/ انباری فرعی .................. به متراژ .................. مترمربع تلفن دایر/ غیر دایر به شماره ............................. و سایر لوازم و منصوبات و مشاعات مربوطه که جهت استفاده به رویت مستاجر/ مستاجرین رسیده و مورد قبول قرار گرفته است.

ماده 3 – مدت اجاره

مدت اجاره .......... ماه/ سال شمسی از تاریخ ../../..14 الی ../../..14 می باشد.

ماده 4 – اجاره بها و نحوه پرداخت

1-4 میزان اجاره بها جمعاً .................................. ریال، از قرار ماهیانه مبلغ .................................. ریال که در اول/ آخر هر ماه به موجب قبض رسید پرداخت می شود.

2-4 مبلغ .................................. ریال از طرف مستاجر/ مستاجرین بعنوان قرض الحسنه نقداً فی المجلس به موجر پرداخت شد و همچنین مقرر گردید مبلغ .................................. ریال از طرف مستاجر/ مستاجرین به عنوان قرض الحسنه نقدا زمان تحویل در تاریخ ../../..14 به موجر پرداخت خواهد شد. معادل مبلغ پرداختی به عنوان قرض الحسنه با انقضاء مدت اجاره و فسخ آن همزمان با تخلیه عین مستاجره به مستاجر مسترد خواهد شد.

3-4 میزان اجاره بها از قرار ماهیانه مبلغ .................................. ریال به حروف .................................. ریال معادل .................................. تومان تعیین گردید.

ماده 5 – تسلیم مورد اجاره

موجر مکلف است در تاریخ ../../..14 مورد اجاره را با تمام توابع و ملحقات و منضمات آن جهت استیفاء به مستاجر/ مستاجرین تسلیم کند.

عین مستاجره جهت مسکونی به ....... نفر اجاره داده شده است.

بیشتر بخوانید: بایدها و نبایدهای زندگی آپارتمان نشینی

ماده 6 – شرایط و آثار قرارداد

1-6 مستاجر نمی تواند از مورد اجاره بر خلاف منظور قرارداد مسکونی استفاده نماید. مستاجر مکلف است به نحو متعارف از مورد اجاره استفاده نماید.

2-6 مستاجر حق استفاده از مورد اجاره را به نحو مباشرت دارد و بایستی شخصاً از مورد اجاره استفاده کند. علاوه بر این مستاجر حق انتقال و واگذاری مورد اجاره را به غیر ندارد. در صورت تخلف و انتقال به غیر، اعتبار اجاره منوط به تنفیذ کتبی مالک خواهد بود در صورتیکه مستاجر مورد اجاره را به غیر بدون اذن مالک تسلیم کرده باشد شخص متصرف در صورت عدم تنفیذ در برابر مالک در حدود مقررات قانونی مسئول خواهد بود.

3-6 موجر باید مالک یا متصرف قانونی یا قراردادی مورد اجاره باشد و در صورتیکه به عنوان ولایت، وصایت، وکالت، قیومیت، اجاره با حق انتقال و از این قبیل اختیار اجاره دادن داشته باشد. بایستی اسناد و مدارک مثبت حق انتقال را ضمیمه کند و مشاور موظف به احراز موضوع فوق است.

4-6 در صورتی که مستاجر از پرداخت اجاره بها بیش از یکماه تاخیر نماید، موجر میتواند قرارداد را فسخ و تخلیه مورد اجاره را از مراجع ذی صلاح بخواهد.

5-6 پرداخت هزینه های مصرفی آب/ برق/ گاز/ تلفن/ شارژ/ فاضلاب شهری بر عهده مستاجر است و باید در موعد تخلیه یا فسخ قبوض پرداختی را به موجر ارائه نماید.

6-6 پرداخت هزینه نگهداری آپارتمان (حق شارژ و غیره) و همچنین افزایش احتمالی آن بر مبنای مصوب مسئول یا مسئولین ساختمان بر عهده مستاجر است.

7-6 پرداخت هزینه تعمیرات و هزینه های کلی از قبیل نصب و راه اندازی به منظور بهره برداری از دستگاه تهویه، ،شوفاژ، کولر، آسانسور و شبکه آب و برق و گاز با مالک است و هزینه های جزئی مربوط به استفاده از مورد اجاره به عهده مستاجر است و نوع هزینه ها و میزان آن را عرف تعیین می کند.

8-6 مالیات مستغلات و تعمیرات اساسی و عوارض شهرداری با موجر است و مالیات بر درآمد و مشاغل (تجاری، اداری) بر عهده مستاجر می باشد.

9-6 در خصوص اماکن تجاری مبلغ ................................. ریال به حروف ................................. ریال به عنوان حق سرقفلی توسط مستاجر به موجر تسلیم و پرداخت گردیده/ نگردیده است.

10-6 مستاجر اقرار می نماید که ملک حاضر را با وجود کلیه شرایط و امکانات موجود در آن رویت و سلامت آنها را تصدیق نموده و همچنین تعهد می نماید که موظف به حفظ و نگهداری واحد مذکور و کلیه متعلقات و منصوبات (رنگ دیوارها، کابینت ام دی اف، سرویس آئینه در سرویس، کف لمینت، گاز رومیزی، هود و شیرآلات نصب شده) موجود در آن می باشد. همچنین در زمان تخلیه، مورد اجاره را به همان وضعی که تحویل گرفته به موجر تحویل داده و رسید دریافت نماید. در صورت حدوث خسارات نسبت به عین مستاجره، مستاجر متعهد به جبران خسارت وارده خواهد بود.

11-6 موجر ملزم است در زمان تخلیه نهایی و با تسویه حساب بدهی های زمان اجاره، نسبت به استرداد قرض الحسنه دریافتی از مستاجر، با اخذ رسید اقدام نماید. در غیر اینصورت به ازای هر روز تاخیر در پرداخت این مبلغ موظف است روزانه مبلغ ................................... ریال به مستاجر پرداخت نماید.

12-6 در صورتیکه موجر نسبت به پرداخت هزینه هایی عرفی که موجب انتفاع مستاجر از ملک می باشد، اقدام نکند و به مستاجر اجازه انجام تعمیرات لازم ندهد مستاجر میتواند شخصاً نسبت به انجام تعمیرات مربوطه اقدام و هزینه های مربوطه را با موجر محاسبه کند.

13-6 تمدید قرارداد اجاره فقط با توافق کتبی طرفین قبل از انقضاء مدت قرارداد ممکن است. اظهار توافق شفاهی از سوی طرفین نافذ نبوده و احراز توافق منوط به کتبی بودن آن می باشد و در صورت تمدید قرارداد اجاره الحاقی با شرایط و تغییرات مورد توافق بخش لاینفکی از قرارداد اجاره خواهد بود.

14-6 مستاجر مکلف است به محض اتمام مدت اجاره، عین مستاجره را بدون هیچ عذر و بهانه ای تخلیه و به موجر تسلیم نماید، چنانچه مستاجر مورد اجاره را راس تاریخ انقضاء تخلیه کامل ننماید و یا به هر دلیلی از تسلیم آن به موجر خودداری نماید موظف است روزانه مبلغ .............................. ریال معادل ............................... تومان به موجر بپردازد و همچنین تهاتر خسارت ناشی از عدم تخلیه با مبلغ قرض الحسنه بلا اشکال است.

15-6 مستاجر در تمام مدت اجاره ملزم به رعایت شئونات اخلاقی و اسلامی بوده و حق استفاده نامشروع از مورد اجاره را ندارد. همچنین مستاجر متعهد می شود که نسبت به تمکین از منشور اخلاقی و اساسنامه ساختمان اقدام نماید.

ماده 7 – خیارات

کلیه اختیارات خصوصاً خیار غبن ولو به اعلی مراتبه به استثناء اختیار تدلیس از طرفین ساقط گردید.

ماده 8

این قرارداد در سایر موارد تابع مقررات قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 خواهد بود.

ماده 9

به استناد ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 شهود با مشخصات زیر این قرارداد را امضاء و گواهی می نماید.

ماده 10 – حق الزحمه مشاور املاک

حق الزحمه مشاور املاک طبق تعرفه کمیسیون نظارت شهرستان .................................... بطور جداگانه ای به عهده طرفین است که همزمان با امضای این قرارداد مبلغ .................................... ریال پرداخت شده و رسید دریافت نمایند، فسخ یا اقاله قرارداد تاثیری در میزان حق الزحمه نخواهد داشت.

ماده 11 – نسخ قرارداد

این قرارداد در تاریخ ../../..14 ساعت ............ در دفتر مشاور املاک ................................... به نشانی ................................................................... در سه نسخه بین طرفین تنظیم، امضاء و مبادله گردید. مشاور املاک مکلف است نسخ قرارداد را به مهر دفتر املاک و نسخه اول و دوم را به موجر و مستاجر تسلیم نماید و نسخه سوم را در دفتر مخصوص بایگانی کند و هر سه نسخه دارای اعتبار واحد است.

ماده 12

موارد حقوقی این قرارداد مطابق با مقررات جاری است و تایید می شود.

توضیحات: .........................................................................................................

نام و نام خانوادگی موجر                    نام و نام خانوادگی مستاجر

نام و نام خانوادگی شاهد اول

نام و نام خانوادگی شاهد دوم

با وجود این نمونه قرارداد اجاره واحد مسکونی که از نظر قضایی کامل می باشد اما در هر حال با توجه به متفاوت بودن هر پرونده و دارا بودن نکات و ظرائف خاص خود لذا این قرارداد شما را از مشاوره با وکیل بی نیاز نمی نماید.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره

افزودن دیدگاه

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.