نمونه رای حکم حجر متوفی

14 فروردین 1403 0 1202
رای حکم حجر متوفی

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای حکم حجر متوفی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه 18 دیوان عالی کشور صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: حکم حجر متوفی، اصطلاح سفیه در قانون، نظریه پزشکی قانونی در مورد سفاهت، تصرفات سفیهانه، نحوه اثبات حجر متوفی، رای حکم حجر متوفی

مطلب مرتبط: تایید بطلان معامله بدلیل صدور حکم حجر

چکیده رای حکم حجر متوفی

سفیه در اصطلاح قانون کسی است که تصرفات او در امور مالی خود عقلانی نباشد این وصف در محجور با استقراء و بررسی اعمال حقوقی او قابل احراز است و تعیین تاریخ شروع برای سفاهت و تسری دادن آن به قبل بر اساس نظریات پزشکی قانونی امکان احراز ندارد و مدعی سفاهت باید دلائل و مدارکی ارائه نماید که محجور سفیه در اموال و دارائی خود تصرفات سفیهانه انجام داده است.

مطلب مرتبط: نمونه دادخواست تقاضای صدور حکم حجر

رای دیوان

خلاصه جریان پرونده: به این شرح است که خانم ... دادخواستی به طرفیت آقای ... و خانم ... بخواسته صدور حکم حجر ... (مورث طرفین) تقدیم و در متن دادخواست وکیل او توضیح داده است که پدر موکل مطابق اسناد و مدارک پزشکی از سال 1392 تاکنون دچار زوال عقلی شده و پزشک معالج ایشان تشخیص به این امر داده که مغز نامبرده کوچک شده و به هیچ وجه قادر به تمییز و تشخیص امور اعم از مالی و غیره نبوده نامبرده چندین بار در بیمارستان تحت معالجه بوده موکل در پرونده دادسرای امور سرپرستی و محجورین پرونده تشکیل داده و مسجل گردیده نامبرده در دوران زوال عقلی معاملاتی را انجام داده و زوال عقلانی تأیید گردیده ماه گذشته به دلیل عارضه حادث شده دار فانی را وداع گفته فرزند ایشان ... با علم به این موضوع که پدرش قادر به تشخیص امور مالی خود نیست در سال 1394 قراردادی در ارتباط با منزل مسکونی تنظیم و مرحوم آقای ... آن را امضاء نموده است در صورتی که تمامی مدارک پزشکی ایشان گواه این امر می باشد که در آن تاریخ نامبرده دچار زوال عقلانی بوده است پرونده جهت رسیدگی به شعبه 247 دادگاه خانواده تهران ارجاع شده است و جلسه رسیدگی در مورخ 1397/10/25 با حضور خواهان تشکیل شده است و خواندگان حضور نیافته اند و دادگاه پس از استماع اظهارات وکیل خواهان قرار ارجاع امر به کمیسیون پزشکی قانونی را صادر نموده است کمیسیون پزشکی قانونی پاسخ داده است که حسب مدارک بالینی وی در زمان حیات سوابق ابتلاء به درجاتی از افت قوای مغزی و اختلالات شناختی توأم با بیماری های متعدد جسمی داشته که منجر به بستری های متعدد شده و بر اساس مدارک موجود حداقل از تاریخ 1394/02/30 توانایی امور مالی خود را نداشته است دادگاه پس از وصول نظریه کمیسیون پزشکی و رسیدگی به دلایل خواهان ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره 1125-99 نظر به اینکه خواندگان که در تمام مراحل دادرسی به طور قانونی اخطار شده اند، با وصف انتظار کافی در فرآیند دادرسی حضور نیافته و لایحه ای ارسال نکرده اند و دعوی وکیل خواهان مصون از تعرض ایشان باقی مانده است. دادگاه پس از استماع اظهارات وکیل خواهان و در جهت روشن شدن واقعیت، اقدام به صدور قرار ارجاع امر به کمیسیون سه نفره و پنج نفره پزشکی قانونی نموده است. با وصول نظریه کمیسیون پزشکی اخیر که همسو و یکسان با نظریه کمیسیون قبلی بوده، عدم توانائی مرحوم ... فرزند ... در اداره امور مالی خود به سبب ابتلا به درجاتی از افت قوای مغزی، علائم اختلال شناختی و بیماری های جسمی از تاریخ 1394/02/30 تا زمان فوت مورد گواهی قرار گرفته است. با ابلاغ نظریات کمیسیون های پزشکی قانونی اعتراضی از ناحیه اصحاب دعوی تقدیم نشده و نظریه کمیسیون اخیر از نظر دادگاه من به الکفایه می باشد. با عنایت به مطالب فوق الذكر و امعان نظر به اظهارنظر پزشکان کمیسیون پزشکی قانونی، دعوی وکیل خواهان را وارد دانسته و حکم بر اعلام حجر ناشی از سفاهت مرحوم ... فرزند ... از تاریخ 1394/02/30 تا زمان فوت وی صادر نموده است. دو نفر از ورثه به نام های ... و خانم ... نسبت به این رای واخواهی نموده اند و دادگاه موضوع را به کمیسیون هفت نفره ارجاع داده است و کمیسیون هفت نفره در نظریه خود اعلام داشته متوفی از تاریخ 1394/02/30 (تاریخ بستری در بیمارستان) توانایی امور مالی خود را نداشته است دادگاه پس از وصول نظریه کمیسیون هفت نفره ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره 1617-99 با توجه به نظریه کمیسیون موصوف که با دقت در سوابق بیمارستانی و استعلام از پزشک معالج ابراز شده، به توانائی متوفی در اداره امور مالی از تاریخ 1394/02/30 به سبب افت قوای مغزی و اختلالات شناختی تصریح نموده است هر چند این نظریه مورد اعتراض وکیل دوم واخواه ها قرار گرفته است لیکن ادله ای فنی در مقام اعتراض تقدیم نشده و صرف اعلام اعتراض بدون دلیل، مبنای قانونی برای ارجاع به کمیسیون بعدی پزشکی قانونی ندارد و آنچه می باید مورد بررسی قرار گیرد، قبلا در کمیسیون های سه نفره، پنج نفره و هفت نفره مورد دقت و اظهارنظر واقع شده و اطاله بیشتر فرآیند دادرسی موجه نمی باشد، لذا دادگاه با لحاظ جهات مذکور، از آنجا که دلیلی بر فسخ رأی معترض عنه ارائه نگردیده و از سوی دیگر وکیل واخوانده در فرآیند دادرسی مرحله واخواهی، تائید رأی مذکور را درخواست نموده است لذا دادگاه اعتراض واخواهی واصله را غیرموثر دانسته و با ابتناء بر سه نظریه کمیسیون های پزشکی قانونی و با اعلام حجر ناشی از سفاهت مرحوم ... فرزند ... از تاریخ 1394/02/30 تا زمان فوت وی رای معترض عنه را تأئید نموده است. این رأی مورد اعتراض دو نفر از ورثه قرار گرفته و پرونده جهت رسیدگی به اعتراض آنها به شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شده است و دادگاه تجدیدنظر در جلسه مورخ 1400/01/23 به اعتراض رسیدگی و به شرح دادنامه شماره 490307-400 نظر به اینکه رای بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده است و ایراد موثری از حیث ماهوی با شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می باشد و تجدیدنظر خواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه نکرده است. لذا ضمن رد اعتراض معترضین، دادنامه معترض عنه را نتیجتاً تایید نموده است. این رای در تاریخ 1400/01/24 به طرفین ابلاغ و وکیل دو نفر از ورثه در تاریخ 1400/02/13 نسبت به آن فرجام خواهی نموده است و پرونده جهت رسیدگی به اعتراض او به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است لایحه فرجام خواهی او هنگام شور قرائت می گردد.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای جعفر بدری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره 490307-400 صادره از شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه

ورثه متوفی درخواست صدور حکم حجر مورث خود را نموده اند و دادگاه حکم حجر متوفی را در برهه ای از زمان حیات به علت سفاهت صادر نموده و تاریخ شروع حجر را اردیبهشت 1394 اعلام نموده است سفیه در اصطلاح قانون کسی است که تصرفات او در امور مالی خود عقلانی نباشد این وصف در محجور با استقراء و بررسی اعمال حقوقی او قابل احراز است و تعیین تاریخ شروع برای سفاهت و تسری دادن آن به قبل بر اساس نظریات پزشکی قانونی امکان احراز ندارد و مدعی سفاهت باید دلائل و مدارکی ارائه نماید که محجور سفیه در اموال و دارائی خود تصرفات سفیهانه انجام داده است چنین دلیلی در پرونده مشاهده نمی گردد رای فرجام خواسته در شرایط فعلی قابلیت ابرام ندارد هیات شعبه با اختیار حاصله از بند 5 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی رای فرجام خواسته (دادنامه شماره 490307-400 صادره از شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران) را به علت نقص در تحقیقات نقض و در اجرای بند الف ماده 401 همان قانون پرونده را حسب رسیدگی مجدد به دادگاه تجدیدنظر صادرکننده رای اعاده می نماید تا اسناد و مدارک معاملات و اعمال حقوقی محجور را مطالبه چنانچه در سابق عمل حقوقی سفیهانه انجام داده عنداللزوم با ارجاع به کارشناس درباره سفهی بودن تصرفات مالی او بررسی های لازم انجام و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند.

قضات شعبه 18 دیوان عالی کشور

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضاییه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.


امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل