نمونه رای مستحق للغیر درآمدن مبیع

30 شهریور 1399 0 148
نمونه رای مستحق للغیر درآمدن مبیع

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مستحق للغیر درآمدن مبیع برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: بیع، بطلان عقد، استرداد ثمن، اعلام بطلان معامله، مستحق للغیر درآمدن مبیع، شرط رسیدگی به دعوای استرداد ثمن به علّت مستحق للغیر درآمدن مبیع، رای مستحق للغیر درآمدن مبیع

بیشتر بخوانید: نمونه رای مطالبه غرامات به نرخ روز به جهت مستحق للغیر بودن مبیع

چکیده رای مستحق للغیر درآمدن مبیع

مطالبه ثمن معامله و غرامات به لحاظ مستحق ‌للغیر درآمدن مبیع، فرع به احراز و تایید بطلان قرارداد طرفین است.

مطلب مرتبط: غرامات ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع

رای بدوی

در خصوص دعوی آقایان 1- م.ش. 2- م.الف. 3- س.خ. 4- م.م. 5- م.ب. 6- ع.ط. 7- ح.س. 8- ج.ن. 9- الف.ح. با وکالت آقایان 1- پ.ج. 2- الف.خ. به ‌طرفیت 1- آقای س.ف. 2- آقای م.ز. 3- خانم ر.م. 4- الف.ک. 5- ن.ز. به خواسته محکومیت خوانده به استرداد ثمن معامله به جهت مستحق ‌للغیر درآمدن مبیع و مطالبه خسارات قراردادی و غرامات حاصله با جلب نظر کارشناس به قیمت روز و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل صرف ‌نظر از ماهیت امر نظر به شرح دعوی خواهان ها که مدعی شده اند هر کدام یک واحد آپارتمان از خواندگان خریداری نموده و بعد مشخص شده ملک در رهن بانک پارسیان بوده و توسط بانک توقیف و از طریق اجرای ثبت در حال انتقال به بانک می باشد و به جهت مستحق ‌للغیر درآمدن مبیع تقاضای رسیدگی وفق خواسته را نموده اند نظر به اینکه مطالبه ثمن معامله و غرامات به لحاظ مستحق ‌للغیر درآمدن مبیع فرع به ابطال قرارداد طرفین و احراز فساد رابطه قراردادی طرفین می ‌‌باشد چه اینکه مطالبه ثمن معامله و غرامات بر مبنای احراز بطلان رابطه قراردادی طرفین استوار می باشد و نظر به اینکه پذیرش خواسته خواهان ها بدون صدور حکم بر ابطال معامله و قرارداد فی‌ مابین موجه نمی باشد و خواهان ها بدون تقاضای ابطال قرارداد، تقاضای مطالبه ثمن و غرامات را نموده اند لذا دعوی خواهان ها مطابق قانون مطرح نشده است و نظر به اینکه محاکم مکلف به پذیرش دعاوی می باشند که مطابق با قانون مطرح ‌شده باشد لذا مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعاوی خواهان ها صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل ‌تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رییس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر

مطلب مرتبط: اعلام بطلان معامله به جهت در رهن بودن ملک

رای دادگاه تجدیدنظر

در خصوص تجدیدنظر خواهی 1- آقای م.ش. به ‌طرفیت آقای م.ز. و خانم ر.م. 2- آقای الف.ح. به ‌طرفیت آقای م.ز. 3- آقای ج.ن. به‌ طرفیت آقای م.ز. 4- آقای م. ب. به‌ طرفیت آقای س. ف. 5- آقای ح.ب. به‌ طرفیت آقایان الف.ک. و ن.ز. 6- آقای ع.ط. به ‌طرفیت آقای م.ز. 7- آقای م.الف. به‌ طرفیت آقای س.ف. 8- آقای م.خ. به‌ طرفیت آقای م.ز. 9- آقای م.م. به‌ طرفیت آقای س.ف. و خانم ر.م. همگی نسبت به دادنامه شماره 920168 مورخ 24/02/1392 شعبه محترم پنجم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که به‌ موجب آن قرار رد دعاوی تجدیدنظر خواهان ها به ‌طرفیت تجدیدنظر خواندگان مربوط به خواسته استرداد ثمن معامله به جهت مستحق ‌للغیر درآمدن مبیع و مطالبه خسارات قرارداد و غرامات حاصله به قیمت روز با جلب نظر کارشناس و خسارت دادرسی صادر شده است دادگاه با توجه به اینکه دعوی استرداد ثمن متفرع بر اعلام بطلان معامله است که تجدیدنظر خواهان ها این خواسته را مطرح نکرده اند فلذا تجدیدنظر خواهی با هیچ یک از جهات و شقوق موضوع ماده 348 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب منطبق نیست و از حیث استنباط و استدلال و نحوه رسیدگی هم ایرادی متوجه دادگاه صادر کننده قرار نمی ‌‌باشد مستنداً به ماده 353 همان قانون ضمن رد تجدیدنظر خواهی قرار صادره را تایید ‌می نماید. این رأی قطعی است.

قضات شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره

افزودن دیدگاه

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.