برگ تشخیص مالیات چیست؟

01 آذر 1402 0 898
برگ تشخیص مالیات چیست؟

برگ تشخیص مالیات

برگ تشخیص، برگه ای می باشد که بموجب آن اداره مالیات، نتیجه محاسبات مالیاتی مودیان را طی آن اعلام می نماید. قانونگذار مقرر نموده است که مودیان موظف می باشند که ظرف مدت ۴ ماه از پایان سال مالیاتی، اظهارنامه خود را تقدیم اداره مالیات نمایند. اداره مالیات نیز وظیفه دارد که ظرف یک سال بعد از ارسال اظهارنامه مالیاتی، آن را بررسی نموده و ظرف سه ماه پس از پایان مهلت مذکور، برگ تشخیص مالیات را صادر می نماید.

فی الواقع برگ تشخیص یا برگ ارزیابی مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی انفرادی یا برگ ارزیابی عمومی مالیاتی، نتیجه بررسی اداره مالیات من باب مالیات مودی می باشد که برای هر نوع مالیات، بطور جداگانه صادر می گردد.

بیشتر بخوانید: منابع حقوق‌ مالیاتی کدامند؟

انواع برگ تشخیص

انواع برگ تشخیص مالیات عبارتند از:

 • برگ تشخیص مالیات حقوق
 • برگ تشخیص مالیات تکلیفی
 • برگ تشخیص مالیات عملکرد

برگ تشخیص مالیات حقوق

اگر فرد پرداخت کننده مالیات حقوق، در زمان مقرر آن را پرداخت ننموده و یا کمتر پرداخت نماید، اداره مالیات مربوطه مکلف است برای پرداخت کننده، برگ تشخیص مالیات حقوق صادر نماید و همچنین مبلغ مالیات و جریمه آن را دریافت نماید.

برگ تشخیص مالیات تکلیفی

اگر پرداخت کننده نسبت به مبلغ مالیات اعتراض داشته باشد، موظف است که ظرف سی روز کتباً اعتراض خود را به اداره مالیات مربوطه اعلام نماید. اگر او ظرف مهلت فوق الذکر به برگ تشخیص اعتراض ننماید، برگ تشخیص وی قطعی می گردد.

برگ تشخیص مالیات عملکرد

بموجب این برگ، میزان درآمد ابرازی مودی در اظهارنامه و صورت معاملات فصلی او بررسی و در صورت مغایرت صادر می گردد.

یکی از موارد مهمی که می بایست مدنظر قرار گیرد این است که برای مودی جهت پرداخت مالیات، برگ تشخیص وی صادر میشود اما اگر او به مبلغ مالیات ذکر شده در برگ تشخیص اعتراضی داشته باشد، می بایست ظرف سی روز پس از ابلاغ به آن اعتراض نماید. اگر مودی ظرف مهلت مذکور به برگ تشخیص اعتراضی ننماید، برگ مالیات او قطعی می شود.

اگر او در زمان مشخص گردیده مالیات خود را پرداخت نماید، از ۴۰٪ بخشودگی جرائم مالیاتی بهره مند میگردد اما اگر در زمان تعیین گردیده مالیات را پرداخت نکند، واحد وصول اجرا به طرق قانونی مختلفی، مالیات را وصول می نماید.

 

برگ مطالبه چیست؟

برگ مطالبه در واقع همان برگ تشخیص می باشد بدین صورت که اداره مالیات این حق را دارد که بتواند ظرف مدت ۵ سال در صورت بدست آوردن مدارک و شواهد جدید، بررسی های لازم را در مورد بدست آوردن منابع مالی مودی انجام دهد و در صورتی که محقق گردد که مودی در آن دوره، درآمد واقعی خود را پنهان نموده است، اداره مالیات اقدام به صدور برگ متمم مالیاتی نموده و جریمه را نیز با توجه به مدارک جدید صادر می نماید.

 

مراحل صدور برگ تشخیص مالیاتی چیست؟
 • ارسال اظهارنامه مالیاتی در فرجه قانونی توسط مودی
 • بررسی اظهارنامه مالیاتی مودی توسط ممیزان اداره مالیات و صدور برگ تشخیص حداکثر ظرف یکسال پس از ارسال اظهارنامه
 • ابلاغ برگ تشخیص توسط ممیز اداره مالیات به مودی ظرف یکماه پس از بررسی
 • قطعی گردیدن برگ تشخیص مالیات ظرف سی روز پس از ابلاغ به مودی در صورت عدم اعتراض وی

*مودیان میتوانند جهت مشاهده برگ تشخیص مالیات به سامانه رسیدگی به اعتراضات مودیان مراجعه نمایند.

 

جهت اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی چه اقداماتی می بایست صورت پذیرد؟
 • مراجعه مودی به رییس امور مالیاتی و ثبت اعتراض
 • بررسی اعتراض مودی توسط رییس امور مالیاتی (در صورتی که با بررسی رییس امور مالیاتی توافقی میان مودی و رییس امور مالیاتی صورت پذیرد، توافق حاصله در پشت برگ تشخیص قید و با تسویه مودی برگ قطعی مالیات صادر می گردد.)
 • در صورت عدم توافق میان مودی و رییس امور مالیاتی، مودی می بایست اعتراض کتبی خود را ظرف سی روز پس از ابلاغ برگ تشخیص، به هیات سه نفره حل اختلاف مالیاتی، که مرکب از ممیز مالیاتی، قاضی دادگستری و نماینده صنف یا سازمان حسابرسی یا اتاق بازرگانی است، تقدیم نماید.
 • ارائه مدارک توسط مودی به کمیسیون فوق الذکر
 • صدور رای توسط کمیسیون
 • ابلاغ رای هیات بدوی به مودی
 • اعتراض مودی به رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ رای
 • ارجاع پرونده به هیات تجدیدنظر مالیاتی و اعلام نظر این هیات و صدور برگ مالیات قطعی

آرایی که توسط کمیسیون فوق الذکر صادر میگردد، به یکی از صور ذیل می باشد:

*رای به تعدیل

هیات مربوطه با توجه به مدارک ابرازی مودی، مالیات تعیین گردیده را تعدیل می نماید.

*دعوت مجدد

این امر در صورتی اتفاق می افتد که ممیز کمیسیون یا نماینده صنف، در جلسه حاضر نباشند، بنابراین مجدد از مودی دعوت می شود.

*رای به رفع تعرض

هیات بدوی، مالیات مودی را مطابق با اسناد ارائه شده توسط او، قبول کرده و برگ تشخیص حوزه را رد می نماید.

*اجرای قرار بدلیل رسیدگی

این رای به دو روش صادر می گردد. در روش اول تیم کارشناسی هیات اختلاف، بررسی را انجام داده و گزارش به هیات ارسال می شود. در روش دوم مجدداً پرونده به جهت رسیدگی به حوزه مالیاتی ارائه شده و تشخیص به هیات ارائه می شود.

*رد نمودن شکایت

اگر شکایت مودی پذیرفته نشود، کمیسیون شکایت وی را رد نموده و برگ تشخیص را تایید می نماید.

چنانچه پس از صدور رای بدوی، بنا به هر دلیلی مودی به رای صادره معترض باشد بایستی ظرف مهلت بیست روز اعتراض خود را اعلام نموده و پرونده جهت بررسی به هیات تجدیدنظر ارسال می گردد. اگر پس از صدور رای هیات تجدیدنظر و صدور برگ مالیات قطعی، مودی هم چنان اعتراض داشته باشد، به سه طریق عمل می گردد:

1) بررسی شکایت مطابق با ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم

ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم مقرر نموده است:

«مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات ‌اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که طبق مقررات اجرایی مالیات ها قابل مطالبه و وصول می‌باشد هیات حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. به شکایات مزبور به‌ فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رای صادر خواهد شد. رای ‌صادره قطعی و لازم‌الاجرا است.

تبصره ۱ـ در مورد مالیات‌های مستقیم در صورتی که شکایت ‌حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت، به موقع اجرا گذارده شده است هرگاه هیأت حل اختلاف مالیاتی شکایت را وارد دانست ضمن صدور رأی به بطلان اجرائیه حسب مورد قرار رسیدگی و اقدام لازم صادر یا نسبت به درآمد مشمول مالیات مودی ‌رسیدگی و رأی ‌صادر خواهد کرد. رای ‌صادره ‌از هیأت حل اختلاف ‌قطعی است.

تبصره ۲ـ در مورد مالیات‌های غیرمستقیم هرگاه شکایت اجرایی از این جهت باشد که مطالبه مالیات قانونی نیست مرجع رسیدگی به این شکایت نیز هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود و رای هیات مزبور در این باره قطعی و لازم‌الاجرا است. مفاد این تبصره شامل جرایم قاچاق اموال موضوع عایدات‌ دولت و بهای مال قاچاق از بین رفته و نیز آن دسته از مالیات ‌های غیرمستقیم که طبق مقررات مخصوص به خود در مراجع خاص ‌باید حل و فصل شود نخواهد بود.»

مطلب مرتبط: هیات ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم

2) بررسی شکایت مطابق با ماده ۲۵۱ مکرر

ماده ۲۵۱ مکرر عنوان نموده است:

«در مورد مالیات‌های قطعی موضوع این قانون ‌و مالیات‌های غیرمستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به‌ ادعای غیرعادلانه بودن مالیات مستنداً به مدارک و دلایل کافی از طرف مودی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌تواند پرونده امر را به هیاتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید. 
رأی هیأت به اکثریت آرا قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد. حکم این ماده نسبت به عملکرد سنوات 1368 تا تاریخ تصویب این اصلاحیه نیز جاری خواهد بود.»

3) بررسی شکایت مطابق با ماده ۲۵۲ قانون مالیات های مستقیم

ماده ۲۵۲ قانون مالیات های مستقیم عنوان نموده است:

«شورای عالی مالیاتی مرکب از بیست و پنج نفر عضو که از بین اشخاص صاحب نظر، مطلع و مجرب در امور حقوقی، اقتصادی، مالی، حسابداری و حسابرسی که دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی یا معادل در رشته‌های مذکور می‌باشند به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شوند.

تبصره ۱- حداقل پانزده نفر از اعضای شورای عالی مالیاتی باید از کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا سازمان‌ها و واحدهای تابعه آن که دارای حداقل شش سال سابقه کار در مشاغل مالیاتی باشند انتخاب شوند.

تبصره ۲- جلسات شورای عالی مالیاتی با حضور حداقل دو سوم اعضای رسمی است و تصمیمات آن با رای حداقل نصف به علاوه یک حاضرین معتبر خواهد بود.»

 

اعتراض به دیوان عدالت اداری

آخرین مرجع جهت اعلام شکایت مودی، دیوان عدالت اداری می باشد.

روش های ارائه اعتراض به دیوان عدالت اداری عبارتند از:

 • اعتراض ننمودن مودی به برگ تشخیص در موعد قانونی و اعلام شکایت پس از قطعی شدن برگ تشخیص و عدم امکان بررسی شکایت مودی در هیات حل اختلاف مالیات بدوی
 • رسیدگی در دیوان عدالت اداری نسبت به آرایی که از هیات های حل اختلاف مالیاتی صادر می گردد.
 • رای صادره توسط دیوان عدالت اداری قطعی می باشد.

امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل