نمونه رای تغییر نام و نام خانوادگی

02 اسفند 1402 0 235
رای تغییر نام و نام خانوادگی

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای تغییر نام و نام خانوادگی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه ۱۵ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: تبصره 1 ماده 20 قانون ثبت احوال، ماده ۴۰ قانون ثبت احوال، رای تغییر نام و نام خانوادگی

بیشتر بخوانید: نمونه رای الزام ثبت احوال به صدور شناسنامه برای نوزاد اناث

چکیده رای تغییر نام و نام خانوادگی

رسیدگی به موضوع تغییر نام خانوادگی مطابق با ماده ۴۰ قانون ثبت احوال در صلاحیت سازمان ثبت احوال است و نه دادگاه های عمومی حقوقی. ضمناً با توجه به اینکه یکی از شرایط تغییر نام خانوادگی نامناسب بودن و مستهجن بودن آن و انتخاب نام خانوادگی مناسب و مورد تایید سازمان ثبت احوال است، نام خانوادگی خواهان تغییر نام خانوادگی، می بایست یکی از این شرایط مقرر را داشته باشد.

 

رای دادگاه

دادنامه شماره: ۱۴۰۲۶۸۳۹۰۰۱۸۴۴۲۵۰۷ تاریخ تنظیم: 30-11-1402

در خصوص دعوی آقای علیرضا ... با وکالت خانم مهتاب ... به طرفیت ثبت احوال شهرستان اهواز به خواسته تقاضای تغییر نام از علیرضا به فلسطین و نام خانوادگی از ... به ارض الاسلام، خوانده به موجب لایحه مورخ 29-11-1402 اعلام نمود: «احتراماً عطف به ابلاغیه شماره 0201305 (شماره بایگانی)؛ موضوع دعوی علیرضا ... به شماره ملی ... به تاریخ حضور 30-11-1402 ساعت ۰۹:۴۵ به طرفیت اداره ثبت احوال اهواز به خواسته تغییر نام از علیرضا به فلسطین و تغییر نام خانوادگی از ... به ارض الاسلام استحضار می رساند:

۱- با توجه به اینکه محل تنظیم سند سجلی علیرضا ... اداره ثبت احوال دزفول می باشد؛ لذا رسیدگی به تقاضای ایشان مستلزم تقدیم دادخواست به طرفیت اداره ثبت احوال دزفول می باشد چراکه مستفاد از ماده ۴ قانون ثبت احوال و نظریه مشورتی شماره ۶۳۶۵/۷ مورخ 10-10-1374 اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه؛ دفاع و پاسخگویی به دعاوی راجع به اسناد سجلی با اداره محل تنظیم سند سجلی یا صدور شناسنامه می باشد. بنابراین دعوی در اصل متوجه خوانده یعنی اداره ثبت احوال اهواز نمی باشد. بنابراین تقاضای صدور قرار رد دعوی خواهان وفق بند ۴ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ آیین دادرسی مدنی از محضرتان مورد استدعاست.

۲- در مورد تغییر نام:

موارد تغییر نام در تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون ثبت احوال احصاء شده است که عبارتند از: اسامی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی است- اسامی زننده و مستهجن؛- اسامی خارجی؛- اسامی مغایر با جنس. همچنین برابر تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون ثبت احوال تشخیص نام های ممنوع و قابل تغییر با شورایعالی ثبت احوال است؛ که در مانحن فیه؛ نام فلسطین در سامانه نگهداری نامهای مجاز (DCU) سازمان ثبت احوال و فرهنگ نام مصوب سازمان ثبت احوال نامعتبر قلمداد می گردد؛ و ایشان مجاز به انتخاب اسامی که مورد تایید و مصوب سازمان نمی باشد نیست.

۳- والدین خواهان با اختیارات حاصله از مواد 15، 16 و 20 قانون ثبت احوال به این اداره مراجعه و با میل و رغبت نام علیرضا را برای فرزندشان انتخاب نمودند و بر این اساس شناسنامه صادر و تحویل شده است اکنون خواهان به بهانه های مختلف تقاضای تغییر نام خود را دارد.

۴- موارد تغییر نام در تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون ثبت احوال احصاء شده است که عبارتند از:

اسامی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی است- اسامی زننده و مستهجن؛- اسامی خارجی؛- اسامی مغایر با جنس. همچنین برابر تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون ثبت احوال تشخیص نامهای ممنوع و قابل تغییر با شورایعالی ثبت احوال است لذا چنانچه اسمی برابر دستورالعمل و بخشنامه های سازمان ثبت احوال قابل تغییر باشد؛ این سازمان راساً اقدام می نماید.

۵- واژه ی علیرضا از اسامی رایج و رسمی سازمان ثبت احوال بوده که علاوه بر اینکه در کتاب فرهنگ نام و نام گزینی ایرانیان مصوب سازمان ثبت احوال به ثبت رسیده است؛ در فرهنگ تشیع و مذهبی نام علی و ترکیبات آن یک نام مقدس و منسوب به امام اول شیعیان و مسلمانان از جایگاه و احترام خاصی برخوردار می باشد؛ می بایست شان و جایگاه این نام محفوظ داشته شود و نباید با امیال شخصی با تغییر این نام اسائه حرمت و ادب به مقدسات صورت گیرد و با امعان نظر به بخشنامه ۱۰۰۹۱۶/۱ مورخ 13-12-1398 سازمان ثبت احوال مبنی بر تجدیدنظر خواهی نسبت به آرا تغییر نام های مذهبی بدلیل اهمیت گسترش و تقویت باورهای اسلامی و پیشگیری از هرگونه تغییر نگرش در عقاید دینی و مذهبی و فرهنگ عمومی جامعه تقاضای رد دعوی خواهان را دارم. علیهذا با توجه به اینکه انتخاب نام مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت احوال حق اعلام کننده است که والدین ایشان از حق قانونی خود استفاده و نامی مناسب برای فرزندشان انتخاب نموده اند. از سویی دیگر نام وسیله تمییز افراد جامعه می باشد و افراد با این نام منشاء حقوق، تعهدات و الزامات قانونی قرار می گیرند، با استناد به مواد ۹۹۹ و ۱۲۸۷ قانون مدنی که اسناد سجل احوال را در زمره اسناد رسمی دولت دانسته و نظر به مواد 992 الی 1001 همین قانون سند سجلی مبین هویت شخصیت حقوقی و اجتماعی افراد جامعه می باشد و نام و نام خانوادگی از اوصاف وابسته به شخص و مبین شخصیت حقوقی واحدی است و از عوامل ممیزه ی افراد در اجتماع می باشد و بدین جهت حین انتخاب نام کوچک تناسب با فرهنگ، ملیت و دین در قانون موضوعه مربوطه مورد ملاحظه واقع شده است لهذا اسامی مخصوصی به جهت اناث و ذکور تعیین و طبق ضوابط انتخاب می گردد و صرف اینکه شخص تقاضای تغییر نماید و اشتهار به نامی داشته باشد؛ دلیلی برای تغییر و تخدیش اسناد رسمی دولت نمی باشد. النهایه با التفات به شرح فوق و برای جلوگیری از تغییر و تخدیش اسناد سجلی دولت تقاضای رد دعوی و محکومیت ایشان را دارد.

6- اما در مورد بخش دوم خواسته یعنی تغییر نام خانوادگی: بموجب ماده ۴۰ قانون ثبت احوال و تبصره ذیل آن "تغییر نام خانوادگی (کلاً و یا جزئا) با تصویب سازمان ثبت احوال کشور خواهد بود و موارد تغییر نام خانوادگی مطابق آیین نامه اجرایی این قانون می باشد." در راستای اجرای این ماده شورای عالی ثبت احوال (موضوع ماده 2 قانون ثبت احوال) دستورالعمل مربوط به نام خانوادگی را تصویب و ریاست محترم سازمان ثبت احوال هم مالاً دستورالعمل مذکور را طی شماره ۵۴/ش/ع مورخ 05-08-1380 جهت اجرا به ادارات ثبت احوال ابلاغ نموده است. با عنایت به تبصره ماده ۴۱ قانون ثبت احوال نام خانوادگی فرزند همان نام خانوادگی پدر می باشد. لذا چنانچه ایشان خواهان نام خانوادگی ارض الاسلام می باشد می بایست پدر یا جد پدری اش دارای نام خانوادگی ارض الاسلام باشد که در مانحن فیه چنین شرایطی وجود ندارد و از طرفی با توجه به اینکه یکی از شرایط تغییر نام خانوادگی نامناسب بودن و مستهجن بودن آن و انتخاب نام خانوادگی مناسب و مورد تایید سازمان ثبت احوال است و درخواست تغییر نام خانوادگی ایشان هیچ کدام از شرایط فوق را ندارد علی ایحال رسیدگی به موضوع طبق ماده ۴۰ قانون ثبت احوال در صلاحیت سازمان ثبت احوال خواهد بود و در این خصوص طرح دعوی در محاکم قضایی موضوعیت ندارد که رای شماره ۳/۷۲۱ مورخ 28-11-1372 شعبه سوم دیوانعالی کشور که مرجع صالح جهت تغییر نام خانوادگی را سازمان ثبت احوال دانسته نیز موید همین مسئله می باشد. ایشان می تواند به اداره ثبت احوال محل سکونت مراجعه و درخواست اصلاح و یا تغییر نام خانوادگی نماید که پس از بررسی چنانچه برابر مقررات و دستورالعمل ها قابل اجرا باشد؛ اعمال می گردد. النهایه با امعان نظر به اهمیت حفظ اعتبار و جلوگیری از تزلزل اسناد هویتی که باعث حفظ نظم و گسترش عدالت اجتماعی در سطح جامعه خواهد بود و اینکه پس از تنظیم سند سجلی تغییر مندرجات و یا ابطال آن منوط به اراده افراد نبوده و نیاز به دلیل و مستمسک قانونی دارد که ضرورت تغییر و یا ابطال را ایجاب نماید. لذا با التفات به شرح فوق برابر ماده ۴۰ قانون ثبت احوال تغییر نام خانوادگی وفق مقررات خاص از وظایف سازمان ثبت احوال بوده؛ مستند به بند ۱ از ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی و نظر به ماده ۸۹ همین قانون تقاضای رد دعوی و صدور حکم شایسته را تمنا دارد.»

با توجه به محتویات پرونده دلیل خواهان برای تغییر نام به فلسطین اگرچه در حمایت از این کشور و مردم مظلوم آن می باشد لیکن حفظ اعتبار اسناد سجلی در جلوگیری از تزلزل آنها در زمره موارد مربوط به نظم عمومی بوده و صرف احساسات انسان دوستانه نمی تواند توجیهی برای تغییر نام باشد و از طرفی دفاعیات خوانده نیز موجه است و نام علیرضا جز اسامی مصطلح و موجه بوده و لذا خواسته خواهان ثابت نیست و دادگاه به استناد ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر می نماید و اما در مورد بخش دوم خواسته مبنی بر تغییر نام خانوادگی از ... به ارض الاسلام با عنایت به اینکه رسیدگی به موضوع طبق ماده ۴۰ قانون ثبت احوال در صلاحیت سازمان ثبت احوال است بنابراین دادگاه به استناد ماده قانونی مزبور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت اداره ثبت احوال شهرستان اهواز صادر می نماید رای صادره در قسمت حکم بطلان دعوی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود و در مورد بخش دوم مبنی بر عدم صلاحیت دفتر در راستای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شود.

رئیس شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی تهران

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.


امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل