نمونه رای مطالبه خسارت تاخیر تادیه از خسارت

رای مطالبه خسارت از خسارت
23 آبان 1402 0 1087
نمونه رای مطالبه خسارت تاخیر تادیه از خسارت

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مطالبه خسارت تاخیر تادیه از خسارت برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، مطالبه خسارت تاخیر تادیه، رای مطالبه خسارت تاخیر تادیه از خسارت

مطلب مرتبط: نحوه مطالبه خسارت تاخیر تادیه از وزارتخانه ها و موسسات دولتی

چکیده رای مطالبه خسارت تاخیر تادیه از خسارت

چنانچه اصل محکوم به از نوع خسارت باشد، خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی قابل مطالبه است و دعوی مطالبه خسارت تاخیر تادیه پیش از آن، محکوم به بطلان است چراکه با عدم قطعیت رای دین بر ذمه محکوم علیه مستقر نبوده و برآورد موضوع نیازمند کارشناسی می باشد. لذا با قطعیت رای دادگاه، دین بروز خارجی پیدا کرده و تعیین یافته است.

مطلب مرتبط: شرایط دریافت خسارت تاخیر تادیه

رای دادگاه نخستین

دادنامه شماره: ۱۴۰۱۶۸۳۹۰۰۱۹۰۰۶۲۸۸ تاریخ تنظیم: 24-12-1401

در خصوص دعوی خانم مهین ... با وکالت خانم پریسا ... و آقای علیرضا ... به طرفیت آقای محمود ... و آقای مسعود ... به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری مقوم به ۲۱۰ میلیون ریال از تاریخ 21-12-1379 لغایت اجرای حکم شعبه یکم دادگاه عمومی تهران به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل، وکلای خواهان در دادخواست تقدیمی بیان داشته است: «... به استحضار می رساند خواندگان دعوا به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۶۸۳۹۰۰۱۰۴۷۱۸۴۷ مورخ 27-07-1401 صادره از شعبه یکم دادگاه عمومی تهران محکوم به پرداخت مبلغ ۱۶۴/۷۷۷/۵۴۶ تومان (به تساوی) بابت اجرت المثل ایام تصرف یک باب مغازه جز پلاک ثبتی ۲۱۵۶ بخش ۸ تهران واقع در محله پاچنار از تاریخ 21-12-1379 لغایت 27-02-1401 گردیده اند. (مبلغ اجرت المثل ایام تصرف از سوی کارشناس رسمی دادگستری تعیین و دادگاه آن را مورد حکم قرار داد.) از آنجایی که در طول سال های یاد شده ملک در تصرف خواندگان بوده و این تصرف محرز و اجرت المثل آن معین می باشد به استناد مقررات قانونی از جمله ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی بدواً ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری جهت تعیین خسارت تاخیر مبلغ یاد شده بر اساس سال های تصرف و مبالغ مربوط به هر سال به لحاظ فنی و تخصصی بودن موضوع و نهایتاً رسیدگی و صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه مبلغ یاد شده به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مورد استدعا می باشد. ضمناً با توجه به اینکه تعیین خسارت تاخیر مستلزم جلب نظر کارشناس دادگستری رسمی بوده و در حال حاضر مشخص نمی باشد لذا خواسته دعوی فعلاً و از حیث هزینه دادرسی به مبلغ ۲۱۰ میلیون ریال تقویم گردیده و بر این دادرسی گواهی ابلاغی که از شعبه یکم دادگاه عمومی تهران اخذ گردیده و به پیوست تقدیم می گردد دادنامه یاد شده به آقای محمود ... در تاریخ 27-07-1401 به سامانه ابلاغ ارسال و توسط ایشان مشاهده گردیده است. همچنین دادنامه در تاریخ 27-07-1401 به آقای حسن ... (وکیل آقای مسعود ...) ابلاغ و توسط ایشان مشاهده شده است. (لازم به توضیح است که به وکالت ایشان در سطر اول دادنامه نیز اشاره شده است.) بنابراین ادعای عدم ابلاغ دادنامه با توجه به مستندات، مطابق با واقع نیست. همچنین گواهی قطعیت دادنامه یاد شده صادره به شماره ۱۴۰۱۶۸۹۹۰۰۶۱۷۵۰۰۰۷ مورخ 02-12-1401 به پیوست ایفاد می گردد ...» با توجه به مراتب فوق و گواهی قطعیت صادره در مورد دادنامه استنادی از نظر دادگاه خواسته خواهان از تاریخ ابلاغ دادنامه مستند دعوی (۱۴۰۱ - ۱۸۹۴۷) ثابت است و دادگاه به استناد مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی خواندگان را متضامناً به پرداخت خسارت تاخیر تادیه در مورد مبلغ ۱/۶۴۷/۷۷۵/۴۶۰ ریال از تاریخ ابلاغ دادنامه (27-07-1401) تا زمان پرداخت طبق شاخص تورمی اعلامی بانک مرکزی و نیز پرداخت ۲۳۹۹۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و شش میلیون ریال بابت حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی در حق خواهان محکوم می نماید و اما در مورد مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 21-12-1379 لغایت 27-07-1401 با توجه به اینکه احراز اصل خواسته نیازمند بررسی و کارشناسی بوده و قبل از صدور ابلاغ رای خسارت تاخیر مزبور تحقق نمی یابد و دادگاه به استناد ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۵ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی

مطلب مرتبط: نمونه رای مطالبه خسارت تاخیر تادیه از ارز خارجی

رای دادگاه تجدیدنظر

دادنامه شماره: 140268390009942636

تجدیدنظر خواهی متقابل خانم مهین ... و آقای محمود ... به طرفیت یکدیگر و آقای مسعود ... شماره ۶۲۸۸-۱۴۰۱/۱۲/۲۴ شعبه ۱۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن محکومیت خواندگان نخست (آقایان محمود و مسعود هر دو) به پرداخت خسارت تاخیر تادیه مبلغ محکومیت در دادنامه استنادی بابت پرداخت اجرت المثل از تاریخ ابلاغ دادنامه قطعی متضامناً صادر شد و همچنین به تاریخ قبل از آن حکم به بطلان دعوی صادر شده با عنایت به محتویات پرونده و صرف نظر از اینکه خسارت تاخیر در مورد دین و از نوع وجه رایج مصداق دارد در ما نحن فیه از تاریخ قطعیت محکومیت اجرت المثل و ابلاغ به محکوم علیهما دین تلقی و از آن تاریخ به بعد خسارت تاخیر تادیه قابلیت مطالبه دارد و همچنین محکومیت تضامنی بر خلاف اصل واصل بر مسئولیت نسبی اشخاص و ضمن اصلاح به محکومیت بمیزان قدرالسهم خواندگان نخستین در بقیه موارد تجدیدنظر خواهی با هیچ یک از جهات مقرر ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد و دادنامه تجدیدنظر خواسته نیز در بردارنده منقصت شکلی یا ماهوی مستوجب نقض نمی باشد، دادگاه باستناد ماده ۳۵۸ همان قانون تجدیدنظر خواهی را رد و دادنامه مذکور را تائید می نماید. این رای قطعی است.

قضات شعبه 44 دادگاه تجددینظر استان تهران

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.


امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل