نحوه مزایده اموال منقول در اجرای احکام دادگاه

23 مهر 1399 0 470
نحوه مزایده اموال منقول در اجرای احکام دادگاه

مزایده اموال منقول در دادگاه

در زمانی که حکمی صادر و قطعی میگردد، پرونده جهت اجرای حکم، به اجرای احکام ارسال می شود. در مورد زمان مزایده اموال منقول در اجرای احکام، معمولا رویه به اینصورت است که در صورتی که توافقی میان طرفین وجود داشته باشد، دادورز اجرای احکام مطابق با همان توافق عمل می نماید، در غیر اینصورت دادورز اجرای احکام، زمان اجرای حکم را تعیین می نماید.

در وهله اول آگهی مزایده منتشر میگردد که می بایست حاوی مطالب ذیل باشد:

  1. نوشتن دقیق و همراه با جزئیات مال منقولی که مورد مزایده قرار گرفته است.
  2. ذکر تاریخ دقیق و زمان و محل برگزاری مزایده
  3. ذکر مشخصات دقیق قیمت پایه مال منقول مورد مزایده

نکته قابل ذکر این است که اگر میان زمان اعلام نظر کارشناس رسمی دادگستری در مورد ارزش مال مورد مزایده و انجام مزایده، فاصله زمانی طولانی سپری شود، می بایست مجدداً کارشناسی صورت گیرد چرا که بدلیل نوسانات قیمتی، نظر کارشناس از زمان صدور حداکثر تا ٦ ماه معتبر می باشد.

زمان فروش مال منقول باید به گونه ای در روزنامه چاپ شود که فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش بیشتر از یک ماه و کمتر از ده روز نباشد.

ماده ١١٨ قانون اجرای احکام مدنی مقرر نموده است:

"آگهی فروش باید در یکی از روزنامه های محلی یک نوبت منتشر شود."

ناگفته نماند که هر یک از طرفین می توانند درخواست انتشار آگهی در روزنامه کثیر الانتشار را نمایند. هم چنین اگر روزنامه محلی وجود نداشته باشد یا ارزش مال بیست هزار تومان باشد، در این شرایط بجای نشر آگهی در روزنامه محلی، الصاق آگهی در محل انجام می گیرد.

ماده ١٢٣ قانون اجرای احکام مدنی مقرر نموده است:

"آگهی باید علاوه بر انتشار در قسمت اجرا و محل فروش هم الصاق شود."

مطلب مرتبط: نحوه ابطال مزایده در دادگاه به چه صورت می باشد؟

نحوه فروش مال منقول در روز مزایده

فروش با حضور دادورز (‌مامور اجرا) و نماینده دادسرا به عمل می‌آید و صورت مجلس فروش به امضاء آن‌ها می‌رسد. (ماده ١٢٥ قانون اجرای احکام مدنی)

در روز مزایده کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد می دهد، می بایست مطابق با نظر دادورز اجرای احکام، ده درصد مبلغ مورد معامله را فی المجلس پرداخت نماید و الباقی آن را ظرف یک ماه پرداخت بنماید. اگر ظرف یک ماه مقرر، خریدار الباقی مبلغ را پرداخت نکند، تمامی هزینه های نشر آگهی از مبلغ پرداختی کسر میگردد و الباقی به صندوق دادگستری واریز می شود. نکته مهم این است که تحویل مال به خریدار مستلزم پرداخت کل مبلغ می باشد.

ماده ١٤١ قانون اجرای احکام مدنی مقرر نموده است:

"پس از انجام مزایده صورت مجلس تنظیم و در آن نام و نام خانوادگی مالک و خریدار و خصوصیات ملک و قیمتی که به فروش رسیده ‌نوشته می‌شود و به ضمیمه پرونده اجرایی به دادگاهی که قسمت اجرای آن دادگاه اقدام به فروش کرده است تسلیم می‌گردد."

حال در فرضی که هیچ گونه خریداری جهت مزایده حاضر نگردد، سه راه متصور می باشد:

راه اول)

طلبکار (محکوم له) یک مال دیگر معرفی نماید و مال معرفی شده قبلی آزاد گردد.

راه دوم)

طلبکار تقاضای تجدید مزایده را نماید اما لازم است که تمامی هزینه های نشر آگهی را متقبل شود.

راه سوم)

طلبکار (محکوم له) مال مورد مزایده را به قیمت پایه قبول نماید.

ماده ١٣١ قانون اجرای احکام مدنی در مورد فرض فوق الذکر چنین مقرر نموده است:

"هرگاه مالی که مزایده از آن شروع میشود خریدار نداشته باشد محکوم له میتواند مال دیگری از محکوم علیه معرفی و تقاضای توقیف و مزایده آن را بنماید یا معادل طلب خود از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند یا تقاضای تجدید مزایده مال توقیف شده را بنماید و در صورت اخیر مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت و هزینه آگهی مجدد به عهده محکوم ‌له می باشد. و هرگاه طلبکاران متعدد باشند رای اکثریت آنها از حیث مبلغ طلب برای تجدید آگهی مزایده مناط اعتبار است."

نکته قابل توجه این است که اموال مشاع نیز می توانند در مزایده به فروش رسانیده شوند اما لازم است که در آگهی مزایده فروش مال مشاع، به مشاع بودن مال و اینکه سهم مشاعی بفروش میرسد، اشاره گردد.

 
نحوه شکایت از انجام مزایده

ظرف یک هفته از انجام مزایده، میتوان نسبت به آن اعتراض نمود و بعد از گذشت این مهلت در صورت عدم اعتراض، مال به خریدار تحویل داده می شود. در صورت اعتراض، تا پایان مشخص شدن شکایت، مال به خریدار تحویل داده نمی شود.

 
موارد تجدید مزایده

ماده ١٣٦ قانون اجرای احکام مدنی مقرر نموده است:

"در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می‌شود:

  1. هرگاه فروش در غیر روز و ساعت معین یا در غیر محلی که به موجب آگهی تعیین گردیده به عمل آید.
  2. هرگاه کسی را بدون جهت قانونی مانع از خرید شوند و یا بالاترین قیمتی را که خواسته است رد نماید.
  3. در صورتی که مزایده بدون حضور نماینده دادسرا باشد.
  4. در صورتی که خریدار طبق ماده ۱۲۷ ممنوع از خرید بوده باشد.

‌شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده در موارد مذکور ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه داده می‌شود و قبل از انقضای مهلت مذکور یا قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه (‌در صورت وصول شکایت) مال به خریدار تسلیم نخواهد شد."

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره

افزودن دیدگاه

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.