نمونه رای حدود اختیار وکیل در انتقال مبیع به پایین تر از قیمت روز

15 بهمن 1401 0 77
نمونه رای حدود اختیار وکیل در انتقال مبیع به پایین تر از قیمت روز

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای حدود اختیار وکیل در انتقال مبیع به پایین تر از قیمت روز برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: حدود اختیار وکیل در انتقال مبیع، مطالبه قیمت روز معامله، حساب دوران وکالت، مطالبه مبلغ مندرج در سند رسمی انتقال، مطالبه بهای روز ملک، ماده 668 قانون مدنی، رای حدود اختیار وکیل در انتقال مبیع به پایین تر از قیمت روز

چکیده رای حدود اختیار وکیل در انتقال مبیع به پایین تر از قیمت روز

چنانچه خواهان وکالت نقل و انتقال ملکی را به خوانده داده باشد و در آن شرط شده باشد که وکیل میتواند آن را به هر فردی و به هر مبلغی مورد معامله قرار دهد، موکل می تواند صرفاً مبلغ مندرج در سند رسمی انتقال را مطالبه کند نه قیمت واقعی به نرخ روز ملک را.

بیشتر بخوانید: نحوه مطالبه طلب در دادگاه حقوقی به چه صورت است؟

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان خانم ... با وکالت آقای ... به طرفیت خوانده آقای ... با وکالت آقای ... به خواسته مطالبه قیمت روز معامله سه دانگ پلاک ثبتی 1632 فرعی از 6933 اصلی بخش 2 تهران مقوم به 51/000/000 ریال با جلب نظر کارشناس و خسارت تاخیر تادیه و خسارات دادرسی بدین توضیح که خواهان مالک رسمی تمامی عرصه و اعیان شش دانگ یک باب ساختمان به پلاک ثبتی مذکور بوده که وکالت نامه ای در خصوص پلاک فوق به خوانده تفویض و در همان سال با فاصله 14 روز سه دانگ مشاع از ملک به نام خود منتقل می نماید، ولی ثمنی را پرداخت نمی نماید که در جلسه دادرسی وکیل خوانده دفاع نمودند در واقع شرکت ... مربوطه به سه نفر از جمله طرفین دعوی و آقای ... بوده که سهم خواهان 5/12 و سهم خوانده 50 و سهم آقای ... 5/37 درصد از 100 درصد (سهام) بوده است. ملک با پول مشترک شرکت تهیه ولی سند به نام خواهان تنظیم می شود نامه های رد و بدل شده که با امضای هر سه نفر و با شخص خواهان رسیده است که همگی حکایت از خرید ملک برای سه نفر به میزان مذکور بوده که سهم خوانده نیز 50 درصد (سه دانگ) است از جمله اینکه اجاره بها و ... را نیز بین سه نفر به میزان سهامشان تقسیم کردند که به امضای خواهان رسیده است. فلذا دادگاه با عنایت به مراتب مذکور و قرینه وکالت سه دانگ به خوانده که دقیقاً به میزان سهم وی بوده و اینکه از سال 78 تاکنون نیز در این خصوص دعوی مطرح نشده است، دادگاه دعوی مطروحه را غیر وارد تشخیص و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید، حکم صادر شده حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی تهران

بیشتر بخوانید: نمونه رای خواهان در طرح دعوا توسط وکیل

رای دادگاه تجدیدنظر

دادنامه شماره: 9109970222800749 تاریخ دادنامه: 28-06-1391

در خصوص تجدیدنظر خواهی خانم ... با وکالت آقای ... به طرفیت آقای ... با وکالت آقای ... نسبت به دادنامه شماره 362-22-04-1390 شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بطلان دعوی خواهان به خواسته مطالبه قیمت روز [مورد] معامله [مشتمل بر] 3 دانگ پلاک ثبتی 1632 فرعی از 6933 اصلی بخش 2 تهران صادر گردیده است، نظر به اینکه خانم ... در زمان تنظیم وکالت نامه رسمی شماره 22149-13-05-1378 دفترخانه 180 تهران مالک رسمی پلاک ثبتی مورد خواسته بوده اند و مطابق ماده 22 قانون ثبت، ادارات و محاکم کسی را مالک می شناسد که نام وی در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد، لذا با احراز مالکیت رسمی خواهان در زمان تنظیم وکالت نامه رسمی مشارالیها مستحق دریافت حساب دوران وکالت از وکیل مطابق ماده 668 قانون مدنی می باشد ولیکن با توجه به متن وکالت نامه رسمی استنادی که در آن قید شده است به هر مبلغ و قید و شرط و به هر شخصی که وکیل صلاح و مقتضی بداند لذا استحقاق موکل فقط در حد مبلغ قید شده در سند رسمی انتقال ملک یعنی سند شماره 22444-27-05-1378 دفترخانه 180 تهران که مبلغ مورد معامله 81/638/900 ریال قید شده است، احراز می گردد که وکیل به وکالت از خواهان مبادرت به انتقال ملک مورد خواسته به خود نموده است، علی هذا بنا به مراتب فوق و مستنداً به مواد 358 و 198 از قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 668 قانون مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته در حدود مبلغ مارالذکر نقض و حکم بر محکومیت تجدیدنظر خوانده به پرداخت مبلغ 81/638/900 ریال بهای 3 دانگ ملک مورد خواسته بر اساس قیمت مذکور در سند رسمی انتقال شماره 22444-27-05-1378 دفترخانه 180 تهران و در اجرای مواد 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی، به پرداخت خسارت دادرسی مراحل بدوی و تجدیدنظر شامل هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه مبلغ مذکور از تاریخ تقدیم دادخواست 01-12-1389 لغایت زمان پرداخت آن بر اساس نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی که در مرحله اجرای حکم مورد محاسبه قرار می گیرد در حق تجدیدنظر خواه صادر و اعلام می گردد و نسبت به مازاد بر مبلغ فوق (مطالبه بهای روز ملک) با این استدلال که به لحاظ شرط مذکور در وکالت نامه که به ‌هر مبلغ و قید و شرط لذا خواهان استحقاق دریافت مبلغ بیشتری و از جمله قیمت روز بهای خواسته را ندارد و دادنامه تجدیدنظر خواسته نسبت به مازاد مبلغ مورد حکم به شرح فوق با استناد به ماده 358 از قانون مرقوم و ضمن رد تجدیدنظر خواهی تایید می گردد. این رای قطعی است.

رئیس شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره

افزودن دیدگاه

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.