بدی را با عدالت پاسخ دهيد، مهربانی را با مهربانی. كنفوسيوس دادگاهی بالاتر از دادگاه‌های عدل وجود دارد و آن دادگاه وجدان است. مهاتما گاندی تا زمانی كه توده مردم برای بهبود حال يكديگر احساس مسئوليت نكنند، عدالت اجتماعی تحقق نمی يابد. هلن كلر
لوگوی عدالت سرا

نمونه رای خواهان در طرح دعوا توسط وکیل

نمونه رای حقوقی

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای خواهان در طرح دعوا توسط وکیل برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: طرح دعوا به صورت وکالتی، نحوه صحیح طرح دعوا در خرید وکالتی ملک، خواهان در طرح دعوا توسط وکیل، رای خواهان در طرح دعوا

 

چکیده رای خواهان در طرح دعوا

چنانچه شخصی ملکی را اصطلاحاً بصورت وکالتی خریداری نماید، وی مکلف است در هنگام طرح دعوی در رابطه با آن ملک، نام موکل را در دادخواست، بعنوان خواهان، قید نموده و بصورت وکالتی از طرف او طرح دعوی نماید و اگر دعوی را بنام خود مطرح نماید، بعلت ذینفع نبودن، دعوی او منتج به قرار رد دعوی می‌شود.

مطلب مرتبط: طرح ایرادات و موانع رسیدگی به دعوا از سوی خوانده

رای بدوی

در خصوص دعوی آقای ع.ر. وکالتاً از طرف ح.ج.الف. فرزند الف. با وکالت آقای ر.ب. و … به طرفیت شهرداری منطقه … تهران به خواسته صدور حکم به الزام خوانده به پرداخت قیمت روز پلاک ثبتی … فرعی از … اصلی واقع در بخش ۱۲ تهران با جلب نظر کارشناس و خسارت دادرسی به علت تصرف ملک فوق توسط خوانده و تبدیل آن به فضای سبز، با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده و اظهارات طرفین دادگاه ضمن احراز مالکیت خواهان نسبت به پلاک ثبتی یاد شده، حسب پاسخ استعلام ثبتی به عمل آمده از ثبت جنوب شرق تهران به شماره ۱۵۵۹۷ مورخه ۱۵/۰۵/۱۳۹۳، مطابق تبصره یک و دو ماده واحده قانون نحوه تقدیم ابنیه، املاک و اراضی واقع در طرح شهرداریها مصوب سال ۱۳۷۰، جهت بررسی صحت و سقم ادعای خواهان و تعیین بهای روز ملک، موضوع را به هیأت سه نفره کارشناسان (۱- کارشناس منتخب شهرداری ۲- کارشناس منتخب مالک ۳- کارشناس منتخب دادگاه) ارجاع و کارشناسان منتخب پس از مطالعه پرونده و معاینه محل به اتفاق طی نظریه مورخه ۳۰/۰۶/۱۳۹۳ ضمن تأیید ادعای خواهان و تصرف ملک موصوف توسط شهرداری و تبدیل آن به فضای سبز، بهای عادله قطعه زمین مورد اشاره را به مبلغ سه میلیارد و پانصد و پنجاه میلیون ریال (۳/۵۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال) برآورد و اعلام نموده و با توجه به قطعی بودن و غیر قابل اعتراض بودن نظریه کارشناسان فوق‌الذکر و دفاع غیر موجه خوانده، دعوی مطروحه وارد و ثابت تشخیص و مستنداً به مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده واحده قانون نحوه تقدیم ابنیه، املاک و اراضی واقع در طرح شهرداریها مصوب سال ۱۳۷۰، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۳/۵۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بهای روز ملک موضوع خواسته و مبلغ ۹/۰۰۰/۰۰۰ ریال هزینه دادرسی (تمبر کارشناسی) و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد و وکیل خواهان مکلف است بعد از قطعیت دادنامه و قبل از صدور اجرائیه نسبت به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی (تمبر) اقدام نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر خواهی است.

رئیس شعبه ۱۴۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران – رضایی فر

بیشتر بخوانید: قرار سقوط دعوا و اعتبار امر قضاوت شده 

رای دادگاه تجدیدنظر

تجدیدنظر خواهی شهرداری منطقه … تهران به ‌طرفیت تجدیدنظر خوانده نسبت به دادنامه شماره ۷۰۷ مورخ ۱۲/۰۷/۱۳۹۳ صادره از شعبه ۱۴۸ دادگاه عمومی تهران که بموجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظر خواه به پرداخت بهای یک قطعه زمین به نفع آقای ع.ر. که به ‌وکالت از طرف مالک رسمی (آقای ح.ج.الف) طرح دعوا نموده که به ‌جهت مغایرت دادنامه یاد شده با مقررات قانونی وارد و موجه می‌باشد. زیرا پاسخ استعلام ثبتی مضبوط در پرونده، حکایت از مالکیت آقای ح.ج.الف. دارد، بر فرض صحت وکالت اعطایی از ایشان به آقای ع.ر. می‌بایست به نام مالک رسمی مذکور (ح.ج.الف.) طرح دعوی گردیده و آقای ع.ر. در دعوی مطروحه ذینفع نمی‌باشد. بر همین اساس به تجویز ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن نقض دادنامه صادره مستنداً به بند ۱۰ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون مرقوم، قرار رد دعوا صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

خشنودی – امیری

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن