نمونه رای رد ابطال سند رسمی

26 دی 1400 0 156
نمونه رای رد ابطال سند رسمی

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای رد ابطال سند رسمی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: اعلام بطلان معامله، ابطال تقسیم نامه، ماده 311 قانون مدنی، ابطال سند رسمی، ابطال مبایعه نامه، استرداد عین به مالک، معامله فضولی، ماده 308 قانون مدنی، تلف حکمی، رای رد ابطال سند رسمی

مطلب مرتبط: تایید بطلان معامله فضولی

چکیده رای رد ابطال سند رسمی

در دادنامه حاضر، ابتدا طی یک معامله فضولی ملک کلنگی به شخص خریدار فروخته می شود و بعد از آن چند معامله دیگر نیز صورت می پذیرد تا در نهایت ملک کلنگی به یک آپارتمان 10 واحدی تبدیل می‌شود که همه خریداران به موجب سند رسمی مالک هر یک از واحدها هستند. بعد از چندین سال مورث اصیل (مالک اولیه) دادخواست تقاضای ابطال کلیه اسناد رسمی و ابطال مبایعه نامه را به دادگاه تقدیم می نماید. دادگاه با امعان نظر به اینکه هرچند شخص فضول به موجب دادنامه مرتکب اقدامات مجرمانه شده و مجرم شناخته می شود و مطابق مواد 308 و 311 قانون مدنی غاصب مکلف به استرداد عین به مالک است، اما تغییر ماهیت عین موضوع معامله از ملک کلنگی به آپارتمان 10 واحدی را از مصادیق تلف حکمی دانسته است.

بیشتر بخوانید: نمونه رای اقاله معامله فضولی و استرداد لاشه چک

رای دادگاه

در ارتباط با دادخواست تقدیمی آقای ... به وکالت آقای ... به طرفیت 1. ... 2. ... 3. ...، وکیل خواهان در تشریح عرض حال تقدیمی و نیز در جلسه مورخ 01/09/1399 اشعار داشته ((شخصی به هویت الف در سال 1376 با جعل اسناد متعلق به مورث موکل، ملک کلنگی متعلق به آنان را به آقایان 1. ... و 2. ... می فروشد. در واقع الف عکس خود را بر روی شناسنامه متعلق به مورث موکل می زند و اقدام به انتقال ملک به دو نفر می نماید و ابتدا مبایعه نامه تنظیم می شود مابین آنان و پس از آن سند رسمی به نام دو نفر تنظیم می شود. متعاقب آن دو نفر نیز به فرزندان خود انتقال می دهند و فرزندان آن دو نفر نیز به اشخاص دیگری واگذار می کنند. در حال حاضر ملک کلنگی تبدیل شده به 10 واحد و 10 نفر مالک دارد. شکایت کیفری علیه متهم مطرح می شود و جعل احراز می شود و حکم محکومیت نیز صادر می شود و دو نفر که مشارکت داشته اند با الف نیز محکوم می شوند و خود الف به جهت آنکه فوت می کند تعقیب وی متوقف می شود تقاضای صدور حکم دارم.)) این دادرسی با مداقه و امعان نظر در جامع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه در اظهارات ماخوذه از وکیل خواهان به شرح صورتجلسه مورخ 01/09/1399 و توجهاً به نتیجه استعلامات ثبتی بعمل آمده خواسته را موجه و قابل اجابت ندانسته چراکه موضوع از مصادیق تلف حکمی بوده و هرچند حسب دادنامه شماره 452 مورخ 10/05/1384 صادره از شعبه محترم 1044 دادگاه تهران اقدامات مجرمانه آقای الف و 2 فرد دیگر که با وی مشارکت داشته اند محرز و مسلم می باشد و هرچند اقدامات صورت گرفته بدون رضایت مالک و به نحو فضولی تحقق یافته که مطابق احکام غصب و حسب مواد 308 و 311 از قانون مدنی غاصب و در حکم غاصب مکلف به استرداد عین به مالک می باشد لکن این فرض به عقیده این دادگاه ناظر بر زمانی بوده که عین موضوع معامله به همان کیفیت سابق باقی مانده می باشد حال آنکه در مانحن فیه ملک متعلق به مورث خواهان ملکی کلنگی بوده و ماهیت عین تغییر یافته و تبدیل به آپارتمان 10 واحدی که دارای مالکین متعدد می باشد گردیده است. لهذا نظر به مراتب موصوف مستنداً به مواد 194 و 197 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی مطروحه صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان است.

دادرس شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی تهران

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره

افزودن دیدگاه

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.