نمونه قرارداد اجاره واحد تجاری

21 مرداد 1400 0 161
نمونه قرارداد اجاره واحد تجاری

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه قرارداد اجاره واحد تجاری برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم این نوع قرارداد آشنا شوید.

بیشتر بخوانید: نمونه قرارداد خرید و فروش سرقفلی

قرارداد اجاره واحد تجاری

قرارداد اجاره حاضر بر اساس مراضات حاصله، فیمابین طرفین قرارداد به شرح زیر و با لحاظ شرایط و تعهدات آتی الذكر منعقد گردید و به امضاء طرفین رسید و متعاقدین به نحو الزام آور متعهد و مکلف به اجرای کلیه مفاد آن گردیدند:

ماده 1) طرفین قرارداد

الف- موجرین:

1. خانم/ آقای ........................ فرزند ........................ به شماره شناسنامه .......... صادره از ................ شماره ملی ........................ متولد ......... به نشانی: ........................................................................ کد پستی .......................... نسبت به .... دانگ مشاع.

2. خانم/ آقای ........................ فرزند ........................ به شماره شناسنامه .......... صادره از ................ شماره ملی ........................ متولد ......... به نشانی: ........................................................................ کد پستی .......................... نسبت به .... دانگ مشاع.

3. خانم/ آقای ........................ فرزند ........................ به شماره شناسنامه .......... صادره از ................ شماره ملی ........................ متولد ......... به نشانی: ........................................................................ کد پستی .......................... وکالتاً از سوی مالکین فوق الذکر مطابق با وکالت نامه های شماره ....... و ....... مورخ ................... تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره ...... و ...... تهران.

با توجه به تعدد موجرین، هر یک از موجرین در خصوص تعهدات و تضمینات مندرج در این قرارداد منفرداً و یا مجتمعاً و متضامناً مسئول می باشند.

ب- مستاجر:

شرکت/ بانک ................ (سهامی ...) ثبت شده به شماره ... در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران دارای شناسه ملی شماره ... و کد اقتصادی ... به نمایندگی خانم/ آقای .................. به نشانی: ......................................................... تلفن: ................... .

ماده ۲) موضوع قرارداد و مشخصات مورد اجاره

عبارت است از تملیک منافع تمامی و همگی شش دانگ یک باب واحد تجاری از پلاک ثبتی شماره فرعی ... از اصلی ... فرعی از اصلی مجزی و مفروز شده و واقع در بخش ... تهران دارای مساحت ... مترمربع و طبق سند مالکیت و شرح گزارش کارشناسی رسمی دادگستری که جزء لاینفک این قرارداد می باشد به نشانی: ......................................................... دارای کد پستی: ................. با حق استفاده از انشعاب برق: شامل برق 3 فاز 50 آمپر و آب و گاز شهری و 2 خط تلفن دایر به شماره های ................. و ................. فاقد سیستم گرمایشی و سرمایشی و کلیه متعلقات و امکانات منصوبه در عین مستاجره و با تمام ملحقات و منضمات و سایر حقوق منتسب به ملک طبق سند مالکیت و کلیه حقوق و متعلقات و امکانات منصوبه در عین مستاجره با تمام ملحقات و منضمات که به رویت طرفین رسیده است. بمنظور استفاده از محل بعنوان .................. توسط مستاجر و با استفاده مشابه توسط شرکت های تابعه ................ جهت اشتغال به کلیه خدمات ................. و سایر امور مورد نظر مستاجر می باشد.

ماده ۳) مدت اجاره

مدت اجاره ... سال کامل شمسی از تاریخ ... لغایت ... می باشد.

ماده 4) مبلغ قرارداد و مال الاجاره ماهیانه

کل مبلغ قرارداد برای تمامی مدت اجاره به ترتیب آتی الذكر و بصورت اقساط ماهانه در پایان هر ماه پس از کسر مالیات متعلقه و سایر کسور قانونی از طرف مستاجر به موجرین به موجب قبض رسید ماهیانه پرداخت خواهد شد:

سال اول: ماهانه مبلغ ... ریال (... ریال)

سال دوم: ماهانه مبلغ ... ریال (... ریال)

سال سوم: ماهانه مبلغ ... ریال (... ریال)

افزایش سالیانه (۱۵%) برای سال های دوم و سوم به شرح فوق اعمال شده است.

تبصره ۱: چنانچه بر اساس اقدامات موجرین هزینه های مصروفه به عین مستاجره از سوی مستاجر که به عهده موجرین است هرگونه طلب مستاجر از موجر اعم از اعتباری و غیر اعتباری، هرگونه پرداخت اجاره بها ملازمه با لحاظ/ کسر/ تقلیل اقلام/ هزینه های مربوطه داشته و متعاقب کسر در صورتیکه وجه/ وجوهی از اجاره بها باقی مانده باشد به حساب تعرفه شده/ به موجرین قابل پرداخت خواهد بود.

تبصره ۲: پرداخت مالیات بر اجاره بها بر عهده موجرین می باشد.

ماده 5) تعهدات طرفین و شروط قرارداد اجاره واحد تجاری

1-5- مستاجر وجهی بابت سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت به موجر پرداخت نکرده و پس از انقضای مدت اجاره، چیزی از این بابت به وی تعلق نخواهد گرفت.

2-5- مستاجر حق نصب هر تعداد تابلو مورد نیاز بانک با هر ابعاد و شکل، ایجاد حفاظ های ایمنی بر روی دربهای ورودی و پنجره ها و احداث باجه بندی مناسب و انجام دکوراسیون داخلی و حفر چاه ارت و ایجاد کانال سیستم های مخابراتی و نصب آنتن و دکل مخابراتی به اندازه و ابعاد مورد نیاز در حیاط، بام و سایر ملزومات مورد نیاز در راستای انتفاع از مورد اجاره خواهد داشت و همچنین مستاجر حق دارد تغییراتی را که متناسب امورات خود در وضع اعیان مورد اجاره تشخیص دهد به هزینه خود انجام دهد و موجر حق هرگونه ادعا، مطالبه یا اعتراضی را در این زمینه از خود سلب و اسقاط نمود، مشروط بر اینکه مستاجر هزینه های تغییرات انجام شده را از موجر مطالبه ننماید. توضیح اینکه این هزینه ها حقی برای مستاجر ایجاد نمی نماید و کلیه تغییرات ایجادی در بنا به استثنای دکوراسیون و تجهیزات و امکانات و ابزارهای نصب شده و در زمان تخلیه متعلق به موجر خواهد بود و پس از اتمام مدت اجاره و تادیه ودیعه تخلیه مورد اجاره هزینه های دکوراسیون از موجر مطالبه نخواهد شد و مورد اجاره با حفظ و بقاء تغییرات انجام شده توسط مستاجر و بدون التزام و با تکلیف مستاجر به اعاده مورد اجاره به وضعیت اولیه به موجر تحویل داده می شود.

3-5- چنانچه اشخاص ثالثی نسبت به نصب تابلو، آنتن، دکل مخابراتی و ماهواره ای ادعا یا اعتراضی داشته باشند موجر شخصاً پاسخگو بوده و باید موانع را رفع و به نحوی اقدام نمایند که تابلو و تاسیسات مذکور کماکان در محل خود مستقر و قابل بهره برداری باشد. در غیر اینصورت و عدم مرتفع نمودن موانع، حق فسخ برای مستاجر و مطالبه خسارات متعلقه وجود خواهد داشت.

4-5- در صورتیکه مستاجر به هر علتی از علل منجمله مستحق للغیر بودن منافع، ادعای اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث، دولت، بانکها، نهادهای قضائی و غیر قضائی و ادارات، سازمانها، شهرداری ها و غیره نتواند از ملک مورد اجاره یا قسمتی از آن به نحو مطلوب منتفع گردد به همان نسبت از پرداخت های ماهیانه مستاجر از بابت اجاره بها و یا ودیعه پرداختی اولیه کسر خواهد گردید. در این صورت متعاقب اقدام به تقلیل های مربوطه موجر مکلف است در اسرع وقت نسبت به رفع مانع و حل و فصل موضوع و پرداخت دیون متعلقه به ملک اقدام و در صورت عدم رفع معضل، مستاجر حق فسخ قرارداد و محاسبه، مطالبه و دریافت خسارات وارده به خود را دارد و موجر مکلف است، نسبت به استرداد کل مبلغ ودیعه اقدام نماید و حق هرگونه اعتراض یا ادعائی را در این خصوص از خود سلب و ساقط نمود. بدیهی است در صورتیکه موجر ظرف یک هفته از تاریخ اعلام مستاجر نسبت به استرداد مبلغ ودیعه اقدام ننماید مستاجر حق خواهد داشت بر حسب مفاد بند الف ماده ی 4 این قرارداد و اعمال سایر حقوق خود به موجب این قرارداد اقدام نماید.

5-5- مسئولیت پرداخت هزینه های انجام تعمیرات کلی و اساسی مورد اجاره از قبیل نصب و راه اندازی و تعمیرات لازم به منظور بهره برداری از دستگاه تهویه و شوفاژ، کولر، آسانسور و شبکه آب و برق و گاز و سایر مخارجی که در عین مستاجره برای امکان انتفاع از آن لازم است و پرداخت کلیه هزینه ها و مالیات های متعلقه و کلیه حقوق دولتی و انواع عوارض و از جمله عوارض شهرداری (باستثنای عوارض پسماند، عوارض و عوارض نصب تابلوی ...) و سایر بدهی ها و هرگونه دیون مربوط به مورد اجاره برعهده موجر است. در صورتیکه موجر نسبت به پرداخت هزینه های فوق اقدام ننماید، مستاجر در این حالت ماذون از ناحیه موجر بوده و میتواند راساً و به تشخیص خود نسبت به انجام اقدامات لازم برای انتفاع از عین مستاجره و پرداخت هزینه اقدام و مبالغ موصوف را به علاوه خسارات وارده از مبلغ اجاره ماهیانه کسر و یا علاوه نمودن مبلغ/ مبالغ پرداختی بر اساس اسناد و قبوض پرداخت به مبلغ ودیعه و یا به هر طریق دیگر با موجر محاسبه و تسویه نماید. پرداخت هزینه تعمیرات جزئی برعهده مستاجر است.

تبصره: چنانچه هزینه های مصروفه به اعتبار اسناد عادی و یا دفاتر تجاری مستاجر صورت پذیرفته باشد، صرف اعلام هزینه مورد پذیرش و قبول موجر بوده و از این حیث هیچگونه ادعای مغایر با این شرط مسموع نبوده و هرگونه ادعای آتی در این خصوص و سایر موارد مشابه از موجر سلب و ساقط گردید.

6-5- پرداخت هزینه های مصرفی آب، برق، گاز، فاضلاب شهری و شارژ قبل از تاریخ تحویل مورد اجاره به مستاجر به عهده موجر بوده و پس از تحویل تا زمان بقاء قرارداد اجاره به عهده مستاجر است.

7-5- موجر اقرار نمود که مالک قطعی عین و منافع و یا منافع مورد اجاره بوده و منافع مورد اجاره مستحق للغیر نبوده و منافع به شخص دیگری کلاً یا جزئاً تعلق نداشته و یا واگذار نگردیده است. که در صورت کشف فساد، ضامن جبران خسارت و اعمال حقوق مستاجر بر اساس مدلول شرایط قراردادی خواهد بود. موجر حق نصب هیچگونه تابلو، آرم، پلاکارد تبلیغاتی و نظایر آن در هیچ قسمتی از مورد اجاره و پشت بام و با انجام هرگونه اقدام دیگری که مانع و مزاحم استیفاء کامل و مطلوب مستاجر از مورد اجاره گردد را ندارد.

8-5- موجر به مستاجر حق داد که در طول 24 ساعت شبانه روز (اعم از تعطیل و غیر تعطیل) هر زمان که اراده نماید با هماهنگی نگهبانی ساختمان با ارائه کارت شناسایی در محل های عمومی و مشاعی ساختمان مورد اجاره تردد و از سرویس های عمومی استفاده نموده و از تجهیزات مستقر و منصوب متعلق به بانک و موارد ایمنی بازدید یا نسبت به رفع عیب آنها اقدام نماید و توافق گردید موجر همزمان با تحویل مورد اجاره به بانک حق استفاده و تصمیم گیری در خصوص مشاعات ملک مورد اجاره در مدت اجاره را به بانک تفویض نمود. ممنوعیت ناشی از احکام قانونی و دستورات مراجع رسمی و قضائی مشروط به اینکه منتسب به موجر نباشد، شامل این بند نمی گردد معهذا موجر قبول نمود که در هنگام وقوع چنین امری مساعی لازم را در حل مشکل و رفع مانع ایجاد شده بعمل آورد و فوراً بصورت مکتوب موضوع را به مستاجر اطلاع داده و ابلاغ نماید. موجر تعهد نمود هرگاه نیاز به حضور وی در مراجع قضائی و غیر قضائی باشد با اعلام مستاجر، و بدون هیچ عذری مکلف به حضور می باشد والا مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.

9-5- موجر متعهد به پرداخت کلیه بدهی ها و هرگونه دیون مربوط به مورد اجاره می باشند و چنانچه مستاجر به هر علتی از جمله ادعاهای اشخاص ثالث (حقیقی و حقوقی)، سازمانها، شهرداری و غیره نتواند از ملک مورد اجاره یا قسمتی از آن استیفای منافع نماید موجرین مستحق دریافت اجرت المسمی و یا اجرت المثل نبوده و ضمنا موجرین مسئول پاسخگویی تحت هر عنوان به اشخاص حقیقی و حقوقی راجع به مورد اجاره بوده و همچنین، مسئولیت جبران و پرداخت هرگونه خسارت وارده به مستاجر نیز به عهده موجرین خواهد بود.

10-5- مستاجر حق خواهد داشت کلیه موارد و امتیازاتی که در مورد اجاره، خریداری و نصب نموده است را در زمان تخلیه به هر شخصی اعم از موجر یا شخص ثالث دیگر پس از محاسبات قیمت نرخ روز واگذار نماید.

11-5- موجر مکلف و متعهد می باشند نسبت به اخذ مجوزهای لازم برای استفاده مطلوب از مورد اجاره، از مراجع ذیربط اقدام نماید و در غیر اینصورت مستاجر ماذون و مختار خواهد بود پس از انجام هزینه های مربوطه، مبالغ پرداخت شده را از مبلغ مال الاجاره کسر و تهاتر نماید و در صورتیکه حسب توافق مال الاجاره تعیینی به لحاظ قلت، تکافوی تهاتر را نداشته باشد، موجر مکلف به تادیه آن به مستاجر حسب شرایط قراردادی خواهد بود.

12-5- در صورت انقضاء مدت اجاره و عدم اعمال حق فسخ توسط مستاجر چنانچه تمایل مستاجر به بقاء رابطه استیجاری بوده و موجر نفيا و یا اثباتا نسبت به تمدید قرارداد به واسطه تنظیم قرارداد جدید اقدام ننموده و متعرض بقاء تصرف مستاجر در عین مستاجره بواسطه طرح دعوی مقتضی یا ادعای قانونی نگردیده باشد، در اینصورت رابطه استیجاری بر اساس اذن استمراری مستتر در قرارداد حاضر، ایجاباً مفروض و مستاجر می تواند با شرایط پرداختی مندرج در این قرارداد تا هر زمان که مصلحت بداند از ملک مورد اجاره استیفاء منفعت نماید. موجر در این خصوص اعلام رضایت نام داشته و حق هرگونه ادعای آتی را از خود سلب و ساقط نمود.

13-5- اسقاط کافه خیارات منجمله خیار غبن به هر درجه که باشد و به استثناء خیار عیب و خیار تدلیس از موجر به عمل آمد.

14-5- صیغه عقد اجاره ایجاباً و قبولاً با امضای این قرارداد صحیحاً جاری و طرفین بموجب این قرارداد و ضمن عقد صلح خارج لازم ملزم به اجرای مفاد آن گردیدند.

ماده 6) حق فسخ

موجر حق فسخ این قرارداد را در طول مدت اجاره از خود سلب و اسقاط نمود. مستاجر علاوه بر دارا بودن سایر شرایط فسخ قرارداد به موجب دیگر مفاد قرارداد حاضر، حق فسخ قرارداد اجاره را از شروع قرارداد تا دو ماه مانده به انقضای مدت قرارداد مشروط بر اینکه مراتب را کتباً به اطلاع موجر برساند بصورت یکجانبه و بدون نیاز به ارائه هرگونه دلیل و یا نیاز به مراجعه به مراجع قضایی و یا غیر قضایی به صرف ارسال نامه فسخ به نشانی موجر مندرج در قرارداد یا وکیل یا قائم مقام قانونی موجر خواهد داشت و موجر حق هرگونه ادعا یا اعتراضی در این خصوص را از خود سلب و ساقط نمود در صورتیکه فسخ قرارداد به دلیل تخلفات موجر از شرایط مندرج در قرارداد باشد موجر متعهد است خسارات وارده به مستاجر را پرداخت نماید و مستاجر مجاز است کلیه خسارات وارده را تعیین و دریافت نماید که بدین منظور موجر به موجب این قرارداد و ضمن عقد خارج لازم که شفاهاً منعقد گردید به مستاجر اجازه داد تا نسبت به اعمال این حق اعم از تشخیص نوع تخلف و محاسبه میزان خسارات وارده و کسر نمودن از مطالبات موجر نزد خود اقدام نماید. پس از فسخ مستاجر تعهدی در خصوص پرداخت مال الاجاره باقیمانده مدت پس از فسخ نخواهد داشت و موجر باید بلافاصله مبلغ ودیعه دریافتی را آماده و به مستاجر اعاده و برگشت و رسید نماید، در غیر این صورت مستاجر میتواند مفاد ماده 4 این قرارداد و سایر حقوق خود به موجب این قرارداد را اعمال و اجراء و مطالبه نماید.

ماده 7) اقامتگاه

نشانی و اقامتگاه قانونی طرفین قرارداد همان است که در ماده یک قرارداد قید گردیده و کلیه مکاتبات عادی و اوراق قضایی و همچنین ابلاغ های قانونی به آدرس های مذکور ارسال و ابلاغ شده محسوب و مورد قبول است و هرگونه تغییر در آدرس طرفین بایستی کتباً به اطلاع طرف مقابل برسد و در اینصورت آدرس های جدید مناط اعتبار خواهد بود.

ماده 8) تعداد نسخ

این قرارداد در 8 ماده 3 تبصره و در ... نسخه تنظیم و امضاء و مبادله گردیده و هر ... نسخه امضاء شده آن حکم واحد را دارد.

امضاء/ اثر انگشت ... به وکالت از موجرین      امضاء و مهر مستاجر

امضاء و اثر انگشت شاهد 1

امضاء و اثر انگشت شاهد 2

با وجود این قرارداد اجاره واحد تجاری که از نظر قضایی کامل می باشد اما در هر حال با توجه به متفاوت بودن هر پرونده و دارا بودن نکات و ظرائف خاص خود لذا این قرارداد شما را از مشاوره با وکیل بی نیاز نمی نماید.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره

افزودن دیدگاه

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.