نمونه قرارداد معاوضه

24 شهریور 1399 0 520
نمونه قرارداد معاوضه

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه قرارداد معاوضه برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم این نوع قرارداد آشنا شوید.

 

نمونه قرارداد معاوضه

«بنام دادآفرین دادگستر»

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

ای کسانیکه ایمان آورده اید به عهد و پیمانهایتان وفا کنید.

ماده ۱- طرفین قرارداد:

معاوض: خانم/ آقای: .................... فرزند: .................... به شماره شناسنامه: .................... کد ملی: .................... شماره تلفن ثابت: .................... همراه: .................... آدرس: ........................................ .

متعاوض: خانم/ آقای: .................... فرزند: .................... به شماره شناسنامه: .................... کد ملی: .................... شماره تلفن ثابت: .................... همراه: .................... آدرس: ........................................ .

که در این قرارداد به اختصار معاوض و متعاوض نامیده می‌شوند.

 

ماده ۲- عوضین:

الف: مورد عوض عبارت است از: …………………................................................... .

ب: مورد معوض عبارت است از: …………………................................................... .

که از طرف متعاوض به معاوض در برابر عوض داده شده انتقال می‌یابد.

 

ماده ۳- ارزش عوضین: مبلغ …........................... ریال معادل …........................... تومان می‌باشد و طرفین اقرار نمودند که هیچ‌گونه وجه یا مالی به عنوان مابه‌التفاوت ارزش عوضین به یکدیگر تأدیه یا تسلیم ننموده‌اند و هر گونه دعوای احتمالی را در این خصوص اسقاط کرده و به صلح خاتمه می‌دهند.

 

ماده ۴- فسخ قرارداد: طرفین کلیه خیارات از جمله خیار عیب و غبن هر چند فاحش و افحش را از خود ساقط نمودند.

 

ماده ۵- وثیقه ها و تضمین ها: معاوض/ متعاوض متعهد گردید جهت تضمین انجام تعهدات خود یک فقره چک/ سفته به شماره ……………………….. مبلغ ……………………….. ریال معادل ……………………….. تومان به عهده بانک ……………………….. به معاوض/ متعاوض تحویل دهد.

 

ماده ۶- شروط قرارداد:

۱- کالای مورد عوض در تاریخ ……………………….. به متعاوض تحویل داده خواهد شد و رسید عادی متعاوض برای اثبات آن کفایت می‌نماید.

۲- کالای مورد معوض نیز در تاریخ ……………………….. به معاوض تحویل داده خواهد شد و رسید عادی معاوض برای اثبات آن کفایت می‌نماید.

 

ماده ۷- حوادث غیر مترقبه: در صورت بروز حوادث غیرمترقبه که اجرای قرارداد را مختل نماید، پس از رفع حادثه مذکور، هر یک از طرفین مکلف است که در اسرع وقت نسبت به ایفاء تعهدات قراردادی خویش اقدام نماید.

 

ماده ۸- حل اختلاف: در صورت بروز اختلاف در تعبیر مفاد قرارداد و یا نحوه اجرای آن، موضوع بدواً از طریق مذاکره و سازش حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم حصول سازش، موضوع به داوری خانم/ آقای ……………………….. به آدرس ………………………………………………………………………………… ارجاع و نسبت به حل و فصل آن از این طریق اهتمام ورزیده می‌شود و در غیر این صورت به مراجع قضایی مراجعه خواهد شد.

 

ماده ۹- نسخه های قرارداد: این قرارداد مشتمل بر نه ماده در تاریخ …….................... به تعداد .......... نسخه با اعتبار واحد تنظیم و تمام مفاد و مندرجات آن مورد قبول طرفین واقع گردید.

با وجود این قرارداد که از نظر قضایی کامل می باشد اما در هر حال با توجه به متفاوت بودن هر پرونده و دارا بودن نکات و ظرائف خاص خود لذا این قرارداد شما را از مشاوره با وکیل بی نیاز نمی نماید.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره

افزودن دیدگاه

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.