نمونه قرارداد اعطای تسهیلات به کارمند از طرف شرکت

14 مرداد 1400 0 385
نمونه قرارداد اعطای تسهیلات به کارمند از طرف شرکت

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه قرارداد اعطای تسهیلات به کارمند برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم این نوع قرارداد آشنا شوید.

بیشتر بخوانید: نمونه نامه اعلام ترک کار کارگر

قرارداد اعطای تسهیلات به کارمند (از طرف شرکت)

بنام خدا

یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود

«ای کسانی که ایمان آورده اید به عهد و ایمانی که می بندید وفا کنید.»

ماده 1- طرفین قرارداد

1-1 وام دهنده: شرکت .................. به شناسه ملی .................. و شماره ثبت .................. به نشانی ............................................................. و به مدیریت عاملی خانم/ آقای .................. به شماره ملی .................. متولد .................. که در این قرارداد وام دهنده نامیده می شود.

2-1 وام گیرنده: خانم/ آقای .................. دارای شماره ملی .................. به شماره شناسنامه .................. صادره از .................. فرزند .................. متولد .................. به نشانی ............................................................. که از این پس اختصاراً وام گیرنده نامیده می شود.

ماده 2- مبلغ تسهیلات

مقرر گردید وام دهنده قرضی به مبلغ .................. ریال معادل .................. تومان بدون بهره به وام گیرنده پرداخت نموده و وام گیرنده اقرار می نماید که کلیه مبلغ وام، از طرف وام دهنده در تاریخ .................. به حساب شماره .................. نزد بانک .................. متعلق به ایشان واریز گردیده است.

ماده 3- شرایط اعطای تسهیلات

1-3 میان طرفین چنین مقرر گردید که وام گیرنده مبلغ دریافتی را به صورت ماهیانه طی ..................... قسط متوالی، هر قسط به میزان .................. ریال معادل .................. تومان به وام دهنده پرداخت نماید.

2-3 با توجه به اینکه وام گیرنده از کارمندان شرکت (وام دهنده) می باشد، وی با امضای این قرارداد اعطای تسهیلات، به شرکت اذن و اختیار تام می دهد که مبلغ .................. ریال معادل .................. تومان را ماهیانه تا زمان تسویه کامل از حقوق ایشان کسر نماید.

3-3 با توجه به اینکه شرط بنایی این قرارداد رابطه کارفرما و کارمندی میان طرفین قرارداد می باشد، فلذا شرایط مندرج در بند 3-2 تا زمانی میان طرفین حکمفرما خواهد بود که رابطه کارفرما و کارمندی استمرار داشته باشد، در صورت قطع همکاری میان طرفین بنا به هر علتی، وام گیرنده متعهد می باشد که الباقی مبلغ وام ماخوذه را فوراً و به صورت یکجا به حساب شماره .................. شرکت نزد بانک .................. واریز نماید. در صورت عدم پرداخت کل مبلغ و عدم تسویه قرارداد، وام گیرنده به ازای هر روز تاخیر ، مکلف به پرداخت مبلغی معادل ... % (موضوع ماده 230 قانون مدنی) از کل مبلغ باقیمانده به وام دهنده می باشد.

4-3 خانم/ آقای .................. به شماره ملی .................. دارای شماره شناسنامه .................. صادره از .................. فرزند .................. متولد .................. بازپرداخت کلیه مطالبات قرض دهنده را از وام گیرنده تعهد و ضمانت کردند. لازم به ذکر است که مسئولیت وام گیرنده و ضامن وی در هر صورت اعم از پرداخت اصل مبلغ دریافتی (سفته ها) و همچنین خسارات وارده به صورت تضامنی می باشد.

5-3 وام گیرنده همزمان با امضای این قرارداد جهت تضمین بازپرداخت وام ماخوذه، تعداد پنج فقره سفته به شماره های ..................، ..................، ..................، .................. و .................. جمعاً به مبلغ .................. ریال معادل .................. تومان به وام دهنده تحویل می نماید. همچنین ضامن وی نیز با امضای سفته های فوق الذکر، پرداخت آنها را ضمانت می نماید.

6-3 وام گیرنده و ضامن اقرار می نمایند که نسبت به مفاد و مندرجات این قرارداد وقوف کامل داشته و با علم و اطلاع از دیون و تعهدات موضوع قرارداد ضمن تفاهم و تراضی با قرض دهنده به انعقاد و امضاء آن اقدام نموده اند.

ماده 4- اقامتگاه طرفین

اقامتگاه طرفین همان است که در قرارداد ذکر شد و مادام که تغییر اقامتگاه وام گیرنده یا ضامن کتباً و در قبال اخذ رسید به قرض دهنده اعلام نگردیده است، ارسال ابلاغ نامه، اوراق اخطاریه های قانونی از طرف قرض دهنده به نشانی مندرج در این قرارداد به منزله ابلاغ به وام گیرنده و ضامن بوده و نامبردگان نمی توانند به عذر عدم اطلاع متعذر گردند.

ماده 5- نسخ قرارداد

قرارداد حاضر در تاریخ ................. در دو نسخه و پنج ماده با اعتبار واحد هر نسخه تنظیم شده و برای طرفین آن لازم الاجراست.

امضای وام گیرنده                 امضای وام دهنده

امضای ضامن

با وجود این قرارداد اعطای تسهیلات به کارمند که از نظر قضایی کامل می باشد اما در هر حال با توجه به متفاوت بودن هر پرونده و دارا بودن نکات و ظرائف خاص خود لذا این قرارداد شما را از مشاوره با وکیل بی نیاز نمی نماید.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره

افزودن دیدگاه

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.