بدی را با عدالت پاسخ دهيد، مهربانی را با مهربانی. كنفوسيوس دادگاهی بالاتر از دادگاه‌های عدل وجود دارد و آن دادگاه وجدان است. مهاتما گاندی تا زمانی كه توده مردم برای بهبود حال يكديگر احساس مسئوليت نكنند، عدالت اجتماعی تحقق نمی يابد. هلن كلر
لوگوی عدالت سرا

روش صدور سند مالکیت به نام وراث

روش صدور سند مالکیت بنام وراث

درخواست صدور سند مالکیت از طرف وراث

اگر کسی که سند مالکیت بنام او صادر گردیده است فوت نماید، وراث او می توانند از اداره ثبت محل وقوع ملک تقاضای صدور سند مالکیت نسبت به سهم الارث خود بنمایند. مدارک لازم جهت این امر عبارتند از:

  • تقاضای صدور سند مالکیت
  • گواهی انحصار وراثت
  • فرم ١٩ مالیاتی
  • اصل سند مالکیت مورث

مطلب مرتبط: چگونگی مطالبه ارث در دادگاه

گواهی انحصار وراثت چیست؟

این گواهی بعد از فوت مورث بر حسب تقاضای یک یا چند تن از وراث، بعد از انجام مراحل و تشریفات قانونی از طرف مرجع قضایی صالح، صادر می گردد و در آن با اشاره به فوت مورث و تاریخ فوت او، نام و تعداد و مشخصات کامل وراث اعم از همسر، پسر، دختر و … و میزان سهم الارث آنان بطور دقیق قید می گردد.

مطلب مرتبط: نکات خرید ملک ورثه ای

فرم ١٩ مالیاتی چیست؟

این فرم در واقع گواهی است که از طرف اداره دارایی محل صادر گردیده و مبنی بر وصول مالیات بر ارث از ورثه و عدم بدهی مالیاتی می باشد که در این گواهی مشخصات ملکی که ورثه قصد دریافت سند آن را بنام خود دارند باید قید گردد.

مطلب مرتبط: روش های مختلف انتقال مالکیت ملک

بعد از آنکه وراث مدارک فوق الذکر را تهیه و تحویل اداره ثبت دادند، مسئول اداره دستور ثبت تقاضا را در دفتر اندیکاتور می دهد و سوابق و مدارک ابرازی را جهت بررسی و اقدام به دفتر املاک ارجاع میدهد و تاریخ مراجعه بعدی متقاضی یا متقاضیان را به آنان اعلام میدارد.

متصدی دفتر املاک بعد از بررسی سوابق و احراز انحصار وراثت و سمت ورثه نسبت به فردی که فوت شده، خلاصه مفاد و شماره گواهی انحصار وراثت را در ستون ملاحظات ثبت دفتر املاک مربوطه قید و در زیر ثبت اولیه ملک بنام وراث، نسبت به سهم آنان بر طبق ماده ١٠ آیین نامه پیش نویس سند مالکیت تهیه و حدود کلیه ملک را در یکی از آنها قید و در بقیه اشاره به پیش نویس مذکور می نماید و به همین ترتیب در دفتر املاک ثبت و در زیر هر سهم اشاره به ثبت و صفحه ای که حدود کلی در آن نوشته شده می کند و بعد از گواهی دفتر بازداشتی پرونده را جهت امضاء نزد مسئول مربوطه ارسال می نماید.

مسئول مربوطه بعد از بررسی پرونده و ملاحظه سوابق، پیش نویس اسناد مالکیت ورثه را امضاء و دستور تحریر اسناد مالکیت جدید مشاعی و ابطال سند مالکیت اولیه را صادر می نماید.

متصدی دفتر املاک، اسناد مالکیت جدید مشاعی را تحریر و سند مالکیت مورث را باطل و ضمیمه پرونده می نماید. در زمان مراجعه متقاضی پرونده جهت پرداخت بهاء دفترچه اسناد مالکیت به حسابداری ارجاع داده میشود. متقاضی بهاء دفترچه را در بانک ملی واریز نموده و فیش آن را تحویل اداره ثبت میدهد.

در مرحله آخر پرونده همراه با دفاتر املاک جهت امضا ثبت دفاتر املاک و اسناد مالکیت تحریر شده نزد مسئول مربوطه ارسال میشود و او بعد از بررسی آن را امضا مینماید و بعد پرونده به بایگانی ارسال و در آنجا اسناد بعد از نخ کشی و پلمپ و ثبت در دفتر تسلیم سند در قبال اخذ رسید و بعد از احراز هویت به ورثه تحویل داده می شود.

 

مستندات قانونی مرتبط

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

شماره نظریه: ۷/۹۹/۵۵۹ شماره پرونده: ۹۹-۵۹-۵۵۹ ح تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۰۷/۰۱

در فرض خرید قسمتی از یک باب منزل مسکونی دارای سابقه ثبتی برای مثال دو دانگ از شش دانگ و متعاقباً فوت فروشنده و برخی از وراث وی و به تبع آن مالکیت مشاعی وراث بر مورد معامله، آیا خریدار جهت اخذ سند مشاعی نسبت به سهم خریداری شده باید صرفاً از طریق تنظیم دادخواست و طرح دعوا در دادگاه حقوقی محل وقوع ملک اقدام کند و یا با توجه به تحقق شرایط مندرج در بند «الف» ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰ با توجه به عدم امکان صدور سند مالکیت مفروزی و فوت فروشنده و برخی از وراث وی، امکان رسیدگی به موضوع توسط هیأت حل اختلاف اداره ثبت نیز متصور است.

مستفاد از مقررات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰ این است که متصرفان قانونی ساختمان‌ها یا اراضی دارای سابقه ثبتی که صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری برای آن‌ها میسور نیست، می‌توانند در چارچوب شرایط ماده یک قانون یادشده به هیأت حل اختلاف موضوع قانون مذکور مراجعه و درخواست سند مفروزی کنند. بنابراین در فرض مطروحه که خارج از موارد مذکور در قانون یاد شده است، درخواست خریدار سهم مشاع (دو دانگ از شش دانگ) یک باب ساختمان مسکونی دارای سابقه ثبتی برای اخذ سند مالکیت مشاعی قابلیت طرح و پذیرش در هیأت یادشده را ندارد و این فرد فقط می‌تواند از طریق طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در محاکم به طرفیت فروشنده یا وراث و قائم مقام قانونی آن‌ها نسبت به اخذ سند رسمی مالکیت مشاعی به نسبت سهم مشاع خود در ملک مذکور اقدام کند.

جهت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری به صفحه تماس با ما مراجعه فرمائید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن