نمونه رای شرط تنصیف دارایی و نحوه مطالبه آن

21 تیر 1400 0 1441
نمونه رای شرط تنصیف دارایی و نحوه مطالبه آن

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای نحوه مطالبه شرط تنصیف دارایی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه 12 دیوان عالی کشور صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: تنصیف دارایی، دعوای طلاق، دادخواست مطالبه تنصیف دارایی، مطالبه نصف اموال و دارایی زوج، شرط تنصیف در مورد اموال تحصیل شده در ایام زوجیت، رای نحوه مطالبه شرط تنصیف دارایی، رای شرط تنصیف دارایی

چکیده رای شرط تنصیف دارایی

درخواست اعمال شرط تنصیف دارایی که در ضمن عقد نکاح آمده است، در دعوای طلاق ممکن بوده و نیازی به ارائه دادخواست جداگانه نیست.

مطلب مرتبط: شرط تنصیف دارایی زوج در ازدواج

خلاصه جریان پرونده

آقای ... فرزند ... با وکالت آقای ... فرزند ... دادخواستی به طرفیت خانم ... فرزند ... و به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش تقدیم کرده و توضیح داده است موکل به موجب سند رسمی به شماره ترتیب 2174 مورخ 17/03/1373 دفتر ثبت ازدواج شماره ... خوانده را به عقد ازدواج دائمی خود درآورده است و دارای دو فرزند مشترک می باشند نظر به اینکه امکان ادامه زندگی مشترک وجود ندارد و نظر به اینکه در خصوص مهریه از سوی مرجع قضایی تعیین تکلیف شده و به صورت اقساط پرداخت می گردد درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش را دارم. شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی در وقت مقرر با حضور وکیل خواهان و خوانده که لایحه ای تقدیم کرده است تشکیل شده است وکیل خواهان اظهار داشته خواسته به شرح دادخواست می باشد نفقه مورد مطالبه زوجه در توان موکل نیست زوج حاضر به پرداخت حقوق زوجه می باشد و حاضر به نگهداری فرزندان است خوانده اظهار داشته در مورد نصف دارایی تاکنون حکمی صادر نشده است و خواهان در مورد حضانت اطفال اظهارات کذب نموده و تمایلی به حضانت آن ها ندارد و این امر در حضور شهود اتفاق افتاده است. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری را صادر کرده است داور زوج به شرح صفحه 30 پرونده نظریه خود را اعلام کرده است واحد داوری طی نامه شماره 712-19/10/1391 اعلام کرده زوجین جداگانه دلایل جدایی خود را مطرح نموده اند و زوجه در جلسه دوم حاضر نشده و داور خود را نیاورده است مراتب با توجه به سپری شدن وقت داوری جهت اطلاع اعلام می گردد. دادگاه به منظور تعیین نفقه ایام گذشته از 06/12/1391 لغایت زمان اجرای صیغه طلاق و نفقه ایام عده قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر کرده است کارشناس منتخب نفقه ایام گذشته و نیز نفقه ایام عده را طی لایحه ثبت شده به شماره 230-19/03/1392 اعلام کرده است خوانده نسبت به نظریه کارشناس اعتراض نموده که دادگاه قرار ارجاع امر به هیئت سه نفره کارشناسان را صادر نموده است که هیئت سه نفره کارشناسان نظریه خود را که به شماره 766-21/07/1392 ثبت شده اعلام کرده اند. شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی به موجب رأی شماره 1144-02/09/1392 در خصوص دعوی خواهان به شرح فوق با احراز رابطه زوجیت فی مابین طرفین دعوی به موجب فتوکپی سند رسمی ازدواج و اینکه مساعی دادگاه و داوران در راستای صلح و سازش مؤثر واقع نشده است و به استناد ماده 1133 قانون مدنی و ... گواهی عدم امکان سازش بین زوجین را صادر و اعلام نموده زوج مکلف است قبل از اجرای صیغه طلاق ماهانه مبلغ سه میلیون ریال وجه نقد بابت نفقه ایام گذشته زوجه از تاریخ 06/12/1391 لغایت 29/12/1391 و نیز پرداخت ماهانه سه میلیون و پانصد هزار ریال وجه نقد از تاریخ 01/01/1391 لغایت زمان اجرای صیغه طلاق و نیز مبلغ یازده میلیون ریال بابت نفقه ایام عده طبق نظریه هیئت کارشناسی سه نفره در حق زوجه پرداخت نماید جهیزیه در صورت عدم استرداد به زوجه مسترد شود پرداخت مهریه زوجه بر طبق رای تقسیط صادر شده در پرونده کلاسه 901179 حوزه 45 شورای حل اختلاف و رأی دیگر در این زمینه خواهد بود پرداخت اجرت المثل ایام زندگی به زوجه توسط زوج بر اساس رأی صادره در پرونده کلاسه 900838-16- ح خواهد بود زوجین دو فرزند مشترک پسر بنام ... متولد 23/12/1374 و دختر بنام ... متولد 17/01/1381 دارند که به سن بلوغ رسیده اند لذا تعیین تکلیف در مورد حضانت و ملاقات آنان منتفی است ارائه گواهی پزشک ذیصلاح در مورد وجود جنین یا عدم آن برای ثبت طلاق الزامی است مگر آنکه زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند نوع طلاق در صورت وقوع رجعی است مدت اعتبار گواهی ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی است در مورد خواسته خوانده مبنی بر مطالبه نصف اموال و دارایی زوج به لحاظ مبهم بودن و غرری بودن شرط موصوف به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی صادر و اعلام کرده است. خانم ... نسبت به دادنامه یاد شده تجدیدنظر خواهی به عمل آورده است شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان به موجب رأی شماره 1405-15/11/1392 در خصوص تجدیدنظر خواهی نسبت به دادنامه فوق الذکر تجدیدنظر خواهی را منطبق با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ندانسته و در مورد شرط ضمن عقد تا نصف دارایی به لحاظ اینکه موضوع یاد شده به ارائه دادخواست مطالبه تا نصف دارایی و رسیدگی جداگانه نیاز دارد در این خصوص با تبدیل حکم صادره (حکم بر بی حقی) به قرار عدم استماع دعوی و با رد اعتراض رأی تجدیدنظر خواسته را با اصلاح فوق تأیید کرده است خانم ... نسبت به دادنامه فوق الذکر فرجام خواهی به عمل آورده است که پس از ابلاغ نسخه ثانی دادخواست فرجامی و ضمایم به وکیل فرجام خوانده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است لایحه اعتراضیه به هنگام شور قرائت می شود.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای مهدی اسلامی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره 1405-15/11/1392 شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواهی وارد و پرونده دارای نقص تحقیقاتی است زیرا:

به موجب ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 01/12/1391 ((دادگاه ضمن رای خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه و همچنین اجرت المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (336) قانون مدنی تعیین و اتخاذ تصمیم می کند. ثبت طلاق موکول به تادیه حقوق مالی زوجه است. هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات اقدام کند)) نظر به اینکه زوجه مطالبه شرط مندرج در سند ازدواج (شرط تا نصف دارایی) را نموده است و در رونوشت سند رسمی ازدواج قید شده زوجین کلیه شروط را امضاء کرده اند ضرورت داشته دادگاه تجدیدنظر با تعیین وقت رسیدگی و دعوت از زوجین و ملاحظه اصل سند رسمی ازدواج و یا مطالبه رونوشت کامل از سند مذکور از دفتر ثبت ازدواج و پس از اطمینان از امضای زوجین در مورد شرط تنصیف در مورد اموال تحصیل شده در ایام زوجیت توسط زوج توضیحات زوجین را استماع و پس از بررسی صحت تحصیل اموال در ایام زوجیت به نظر دادگاه در مورد اجرای شرط مذکور اقدام نماید. مطالبه کلیه حقوق مالی زوجه از جمله اجرای شرط تنصیف نیاز به دادخواست نداشته است و صدور قرار عدم استماع دعوی با این استدلال که اجرای شرط مذکور نیاز به تقدیم دادخواست دارد خلاف صریح ماده فوق الذکر است لذا مستنداً به بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ضمن نقض قرار عدم استماع و نیز رأی فرجام خواسته پرونده جهت رسیدگی و تکمیل تحقیقات و صدور رأی مقتضی به شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع می گردد.

رئیس شعبه 12 دیوان عالی کشور

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.


امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل