a
منو
جستجو

۰۲۱-۲۶۷۶۰۶۵۷

تماس با عدالت سرا

9:00 - 17:00

ساعت کاری شنبه - چهارشنبه

عدالت سرا > نمونه آرای دادگاه ها  > نمونه رای دعوای ابطال وکالت نامه رسمی

نمونه رای دعوای ابطال وکالت نامه رسمی

نمونه رای حقوقی

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای دعوای ابطال وکالت نامه رسمی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: شرط رسیدگی به دعوای ابطال وکالت‌نامه رسمی، ابطال وکالتنامه، اعلام بطلان وکالت، بطلان وکالت نامه، رای دعوای ابطال وکالت نامه رسمی

 

چکیده رای دعوای ابطال وکالت نامه

ابطال وکالت‌نامه به ‌عنوان سند رسمی فرع بر بطلان مستند آن یعنی عقد وکالت است و تا زمانی که اعلام بطلان وکالت درخواست نشده و درباره آن حکم صادر نشود، دعوای ابطال وکالت‌نامه به‌ تنهایی قابلیت استماع و رسیدگی ندارد.

مطلب مرتبط: تفاوت میان دعوای اعلام بطلان معامله و دعوای ابطال قرارداد

رای دادگاه تجدیدنظر

آقای … به وکالت از آقای … به‌ طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای … نسبت به دادنامه شماره 1340 مورخه 30/05/1392 شعبه 1086 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار ردّ دعوی نخستین تجدیدنظر خواه در دعوی اعلام فسخ قرارداد و صدور حکم به بطلان دعوی نخستین مبنی بر ابطال وکالت‌نامه و استرداد سند صادر گردیده است دادگاه نظر به اینکه در دادخواست نخستین وکیل تجدیدنظر خواه ادعا اعمال فسخ قرارداد نشده تا به اعتبار آن خواسته اعلام فسخ قرارداد طبق ادعا وکیل تجدیدنظر خواه قابل حمل به غیر اراده انشائی و امری کاشفی باشد لهذا این قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته که قرار ردّ دعوی در خصوص اعلام فسخ قرارداد صادره گردیده انطباق با موازین قانونی داشته و از ناحیه وکیل تجدیدنظر خواه ایراد و اعتراض موجه و مستدلی که نقض آن را ایجاب نماید به عمل نیامده و تجدیدنظر خواهی واصل انطباقی با هیچ ‌یک از جهات قید شده در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی را نداشته مستنداً به ماده 353 از قانون مذکور ضمن ردّ تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید و استوار می‌نماید لیکن در خصوص تجدیدنظر خواهی نسبت به دیگر قسمت دادنامه که به‌ موجب آن حکم به بطلان دعوی نخستین تجدیدنظر خواه مبنی بر وکالت نامه شماره 15993 مورخه 14/05/1378 دفتر اسناد رسمی شماره … تهران نظر به این ‌که ابطال وکالت‌نامه به ‌عنوان سند رسمی فرع بر بطلان مستند آن یعنی عقد وکالت می‌باشد و تا زمانی که اعلام بطلان وکالت نشده ابطال وکالت‌نامه که سند آن می‌باشد میسر نمی‌باشد و نظر به اینکه دادگاه مکلف به رسیدگی در محدوده خواسته می‌باشد و در مانحن‌ فیه اعلام بطلان وکالت موضوع خواسته نبوده تا به اعتبار رسیدگی و اصدار حکم در خصوص آن موضوع ابطال وکالت‌نامه قابلیت استماع و رسیدگی را داشته باشد با توجه به‌ مراتب فوق دادنامه تجدیدنظر خواسته درخور نقض می‌باشد مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار ردّ دعوی نخستین تجدیدنظر خواه را صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره قطعی می‌باشد.

رئیس شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.

بدون نظر

پیام بگذارید