بدی را با عدالت پاسخ دهيد، مهربانی را با مهربانی. كنفوسيوس دادگاهی بالاتر از دادگاه‌های عدل وجود دارد و آن دادگاه وجدان است. مهاتما گاندی تا زمانی كه توده مردم برای بهبود حال يكديگر احساس مسئوليت نكنند، عدالت اجتماعی تحقق نمی يابد. هلن كلر
لوگوی عدالت سرا

نمونه رای تحصیل مال از طریق نامشروع وفق ماده ۹۷ قانون تامین اجتماعی

نمونه رای حقوقی

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای تحصیل مال از طریق نامشروع وفق ماده ۹۷ قانون تامین اجتماعی و استفاده از دفترچه غیر برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهر کرمانشاه صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ماده ۹۷ قانون تامین اجتماعی، جزای نقدی معادل دو برابر خسارت، استفاده از دفترچه غیر، جزای نقدی در حق دولت، رای تحصیل مال از طریق نامشروع

بیشتر بخوانید: نحوه اجرای مجازات جزای نقدی در قانون مجازات اسلامی

چکیده رای تحصیل مال از طریق نامشروع

فراهم نمودن موجبات استفاده اشخاص ثالث از مزایای بیمه تامین اجتماعی از طریق قرار دادن دفترچه خدمات درمانی خویش به غیر، مستنداً به ماده ۹۷ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ جرم بوده و مستوجب مجازات می باشد.

 

رای دادگاه

پیرامون اتهام آقای … فرزند … آزاد با صدور قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام دایر بر فراهم نمودن موجبات استفاده اشخاص ثالث از مزایای بیمه تامین اجتماعی از طریق قرار دادن دفترچه خدمات درمانی مولی علیه خویش (صغیر …) به غیر موضوع شکایت سازمان تامین اجتماعی (مدیریت درمان تامین اجتماعی استان کرمانشاه) با نمایندگی خانم … و اعلام خسارت ۵۲۴/۴۹۵/۵۴۰ ریال طبق قرار جلب به دادرسی صادره از سوی این دادگاه، با بررسی محتویات پرونده از جمله شکایت مطروحه، تصویر مدارک بیمارستانی و دفترچه بیمه، استعلام بعمل آمده از اداره شاکی به شرح صفحه ۲۸ منضم در پرونده، اقاریر متهم با وصف انکار های بعدی و دفاعیات بلاوجه متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی و عدم حضور وی در جلسه دادرسی علی رغم ابلاغ بعمل آمده و انتظار کافی و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، ارتکاب بزه معنونه را از سوی متهم محرز و مسلم تشخیص داده فلذا مستنداً به ماده ۹۷ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و با در نظر گرفتن میزان خسارت وارد شده، وی را به پرداخت ۱/۰۴۸/۹۹۱/۰۸۰ ریال بعنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید. پیرامون ضرر و زیان ناشی از جرم به لحاظ اینکه هیچگونه دادخواستی تا اعلام حکم رسیدگی واصل نگردیده این دادگاه با تکلیفی مواجه نیست. رای صادره غیابی محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از بیست روز دیگر قابل اعتراض و تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه می باشد.

دادرس شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو کرمانشاه

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن