a
منو
جستجو

۰۲۱-۲۶۷۶۰۶۵۷

تماس با عدالت سرا

9:00 - 17:00

ساعت کاری شنبه - چهارشنبه

عدالت سرا > نمونه آرای دادگاه ها  > نمونه رای مطالبه خسارت قراردادی ناشی از تاخیر در اجرای تعهدات قراردادی

نمونه رای مطالبه خسارت قراردادی ناشی از تاخیر در اجرای تعهدات قراردادی

نمونه رای حقوقی

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مطالبه خسارت قراردادی ناشی از تاخیر در اجرای تعهدات قراردادی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه 46 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: خسارت قراردادی، نقض عهد قراردادی، امکان مطالبه خسارت قراردادی، التزام متعهد له به پرداخت خسارت، تعهدات طرفین قرارداد، رای مطالبه خسارت قراردادی

مطلب مرتبط: مطالبه وجه التزام در قرارداد چیست؟

چکیده رای مطالبه خسارت قراردادی ناشی از تاخیر در اجرای تعهدات

شرط تعیین خسارت قراردادی تاخیر در انجام تعهد مقید به زمان قابل تجزیه نیست و در صورت عدم انجام تعهد در زمان مقرر اعلام آمادگی بعدی صرفا موجبات سقوط عهده متعهد خاطی نسبت به پرداخت خسارت قراردادی می شود و التزام متعهد له به پرداخت خسارت منوط به حصول تراضی مجدد در مورد زمان جدید برای انجام تعهد است.

مطلب مرتبط: نمونه رای وجه التزام گزاف قراردادی

رای دادگاه تجدیدنظر

تجدیدنظر خواهی آقای … بطرفیت آقای … نسبت به دادنامه شماره 208-26/02/1398 شعبه 220 دادگاه عمومی حقوقی تهران مشعر بر حکم به رد دعوی مطالبه خسارت قراردادی ناشی از تاخیر در اجرای تعهدات قراردادی از قرار روزانه یک میلیون ریال از 1395/10/15 لغایت 1397/09/24 و خسارت دادرسی وارد نیست. پس از نقض عهد تجدیدنظر خواه در اجرای تعهد انتقال رسمی مورد معامله در 1394/09/30، تراضی جدیدی در مورد تاریخ انجام تعهدات متقابل صورت نگرفته است و ارسال اظهارنامه تجدیدنظر خواه به عنوان یکی از متعهدین دایر بر حضور طرف متقابل در تاریخ معین جهت تنظیم سند صرفا دلالت بر مهیا بودن ایشان در آن تاریخ برای انجام تعهد دارد و مسئولیت نقض عهد از وی سلب می شود و حتی در مطالبه خسارت قراردادی به جهت فقدان تراضی برای حضور در آن تاریخ برای ایشان به اثبات نمی رساند و در واقع خسارت قراردادی روزانه مقرر در قرارداد با تاریخ انجام تعهد و نیز تعهدات طرفین سه رکن و ضلع ایجاد مسئولیت هستند که قابل تجزیه نمی باشند و تعلق خسارت قراردادی برای زمان دیگر منوط به تراضی مجدد در مورد تاریخ جدید است در نتیجه دادگاه به استناد ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی تجدیدنظر خواهی را رد و دادنامه یاد شده را تائید می نماید. این رای قطعی است.

رئیس شعبه 46 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.

بدون نظر

پیام بگذارید