قرارداد خدمات حمل و نقل و رانندگی

09 آبان 1399 0 87
قرارداد خدمات حمل و نقل و رانندگی

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه قرارداد خدمات حمل و نقل و رانندگی برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم قرارداد آشنا شوید.

 

قرارداد خدمات حمل و نقل و رانندگی

قرارداد ذیل فی مابین شرکت .................... به شماره ثبت .......... با مدیریت عاملی آقای ........................ که از این پس کارفرما نامیده می شود از یک سو و آقای .......... فرزند ............... به شماره شناسنامه .......... به شماره ملی ................ اقامتگاه .................................................................................. دارای گواهینامه شماره ............ و خودرو به شماره شهربانی ................... که از این پس راننده نامیده می شود از سوی دیگر و به شرح ذیل منعقد می شود.

موضوع قرارداد: عبارت است از انجام امور خدماتی مربوط به حمل و نقل.

مدت قرارداد: از تاریخ تنظیم این قرارداد ............... لغایت ............... بمدت ......... سال شمسی می باشد که در صورت توافق طرفین و رضایت کامل کارفرما و رعایت مقررات مربوطه از سوی راننده، قابل تمدید است. در صورت تاخیر در حمل بار مبلغ ...................... ریال به ازای هر روز تاخیر از مبلغ کل قرارداد کسر می شود.

مبلغ حق الزحمه: عبارت است از مبلغ ..................... ریال معادل ....................... تومان که در پایان هر ماه قابل پرداخت می باشد.

شروط ضمن قرارداد: الف) تعهدات کارفرما: ١) کارفرما متعهد می شود در موعد مقرر حق الزحمه راننده را مطابق با این قرارداد پرداخت نماید. ٢) کارفرما هیچگونه تعهدی در مورد سوخت، تأمین خودرو و استهلاک خودروی راننده نخواهد داشت. ٣) حوادث احتمالی و خسارات وارده به راننده یا خودرو وی بر عهده کارفرما نمی باشد.

ب) تعهدات راننده: ١) راننده متعهد می شود سفته ای به مبلغ ........................ ریال را به کارفرما جهت حسن انجام کار بعنوان ضمانت، واگذار نماید و با امضای این قرارداد به کارفرما اجازه میدهد در صورتی که وی از انجام وظایف خود مطابق با قرارداد، تخلف نماید، کارفرما میتواند جهت مطالبه خسارت خود در هر زمان، سفته ها را به اجرا گذارد و راننده نسبت به این موضوع هیچگونه ادعایی نمی تواند داشته باشد. ٢) راننده متعهد می شود که در قبال موضوع قرارداد یک دستگاه خودرو .............................. به شماره شهربانی ......................... متعلق به خود را به شرکت معرفی نماید. ٣) راننده موظف است به محض اعلام کارفرما، در محلی که کارفرما اعلام می نماید جهت حمل بار حضور بهم رساند. ٤) راننده تعهد می نماید که موضوع قرارداد را تا انتهای آن انجام داده و چنانچه بنا به هر دلیلی از انجام وظایف خود استنکاف ورزد، کارفرما میتواند سفته های دریافتی را به اجرا گذارد. ٥) راننده موظف به داشتن گواهینامه رانندگی معتبر می باشد. ٦) راننده طبق احکام صادره از دادگستری محروم از رانندگی نباشد.

امضاء کارفرما                                                  امضاء راننده

با وجود این قرارداد خدمات حمل و نقل که از نظر قضایی کامل می باشد اما در هر حال با توجه به متفاوت بودن هر پرونده و دارا بودن نکات و ظرائف خاص خود لذا این قرارداد شما را از مشاوره با وکیل بی نیاز نمی نماید.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره

افزودن دیدگاه

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.