نمونه استشهاديه اعسار از محکوم به

17 شهریور 1402 0 782
نمونه استشهاديه اعسار از محکوم به

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه استشهاديه اعسار از محکوم به برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم آن آشنا شوید.

مطلب مرتبط: نکات اعسار از پرداخت محکوم به و هزینه دادرسی

استشهاديه اعسار از محکوم به

بدین وسیله از کسانی که علم و اطلاع دارند که اینجانب ……………………… فرزند …………….. به شماره شناسنامه ………………… صادره از ……………. به شماره ملی ………………………….. با شغل …………………… به نشانی ……………………………………………………………………………. که وسیله امرار معاش من …………………… می باشد بدلیل عدم تمکن مالی و نداشتن دارایی کافی قادر به پرداخت محکوم به به مبلغ …………………….. ریال نمی باشم. لذا استدعا دارد مراتب فوق را با تکمیل فرم استشهاديه اعسار از محکوم به ذیل گواهی نماید:

                                                                                         امضاء خواهان اعسار

گواه اول:

اینجانب ……………………… فرزند …………….. به شماره شناسنامه ………………… صادره از ……………. به شماره ملی ………………………….. به نشانی ……………………………………………………………………………. که از طریق …………………… و با توجه به اینکه بمدت ……………. ماه/ سال با مدیون معاشرت داشته ام از وضعیت معیشت و نحوه قانونی امرار معاش و میزان درآمد وی که به مبلغ …………………….. ریال است اطلاع کافی دارم. همچنین خواهان اعسار، افزون بر مستثنیات دین هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بتواند بوسیله آن دین خود به مبلغ …………………….. ریال را بپردازد. با التزام به راستگویی و در نظر گرفتن خداوند متعال مراتب فوق را گواهی می نمایم.

                                                                                         امضاء گواه اول

گواه دوم:

اینجانب ……………………… فرزند …………….. به شماره شناسنامه ………………… صادره از ……………. به شماره ملی ………………………….. به نشانی ……………………………………………………………………………. که از طریق …………………… و با توجه به اینکه بمدت ……………. ماه/ سال با مدیون معاشرت داشته ام از وضعیت معیشت و نحوه قانونی امرار معاش و میزان درآمد وی که به مبلغ …………………….. ریال است اطلاع کافی دارم. همچنین خواهان اعسار، افزون بر مستثنیات دین هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بتواند بوسیله آن دین خود به مبلغ …………………….. ریال را بپردازد. با التزام به راستگویی و در نظر گرفتن خداوند متعال مراتب فوق را گواهی می نمایم.

                                                                                         امضاء گواه دوم

مطلب مرتبط: نمونه رای پذیرش اعسار از محکوم به با تاملی در حقوق بنیادین

مستندات قانونی مرتبط با استشهاديه اعسار از محکوم به

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: 7/98/1871 شماره پرونده: ح 1781-39-89 تاریخ نظریه: 1398/12/05

نظر به اینکه رویه محاکم دادگستری در پذیرش اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و محکوم به در مراحل مختلف متفاوت است تقاضا دارد نظریه مشورتی آن اداره کل را در خصوص اینکه چنانچه محکمه ای درخواست اعسار شخصی را رد نمود و پس از صدور دادنامه با حدوث شرایط جدید این امکان فراهم گردد آیا پذیرش و طرح دعوی اعسار قابلیت رسیدگی را دارد یا خیر؟

اعسار از امور حادث است و ممکن است در زمانی وجود داشته باشد و در زمان بعد زایل شود و از اعتبار امر مختومه برخوردار نمی باشد؛ لذا چنان چه قبلاً اعسار محکوم علیه رد شده باشد، طرح دعوای مجدد اعسار قابل پذیرش و رسیدگی است.

مطلب مرتبط: شرایط پذیرش تقاضای اعسار از سوی بدهکار

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: 7/99/186 شماره پرونده: 99-26-186 ح تاریخ نظریه: 1399/03/07

با توجه به ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 که محکومیت محکوم علیه ناشی از ضمان غیر معاوضی است برای رهایی از حبس آیا وی باید دادخواست اعسار مطرح کند؟ با توجه به اینکه اثبات تمکن بر عهده محکوم له است و اصل بر اعسار است محکوم له چه دعوایی باید مطرح کند؟ چنانچه شرط حبس نشدن مدیون را اثبات اعسار بدانیم تفاوت ضمان معاوضی و غیرمعاوضی در چیست؟

1- اولاً، ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 ناظر بر نحوه تشخیص و بار اثبات اعسار یا ایسار خواهان دعوای اعسار است و با توجه به استفاده از عبارت «خوانده دعوای اعسار» در این ماده طرح دعوای اعسار از سوی محکوم علیه جهت اثبات اعسار یا ایسار او ضروری به نظر می رسد. ثانیاً، با عنایت به ماده 3 این قانون، چنانچه محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد، حبس نمی شود؛ بنابراین هرگاه محکوم علیه به تکلیف قانونی خود عمل نکند و از فرصت و امتیاز قانونی نیز برای تقدیم دادخواست اعسار استفاده نکند، امکان بازداشت وی برابر ماده 3 قانون اخیرالذکر فراهم است. 2- تفاوت دیون معاوضی و غیرمعاوضی همانگونه که در ماده 7 قانون مذکور بیان شده است، به بار اثبات ادعای اعسار یا ایسار مربوط می شود؛ بدین نحو که چنان چه محکومیت محکوم علیه به اعتبار دیون معاوضی باشد، اثبات اعسار برعهده اوست و باید ثابت کند مال دریافت شده تلف حقیقی یا حکمی شده است، لیکن در دیون غیرمعاوضی هرگاه خوانده دعوای اعسار نتواند ملائت فعلی یا سابق محکوم علیه را ثابت کند یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد، ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی پذیرفته می شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: 1118/95/7 شماره پرونده: 824-26-95 تاریخ نظریه: 1395/05/12

چنانچه در پرونده ای محکوم علیه یکبار تقاضای اعسار از محکوم به را مطرح نمود ولی ادعای وی رد شود و مجددا دادخواست اعسار کند با توجه به اینکه مدیون هر زمان می تواند درخواست اعسار بدهد و هنوز به این ادعای اعسار دوم رسیدگی نشده باشد و در جریان رسیدگی باشد و در این اثناء محکوم له تقاضای جلب و بازداشت وی را نماید آیا با توجه به عدم رسیدگی به دعوی اعسار دوم امکان جلب و بازداشت وجود دارد یا اینکه منتظر رسیدگی به اعسار باشیم؟

با عنایت به اینکه اعسار و ایسار اشخاص، تابع زمان و مکان بوده و بسته به شرایط اقتصادی و معیشتی اشخاص و وضع اقتصادی جامعه، در حال تغییر می باشد، بنابراین امکان طرح و رسیدگی به ادعای اعسار برای نوبت های دوم و سوم و ... به شرط تغییر وضعیت معیشتی و درآمدی محکوم علیه یا تغییر فاحش وضعیت اقتصادی جامعه وجود دارد. به همین جهت تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، تعدیل اقساط را پیش بینی کرده است. بنابراین در فرض سؤال، در صورت طرح مجدد دعوای اعسار، دادگاه برابر مقررات به آن رسیدگی خواهد کرد. با این حال، تقدیم دادخواست اعسار در مرتبه دوم و .... باعث آزادی یا جلوگیری از بازداشت محکوم علیه با معرفی کفیل یا ایداع وثیقه نمی باشد. زیرا متن ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که آزادی مدعی اعسار را به صورت بلاقید و تبصره 1 آن که آزادی وی را با قید کفالت یا وثیقه پیش بینی نموده است، مبتنی بر این امر است که وضعیت محکوم علیه مدعی اعسار از جهت اعسار یا ایسار مجهول است و تا زمان معلوم شدن آن، باید از حبس وی خودداری شود. اما شخصی که در اجرای متن یا تبصره 1 این ماده دعوای اعسار خود را طرح و به آن رسیدگی و رد شده است، دیگر وضعیت وی از حالت مجهول بودن خارج شده است و همین حالت (عدم اعسار) تا زمان اثبات خلاف آن استصحاب می شود، ضمن آنکه اعتقاد به آزادی محکوم علیه با قید کفالت یا وثیقه در مرتبه های دوم و ... باعث می شود که محکوم علیه بتواند با طرح دعاوی پی در پی اعسار مانع حبس خود شود که بر خلاف غرض مقنن است.


امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل