نمونه رای انتقال صوری چک
نمونه رای حقوقی

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای انتقال صوری چک برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان … صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: مشخصات معامله صوری، معامله با اقارب، معامله در جهت سوء استفاده، ماده ۱۹۰ قانون مدنی، خطر خوردن عبارت حواله کرد، انتقال چک به اقارب، انتقال چک پس از صدور گواهی عدم پرداخت، رای انتقال صوری چک

مطلب مرتبط: روش های شناسایی معامله صوری

چکیده رای انتقال صوری چک

خط خوردن عبارت حواله کرد در چک مانع انتقال طلب نیست لیکن وجود رابطه قرابت میان خواهان و دارنده چک، اطلاع خواهان از رابطه حقوقی پایه و انتقال چک پس از صدور گواهی عدم پرداخت علی رغم مطالبه وجه آن توسط دارنده سابق به وسیله اظهارنامه دلالت بر صوری بودن انتقال می نماید.

بیشتر بخوانید: نحوه وصول چک از طریق اداره ثبت

رای دادگاه

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای … با وکالت بعدی آقای … به طرفیت شرکت … و آقای … (هر دو با وکالت آقایان … و …) مبنی بر مطالبه وجه به مبلغ ۳۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت یک فقره چک به شماره … به سررسید ..-..-۱۴۰۰ عهده بانک گردشگری با احتساب خسارت دادرسی و تاخیر تادیه و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، با عنایت به اینکه: ۱) خواهان نسبت به پرداخت هزینه دادرسی اقدام نموده و با این وصف ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی سالبه به انتفاء موضوع است. ۲) اظهارات طرفین در جلسه دادرسی و طی لوایح متعدد ارائه شده از جانب ایشان موید آن است که چک موضوع دعوا بابت قرارداد شماره ۱۱۰/۹۹/۰۱ مورخ ۰۲-۰۲-۱۳۹۹ فیمابین شرکت … و آقای … صادر شده و تقریر مصدق قرارداد موصوف حکایت از تعیین آقای … به عنوان داور جهت حل و فصل کلیه اختلافات دارد. ۳) انتقال طلب با هر روشی اعم از ظهرنویسی ممکن است و خط زدن عبارت حواله کرد در متن چک مانع از انتقال طلب نیست و چون سلب حق انتقال توام با انتقال حق به متعهد له نبوده و برای متعهد له حق عینی ایجاد ننموده با این وصف نمی توان قائل بر عدم انتقال طلب و یا عدم نفوذ این عمل حقوقی بر فرض خط خوردن عبارت حواله کرده بود و اصل صحت (انتقال) نیز مؤید این برداشت می باشد لیکن باید در نظر داشت که با انتقال طلب، طلب با تمامی اوصاف، طواری و تضمینات -به ثالث منتقل می شود و وصف تجریدی و اصل عدم استماع ایرادات در مقابل دارنده با حسن نیت در انتقال طلب مجری- نیست و همچنین در صورت پیش بینی داوری جهت حل اختلافات متعهد و متعهد له اولیه، باید متعهد له ثانویه نیز از این شرط متابعت نماید و داور منتخب باید نسبت به ارزیابی ادله مربوط به اجرای تعهدات اقدام نماید و هر چند که این دادگاه معتقد است قرابت میان خواهان و دارنده سابق، اطلاع خواهان از رابطه حقوقی پایه و اخذ چک منتهی به صدور گواهینامه عدم پرداخت توسط خواهان (با توجه به اینکه اخذ چک منتهی به گواهینامه عدم پرداخت با مبلغ قابل توجه متعارف و معقول نیست) و مطالبه وجه چک حاضر توسط دارنده سابق طی اظهارنامه شماره ۱۴۰۱۲۲۰۳۸۳۹۳۲۵۸۷ جملگی حکایت از انتقال صوری طلب به خواهان دارند و لازم به ذکر است به موجب تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک با اصلاحات ۲۹-۰۱-۱۴۰۰ انتقال چک های صادره از دسته چک های ارائه شده قبل از پایان اسفندماه سال ۹۹ نیازی به ثبت در سامانه صیاد ندارد بنابراین دادگاه به استناد بند ۱ ماده ۱۹۰ قانون مدنی و ماده ۱۹۱ همان قانون و بندهای ۵، ۷ و ۱۰ ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی و مواد ۲ و ۸۹ قانون اخیرالذکر خواهان را دارنده واقعی چک ندانسته و قرار رد دعوا نسبت به ادعای اصلی و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را صادر و اعلام می نماید، رای صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان … می باشد.

دادرس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.

مقالات زیر را مطالعه کنید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن